Ezekiel (28/48)  

1. <Záhuba pyšného vojvodu Týru>A stalo sa slovo JeHoVaHovo ku mne povediac:
2. Synu človeka, povedz vojvodovi mesta Týru: Takto hovorí Pán JeHoVaH: Pretože sa povýšilo tvoje srdce, a hovoríš: Ja som Bôh, na stolici Božej sedím, v srdci morí, kým si ty len človek a nie silný Bôh, hoci vydávaš svoje srdce za srdce podobné srdcu Boha.
3. Lebo hľa, si múdrejší ako Daniel; niktorá vec tajná nie je skrytá pred tebou;
4. svojou múdrosťou a svojou rozumnosťou nadobudol si si moci a nadovážil si zlata a striebra do svojich pokladov;
5. vo svojej veľkej múdrosti svojím kupectvom si rozmnožil svoju moc, a tvoje srdce sa povýšilo v tvojej moci.
6. Preto takto hovorí Pán JeHoVaH: Preto, že vydávaš svoje srdce za srdce, podobné srdcu Boha,
7. preto hľa, dovediem na teba cudzincov, ukrutných zpomedzi národov, ktorí vytasia svoje meče na krásu tvojej múdrosti a poškvrnia tvoju skvelosť.
8. Do jamy ťa spustia, a zomrieš smrťou prebodnutého v srdci morí.
9. Či azda povieš: Ja som Bôh, pred tým, ktorý ťa zabije, kým si ty predsa len človek a nie silný Bôh, v ruke toho, ktorý ťa poškvrní?
10. Smrťou neobrezancov zomrieš, rukou cudzincov, lebo ja som hovoril, hovorí Pán JeHoVaH.
11. <Trúchlospev nad kráľom Týru>A stalo sa slovo JeHoVaHovo ku mne povediac:
12. Synu človeka, pozdvihni trúchlospev nad kráľom Týru a povieš mu: Takto hovorí Pán JeHoVaH: Ty si pečaťou úmernosti, plný múdrosti a dokonalý čo do krásy.
13. V Édene, v zahrade Božej, si bol; všelijaký kameň drahý ťa pokrýval, rubín, topaz, diamant, taršíš, (chryzolit), onyx, jaspis, zafír, karbunkul a smaragd i zlato; práca tvojich bubnov a tvojich píšťal bola v tebe; v deň, v ktorý si bol stvorený, boly pripravené.
14. Ty si ten veľký cherub zastierajúci, a odkedy som ťa dal, bol si bohom na svätom vrchu; prechádzal si sa medzi ohnivými kameňmi.
15. Bol si dokonalý vo svojich cestách odo dňa, v ktorý si bol stvorený, dokiaľ sa nenašla pri tebe neprávosť.
16. Od množstva tvojho kupectva je tvoje vnútro plné ukrutnosti, a zhrešil si. Preto ťa poškvrním a odpracem s vrchu Božieho a zahubím ťa, zastierajúci cherube, a odstránim zprostred ohnivých kameňov.
17. Tvoje srdce sa povýšilo v tvojej kráse; zkazil si svoju múdrosť pre svoju skvelosť. Na zem ťa hodím: dám ťa pred kráľov, aby sa dívali na teba.
18. Pre množstvo svojich neprávostí, nespravedlivosťou svojho kupectva poškvrnil si svoje svätyne, a preto vyvediem oheň zprostred teba; ten ťa strávi, a obrátim ťa na popol na zemi pred očami všetkých tých, ktorí ťa videli.
19. Všetci, ktorí ťa znali medzi národami, budú sa desiť nad tebou; budeš na hrôzu, a nebude ťa nikdy viacej až na veky.
20. <Sidon bude zkazený, Izrael navrátený>A stalo sa slovo JeHoVaHovo ku mne povediac:
21. Synu človeka, obráť svoju tvár proti Sidonu a prorokuj proti nemu
22. a povieš: Takto hovorí Pán JeHoVaH: Hľa, prijdem na teba Sidone, a budem oslávený v tvojom strede! A zvedia, že ja som JeHoVaH, keď vykonám na ňom súdy a budem posvätený v ňom.
23. Pošlem naň mor a krv na jeho ulice, a budú padať pobití v jeho strede, keď prijdú naň mečom zo všetkých strán a zvedia, že ja som JeHoVaH.
24. A nebude viacej domu Izraelovmu bodajúceho tŕňa ani bodliaka, pôsobiaceho bolesť, od niktorých, ktorí sú vôkol nich, ktorí pohŕdajú nimi, a zvedia, že ja som Pán JeHoVaH.
25. Takto hovorí Pán JeHoVaH: Keď shromaždím dom Izraelov z národov, medzi ktorými sú rozptýlení, a budem posvätený v nich pred očami pohanov, vtedy budú bývať na svojej zemi, ktorú som dal svojmu služobníkovi, Jakobovi.
26. A budú bývať na nej bezpečne a nastaväjú domov a nasadia viníc a tedy budú bývať bezpečne, keď vykonám súdy na všetkých tých, ktorí pohŕdajú nimi, všade vôkol nich, a zvedia, že ja som JeHoVaH, ich Bôh.

  Ezekiel (28/48)