Ezekiel (30/48)  

1. <O páde Egypta a jeho pomocníkov, Ethiopov, Púťanov a Lúďanov, spôsobeným babylonským kráľom>A stalo sa slovo JeHoVaHovo ku mne povediac:
2. Synu človeka, prorokuj a povieš: Takto hovorí Pán JeHoVaH: Kvíľte! Oj, beda tomu dňu!
3. Lebo je blízko deň, a je blízko deň JeHoVaHov, deň hustého oblaku, čas národov to bude.
4. A prijde meč na Egypt, a bude veľké trasenie v Ethiopii od strachu, keď budú padať pobití v Egypte, a poberú množstvo jeho bohatstva, a jeho základy budú rozbúrané.
5. Ethiopi, Púťania a Lúďania a všetka tá smes ako i Kúbänia i synovia zeme smluvy padnú s nimi od meča.
6. Takto hovorí JeHoVaH: A padnú tí, ktorí podopierali Egypt, a tak sostúpi pýcha jeho sily; od veže Sevéne popadajú v ňom mečom, hovorí Pán JeHoVaH.
7. A spustnú prostred spustlých zemí, a jeho mestá budú prostred spustošených miest.
8. A zvedia, že ja som JeHoVaH, keď dám oheň v Egypte, a budú skrúšení všetci, ktorí mu pomáhajú.
9. Toho dňa vyjdú poslovia zpred mojej tvári na lodiach, aby prestrašili ubezpečenú Ethiopiu, a povstane medzi nimi veľké trasenie od strachu jako v deň Egypta, lebo, hľa, prijde.
10. Takto hovorí Pán JeHoVaH: Učiním prietrž surme Egypta rukou Nabuchodonozora, babylonského kráľa.
11. On i jeho ľud s ním, ukrutní zpomedzi národov, budú dovedení zkaziť zem, a vytasia svoje meče na Egypt a naplnia zem pobitými.
12. Obrátim rieky na púšť a predám zem do ruky nešľachetníkov, spustoším zem i jej náplň rukou cudzincov. Ja JeHoVaH som hovoril.
13. Takto hovorí Pán JeHoVaH: A zahubím ukydaných bohov, učiním koniec modlám, a vyhladím ich z Nofa, a nebude viacej kniežaťa z Egyptskej zeme, a dám bázeň v Egyptskej zemi.
14. Spustoším Patros, dám oheň v Coane a vykonám súdy na No-e.
15. A vylejem svoju prchlivosť na Sín, pevnosť Egypta, a vyplienim množstvo No-a.
16. A dám oheň v Egypte; v bolesti sa bude svíjať Sín, a No bude na to, aby bolo preborené, a Nof bude mať nepriateľov čo deň.
17. Mládenci Ona a Fi-beseta padnú mečom, a ony samé pojdú do zajatia.
18. A v Tachpanchese utiahne sa deň, keď tam polámem jarmá Egypta, a bude v ňom koniec pýche jeho sily. On sám, Tachpanches, pokryje hustý oblak, a jeho dcéry pojdú do zajatia.
19. A tak vykonám súdy na Egypte, a zvedia, že ja som JeHoVaH.
20. A stalo sa jedenásteho roku, prvého mesiaca, siedmeho dňa toho mesiaca, že stalo sa slovo JeHoVaHovo ku mne povediac:
21. Synu človeka, polámal som rameno faraona, egyptského kráľa, a hľa, nebude viacej poviazané priložiť lieky, dať obväz poviazať ho, aby zosilnelo pochytiť meč.
22. Preto takto hovorí Pán JeHoVaH: Hľa, prijdem proti faraonovi, egyptskému kráľovi, a polámem jeho ramená, to silné i to polámané, a spôsobím to, aby vypadol meč z jeho ruky.
23. A rozptýlim Egypťanov medzi národy a rozoženiem ich po rôznych zemiach.
24. Posilním ramená babylonského kráľa a dám svoj meč do jeho ruky, a polámem ramená faraonove, a bude stenať pred ním ako stene ranený na smrť.
25. Posilním ramená babylonského kráľa, a ramená faraonove padnú, a zvedia, že ja som JeHoVaH, keď dám svoj meč do ruky babylonského kráľa, a vystrie ju na Egyptskú zem.
26. A tak rozptýlim Egypťanov medzi národy a rozoženiem ich po rôznych zemiach, a zvedia, že ja som JeHoVaH.

  Ezekiel (30/48)