Ezekiel (36/48)  

1. <Idumea vráti vrchy Izraelove; JeHoVaH ich požehná, pustiny vystaví>A ty, synu človeka, prorokuj o vrchoch Izraelových a povieš: Vrchy Izraelove, počujte slovo JeHoVaHovo!
2. Takto hovorí Pán JeHoVaH: Preto, že nepriateľ hovorí o vás: Aha! A čo do večných výšin, to bude nám do državia!
3. preto prorokuj a povieš: Takto hovorí Pán JeHoVaH: Preto, a práve preto, že vás pustošili a hltali zo všetkých strán, aby ste boly državím ostatku národov a brané ste na ret jazyka a v zlú povesť ľudu,
4. preto, vrchy Izraelove, počujte slovo Pána JeHoVaHa: Takto hovorí Pán JeHoVaH vrchom a brehom, potokom a dolinám, pustým spustošeninám a opusteným mestám, ktoré sa staly lúpežou a posmechom ostatku národov, ktoré sú naokolo,
5. preto takto hovorí Pán JeHoVaH: Ba istotne budem hovoriť v ohni svojej horlivosti proti ostatku národov a proti celej Idumei, ktorí si osvojili moju zem za državie radujúc sa celým srdcom s opovrhovaním z duše, aby ju zahnali v lúpež.
6. Preto prorokuj o zemi Izraelovej a povieš vrchom a brehom, potokom a dolinám: Takto hovorí Pán JeHoVaH: Hľa, hovoril som vo svojej horlivosti a vo svojej prchlivosti, pretože nesiete potupu národov.
7. Preto takto hovorí Pán JeHoVaH: Ja som pozdvihol svoju ruku prisahajúc, že národy, ktoré sú vôkol vás, tie ponesú svoju potupu.
8. A vy, vrchy Izraelove, poženiete svoje letorasty a budete donášať svoje ovocie môjmu ľudu Izraelovi, lebo sa priblížili, aby prišli.
9. Lebo hľa, prijdem k vám a pohliadnem na vás, a budete obrábané a posievané.
10. A rozmnožím na vás ľudí, celý dom Izraelov, koľko ho je, a mestá budú obývané a spustošeniny vystavené.
11. Rozmnožím na vás ľudí i hovädá, a budú sa množiť a plodiť, a učiním to, že budete obývané jako za vašich predošlých čias, áno, budem vám činiť ešte lepšie ako za vášho počiatku, a zviete, že ja som JeHoVaH.
12. A spôsobím to, že budú po vás chodiť ľudia, môj ľud Izrael, a budú tebou vládnuť dedične, a budeš im za dedičstvo a neosirotíš ich viacej.
13. Takto hovorí Pán JeHoVaH: Preto, že vám hovoria: Ty si zem, ktorá zožieraš ľudí a osirotievala si svoje národy,
14. preto nebudeš už viacej žrať ľudí ani neurobíš viacej toho, aby klesly tvoje národy, hovorí Pán JeHoVaH.
15. A nedopustím, aby si ešte voľakedy slýchala potupu národov, ani neponesieš viacej pohany ľudí, jako ani neučiníš toho, aby klesly tvoje národy, hovorí Pán JeHoVaH.
16. <Ale Izrael zanečistil zem JeHoVaHovu, ba ešte aj medzi pohanmi poškvrnili jeho meno>A stalo sa slovo JeHoVaHovo ku mne povediac:
17. Synu človeka, dom Izraelov bývajúc na svojej zemi zanečistili ju svojou cestou a svojimi skutkami; jako nečistota ženy, oddelenej pre svoju nečistotu, bola ich cesta predo mnou.
18. Preto som vylial na nich svoju prchlivosť pre krv, ktorú vylievali na zemi, a pretože ju zanečistili svojimi ukydanými bohmi.
19. A rozptýlil som ich medzi národy, a sú rozohnaní po zemiach; podľa ich cesty a podľa ich skutkov som ich súdil.
20. Ba ešte aj prijdúc medzi národy, kam prišli, poškvrnili meno mojej svätosti, keď hovorili o nich: Toto sú ľud JeHoVaHov a vyšli z jeho zeme.
21. Ale som šetril pre meno svojej svätosti, ktoré poškvrnili dom Izraelov medzi národami, kam prišli.
22. <Milostivé zasľúbenie: JeHoVaH navráti a očistí svoj ľud a dá mu nové srdce; jeho zem ako zahradÉden. >Preto povedz domu Izraelovmu: Takto hovorí Pán JeHoVaH: Nie pre vás to činím, dome Izraelov, ale pre meno svojej svätosti, ktoré ste poškvrnili medzi národami, kam ste prišli.
23. Ale posvätím svoje veľké meno, poškvrnené medzi národami, ktoré ste poškvrnili medzi nimi, a poznajú národy, že ja som JeHoVaH, hovorí Pán JeHoVaH, keď sa posvätím vo vás pred ich očami.
24. Lebo vás poberiem z národov a shromaždím vás zo všetkých zemí a dovediem vás do vašej zeme.
25. A pokropím vás čistou vodou, a budete čistí; od všetkých vašich nečistôt aj od všetkých vašich ukydaných bohov vás očistím.
26. A dám vám nové srdce a nového ducha dám do vášho vnútra a odstránim to kamenné srdce z vášho tela a dám vám srdce z mäsa.
27. A dám svojho Ducha do vášho vnútra a učiním to, aby ste chodili v mojich ustanoveniach a ostríhali moje súdy a činili ich.
28. A budete bývať v zemi, ktorú som dal vašim otcom, a budete mi ľudom, a ja vám budem Bohom.
29. A zachránim vás zo všetkých vašich nečistôt a zavolám na obilie a rozmnožím ho a nedopustím na vás hladu.
30. A rozmnožím ovocie stromov a úrodu poľa, aby ste viacej nebrali potupy hladu medzi národami.
31. A rozpamätáte sa na svoje zlé cesty a na svoje skutky, ktoré neboly dobré, a budete sa oškliviť sami sebe pre svoje neprávosti a pre svoje ohavnosti.
32. Neurobím toho pre vás, hovorí Pán JeHoVaH, nech vám je to známe! Hanbite sa a styďte sa pre svoje cesty, dome Izraelov.
33. Takto hovorí Pán JeHoVaH: Toho dňa, ktorého vás očistím od všetkých vašich neprávostí, osadím mestá, a tie spustošeniny budú vystavené.
34. A zem, ktorá bola spustošená, bude zase obrábaná, miesto toho, čo bola pustinou pred očima každého, kto išiel tade.
35. A povedia: Táto zem, ktorá bola spustošená, je ako zahrada Éden, a mestá, spustošené, opustené a rozborené, sú ohradené obývané.
36. A zvedia národy, ktoré pozostanú vôkol vás, že ja JeHoVaH som vystavil tie zboreniny a vysadil spustošeniny. Ja JeHoVaH som hovoril a učiním.
37. Takto hovorí Pán JeHoVaH: Ešte i v tej veci sa dám najsť domu Izraelovmu, aby som im to učinil: Rozmnožím ich ako stádo ľudí.
38. Jako stádo posviatností, jako stádo Jeruzalema na jeho slávnosti, také budú tie spustošené mestá plné stáda ľudí, a zvedia, že ja som JeHoVaH.

  Ezekiel (36/48)