Ezekiel (29/48)  

1. <Proti faraonovi, veľkému drakovi. Egypt pustý za štyridsať rokov>Desiateho roku, desiateho mesiaca, dvanásteho dňa toho mesiaca stalo sa slovo JeHoVaHovo ku mne povediac:
2. Synu človeka, obráť svoju tvár proti faraonovi, egyptskému kráľovi, a prorokuj proti nemu i proti celému Egyptu.
3. Hovor a povieš: Takto hovorí Pán JeHoVaH: Hľa, prijdem na teba, faraone, egyptský kráľu, veľký draku, ktorý ležíš hovejúc si prostred svojich riek, ktorý hovoríš: Moja rieka je moja, a ja som sa sám učinil!
4. Ale dám obrúčky do tvojich čelustí a spôsobím to, aby sa prilepily ryby tvojich riek na tvoje šupiny, a vyliečiem ťa zprostred tvojich riek i všetky ryby tvojich riek, ktoré sa prilepia na tvoje šupiny.
5. A vrhnem ťa na púšť, teba i všetky ryby tvojich riek. Padneš na šírom poli, nebudeš odprataný ani shromaždený; zemskej zveri a nebeskému vtáctvu ťa dám za pokrm.
6. A zvedia všetci obyvatelia Egypta, že ja som JeHoVaH, pretože boli trstinovou palicou opornou domu Izraelovmu.
7. Keď sa ťa kedy chytili, tvojej ruky, zlomil si sa a preklal si im celé plece; a keď sa opreli na teba, polámal si sa a spôsobil si to, aby im stály všetky bedrá.
8. Preto takto hovorí Pán JeHoVaH: Hľa, uvediem na teba meč a vyplienim z teba človeka i hovädo,
9. a tak bude Egyptská zem pustinou a púšťou, a zvedia, že ja som JeHoVaH, pretože hovorí: Rieka je moja, a ja som učinil.
10. Preto hľa, prijdem proti tebe i proti tvojim riekam a obrátim Egyptskú zem na hroznú púšť a pustinu od veže Sevéne až po hranicu Ethiopie.
11. Nepojde cez ňu noha človeka, ani noha hoväda nepojde cez ňu, a nebude sa v nej bývať štyridsať rokov.
12. A tak obrátim Egyptskú zem na pustinu prostred pustých zemí, a jej mestá prostred spustošených miest budú pusté štyridsať rokov, a rozptýlim Egypťanov medzi národy a rozoženiem ich po rôznych zemiach.
13. Lebo takto hovorí Pán JeHoVaH: Po štyridsiatich rokoch shromaždím Egypťanov z národov, kam boli rozptýlení,
14. a navrátim zajatých z Egypťanov a dovediem ich zpät do zeme Patrosa, do zeme ich pôvodu, a budú tam nízkym kráľovstvom.
15. Bude nižším ako iné kráľovstvá a nebude sa viacej povyšovať nad národy, a učiním to, aby ich bolo málo, aby nepanovali spupne nad národami.
16. A nebude viacej domu Izraelovmu nádejou, ktorá by pripomínala neprávosť, keď by sa obracali za nimi, a zvedia, že ja som Pán JeHoVaH.
17. <Nabuchodonozorovi sľúbený Egypt. Roh Izraelovi>A bolo dvadsiateho siedmeho roku, prvého mesiaca, prvého dňa toho mesiaca, že stalo sa slovo JeHoVaHovo ku mne povediac:
18. Synu človeka, Nabuchodonozor, babylonský kráľ, naložil svojmu vojsku velikú službu proti Týru. Každá hlava je oplešivená, a každé plece je odrané, ale nemá mzdy ani on ani jeho vojsko z Týru za službu, ktorú konal proti nemu.
19. Preto takto hovorí Pán JeHoVaH: Hľa, dám Nabuchodonozorovi, babylonskému kráľovi, Egyptskú zem, a odnesie množstvo jej bohatstva a poberie jej korisť a ulúpi jej lúpež, a to bude mzdou jeho vojsku.
20. Za jeho plácu, za ktorú slúžil, dám mu Egyptskú zem, pretože to vykonali mne, hovorí Pán JeHoVaH.
21. Toho dňa spôsobím to, aby vyrástol roh domu Izraelovmu, a tebe dám to, aby si otvoril ústa prostred nich, a zvedia, že ja som JeHoVaH.

  Ezekiel (29/48)