Ezekiel (39/48)  

1. <O porážke Góga a Magóga. Za sedem rokov budú páliť ich zbrane>A ty, synu človeka, prorokuj proti Gógovi a povieš: Takto hovorí Pán JeHoVaH: Hľa, prijdem proti tebe, Gógu, knieža Róša, Mešecha a Tubala!
2. A zavrátim ťa a povediem ťa a dovediem ťa od najďaľších krajov severa hore a dopravím ťa na vrchy Izraelove.
3. A vyrazím tvoje lučište z tvojej ľavej ruky a učiním to, že vypadnú tvoje strely z tvojej pravej ruky.
4. Na vrchoch Izraelových padneš ty i všetky tvoje hejná i národy, ktoré budú s tebou; dravým vtákom, všelijakým okrýdlencom a poľnej zveri ťa dám za žrádlo.
5. Padneš na šírom poli, lebo ja som hovoril, hovorí Pán JeHoVaH.
6. A pošlem oheň na Magóga a na tých, ktorí obývajú ostrovy bezpečne, a zvedia, že ja som JeHoVaH.
7. A uvediem v známosť meno svojej svätosti ani nedám viacej poškvrniť meno svojej svätosti, a zvedia národy, že ja som JeHoVaH, Svätý v Izraelovi.
8. Hľa, prijde a stane sa, hovorí Pán JeHoVaH; to je ten deň, o ktorom som hovoril.
9. Vtedy vyjdúc obyvatelia miest Izraelových rozložia oheň a budú naň prikladať zbraň, štíty a pavézy, lučištia a strely, ručné kyje a kopije a budú nimi páliť oheň sedem rokov.
10. Nebudú nosiť dreva s poľa ani nebudú rúbať z lesov, pretože budú páliť oheň zbraňou a poplienia tých, ktorí ich plienili, a olúpia tých, ktorí ich lúpili, hovorí Pán JeHoVaH.
11. A stane sa toho dňa, že tam dám Gógovi miesto za hrob, v Izraelovi, údolie prechodiacich cestujúcich východne od mora, a to zatarasí prechodiacim cestu. Tam pochovajú Góga i všetko jeho množstvo a nazovú ho: Géhamon-góg (* Údolie - množstva - Góga).
12. Bude ich pochovávať dom Izraelov, aby očistili zem, sedem mesiacov.
13. A budú pochovávať všetci, všetok ľud zeme, a bude im to na dobré meno, na česť, v deň, v ktorý sa oslávim, hovorí Pán JeHoVaH.
14. A oddelia stálych mužov, ktorí pochodia zem, a s nimi pohrabáčov, ktorí pohrabú tých, ktorí ešte pozostali na tvári zeme, aby ju očistili. Po siedmich mesiacoch budú prehľadávať.
15. A tak pojdú tí, ktorých úlohou bude pochodiť zem, a keď uvidí niektorý z nich ľudskú kosť, postaví vedľa nej znamenie, dokiaľ jej nepohrabú pohrabáči dopraviac ju do údolia Hamon-góga.
16. Ba aj meno mesta bude Hamona (* Množstvo). A tak očistia zem.
17. A ty, synu človeka, takto hovorí Pán JeHoVaH: Povedz vtákom, všelijakým okrýdlencom, a všelijakej zveri poľnej: Shromaždite sa a prijdite, zoberte sa zo všetkých strán k mojej bitnej obeti, ktorú vám ja obetujem, veľkú obeť na vrchoch Izraelových, a budete jesť mäso a budete piť krv;
18. mäso udatných hrdinov budete jesť a budete piť krv kniežat zeme, baranov, oviec a kozlov, juncov, všetko to vytučené Bázana.
19. Budete jesť tuk do sýtosti a budete piť krv do opojenia z mojej obeti, ktorú vám, zabijúc, budem obetovať.
20. A nasýtite sa pri mojom stole koňa i jazdca, udatného hrdinu a všelijakého muža-bojovníka, hovorí Pán JeHoVaH.
21. A dám svoju slávu medzi národy, a uvidia všetky národy môj súd, ktorý vykonám, i moju ruku, ktorú položím na nich.
22. <Zvie Izrael i národy, prečo ho trestal JeHoVaH. Zasľúbenie Izraelovi>A tak zvedia, dom Izraelov, že ja som JeHoVaH, ich Bôh, od toho dňa i ďalej potom.
23. A zvedia národy, že pre svoju neprávosť boli sa prestehovali, dom Izraelov, do vyhnanstva, pretože sa dopúšťali nevernosti proti mne, a preto som bol skryl pred nimi svoju tvár a vydal som ich do ruky ich protivníkov, aby popadali všetci od meča.
24. Učinil som im podľa ich nečistoty a podľa ich prestúpení a skryl som pred nimi svoju tvár.
25. Preto takto hovorí Pán JeHoVaH: Teraz už navrátim zajatie Jakobovo a zľutujem sa nad celým domom Izraelovým a budem horliť za meno svojej svätosti.
26. A ponesú svoju potupu a všetku svoju nevernosť, ktorej sa dopúšťali proti mne, keď budú bývať na svojej zemi bezpečne, a nebude nikoho, kto by prestrašil,
27. keď ich navrátim z národov a shromaždím ich zo zemí ich nepriateľov a posvätím sa v nich pred očami mnohých národov.
28. A poznajú, že ja som JeHoVaH, ich Bôh, keď ich prestehujem do národov do vyhnanstva a keď ich potom zase shromaždím do ich zeme a neponechám tam už viac nikoho z nich.
29. A neskryjem viacej svojej tvári pred nimi, pretože vylejem svojho Ducha na dom Izraelov, hovorí Pán JeHoVaH.

  Ezekiel (39/48)