Ezekiel (34/48)  

1. <O zlých pastieroch ľudu Božieho>A stalo sa slovo JeHoVaHovo ku mne povediac:
2. Synu človeka, prorokuj proti pastierom Izraelovým, prorokuj a povieš im, tým pastierom: Takto hovorí Pán JeHoVaH: Oj, beda pastierom Izraelovým, ktorí pasú sami seba! Či azda nemajú pastieri pásť stádo?
3. Tuk jete a vlnou sa odievate, vykŕmené zabíjate, stáda nepasiete.
4. Chorľavých zo stáda neposilňujete, nemocného neliečite, zlámaného neobväzujete a zaplašeného nenavracujete ani zahynulého nehľadáte, ale prísne panujete nad nimi a tvrde.
5. A tak sú rozptýlené, nemajúce pastiera, a sú za pokrm všelijakej zveri poľnej a sú rozptýlené.
6. Blúdia, moje stádo, po všetkých vrchoch a na každom brehu vysokom, sú rozptýlení, moje stádo, po celej tvári zeme, a nie je nikoho, kto by sa po nich pýtal, ani nie je nikoho, kto by hľadal.
7. Preto, pastieri, počujte slovo JeHoVaHovo:
8. Jako že ja žijem, hovorí Pán JeHoVaH, preto, že je moje stádo za lúpež, a že je moje stádo za žrádlo všelijakej zveri poľnej, preto, že nieto pastiera, a že moji pastieri sa nepýtajú po mojom stáde, ale že pastieri pasú sami seba a môjho stáda nepasú:
9. preto, pastieri, počujte slovo JeHoVaHovo:
10. Takto hovorí Pán JeHoVaH: Hľa, prijdem na pastierov a budem vyhľadávať svoje stádo z ich ruky a učiním koniec ich paseniu stáda, ani nebudú tí pastieri viacej pásť sami seba, ale vytrhnem svoje ovce z ich úst, aby im neboly za pokrm.
11. <JeHoVaH poshľadáva svoje ovce jako pastier, bude ichpásť a opatrovať>Lebo takto hovorí Pán JeHoVaH: Hľa, ja sám prijdem a vyhľadám svoje ovce a pozriem sa na ne.
12. Ako pastier prehliada svoje stádo v deň, v ktorý je medzi svojimi rozprchlými ovcami, tak i ja budem prehliadať svoje ovce a vytrhnem ich zo všetkých miest, kde sú rozptýlení, v deň hustého oblaku a mrákavy.
13. A vyvediem ich z národov a shromaždím ich zo zemí a dovediem ich do ich zeme a budem ich pásť po vrchoch Izraelových, popri potokoch a na všetkých miestach zeme, súcich na bývanie.
14. Budem ich pásť na dobrej paši, a na vrchoch výšiny Izraelovej bude ich pastva; tam budú líhať odpočívajúc na dobrom pasienku a budú sa pásť na tučnej paši po vrchoch Izraelových.
15. Ja budem pásť svoje ovce a ja spôsobím to, aby odpočívajúc líhaly v pokoji, hovorí Pán JeHoVaH.
16. Vyhľadám ztratené a navrátim zaplašené, obviažem polámané a nemocné posilním, ale tučné a silné zahladím; budem ho pásť v súde.
17. A vy, moje stádo, takto hovorí Pán JeHoVaH: Hľa, budem súdiť medzi dobytčaťom a dobytčaťom, medzi baranmi a kozlami.
18. Či vám je to málo, že spášate dobrú pašu a ostatok svojej paše šliapete svojimi nohami? A či vám to málo, že pijete usadlú vodu čistú a ostatné kalíte svojimi nohami?
19. A či sa majú moje ovce pásť na tom, čo ste vy pošliapali svojimi nohami, alebo tiež či majú piť to, čo ste vy zakalili svojimi nohami?
20. Preto takto im hovorí Pán JeHoVaH: Hľa, ja sám prijdem a budem súdiť medzi tučným dobytčaťom a medzi chudým dobytčaťom.
21. <Bude súdiť dobytčatá. Jeden pastier, Dávid; bohatstvo a pokoj>Pretože bokom i plecom strkáte a svojimi rohami koliete všetky chorľavé, dokiaľ ich len von nerozptýlite,
22. zachránim svoje stádo, aby nebolo viacej za lúpež, a budem súdiť medzi dobytčaťom a dobytčaťom.
23. A postavím nad nimi jedného pastiera, a bude ich pásť, svojho služobníka Dávida, ten ich bude pásť a ten im bude pastierom.
24. A ja JeHoVaH im budem Bohom, a môj služobník Dávid bude kniežaťom prostred nich. Ja JeHoVaH som hovoril.
25. A učiním s nimi smluvu pokoja a urobím koniec zlej zveri a odpracem ju zo zeme, a budú bývať i na púšti bezpečne a spávať po lesoch.
26. Učiním ich ako aj okolie svojho brehu požehnaním, a dám to, aby padal dážď svojím časom; budú to dažde požehnania.
27. A tak vydá strom na poli svoje ovocie, a zem vydá svoju úrodu, a budú bezpeční na svojej zemi a zvedia, že ja som JeHoVaH, keď polámem svory ich jarma a vytrhnem ich z ruky tých, ktorí robia na nich.
28. Nebudú viacej za lúpež národom, ani ich nebude žrať zver zeme; ale budú bývať bezpečne, a nebude nikoho, kto by prestrašil.
29. A vzbudím im sadenec slávneho mena, a nebudú viacej spratávaní hladom v zemi ani neponesú viacej potupy národov.
30. A zvedia, že ja JeHoVaH, ich Bôh, som s nimi, a že oni sú môj ľud, dom Izraelov, hovorí Pán JeHoVaH.
31. A vy, moje stádo, stádo mojej pastvy, ste ľudia; ja som váš Bôh, hovorí Pán JeHoVaH.

  Ezekiel (34/48)