Ezekiel (25/48)  

1. <Škodoradosť synov Ammonových bude pomstená>A stalo sa slovo JeHoVaHovo ku mne povediac:
2. Synu človeka, obráť svoju tvár proti synom Ammonovým a prorokuj proti nim.
3. A povieš synom Ammonovým: Počujte slovo Pána JeHoVaHa! Takto hovorí Pán JeHoVaH: Ty, zem Ammonova, preto, že hovoríš: Aha! o mojej svätyni, že je poškvrnená, a o zemi Izraelovej, že je spustošená, a o dome Júdovom, že odišli do zajatia,
4. preto hľa, vydám ťa synom východu za državie a rozbytujú v tebe svoje ohrady a postavia v tebe svoje príbytky; oni budú jesť tvoje ovocie a oni budú piť tvoje mlieko.
5. A vydám mesto Rabbu za pastvisko veľblúdov a obydlia synov Ammonových za ležište drobného stáda, a zviete, že ja som JeHoVaH.
6. Lebo takto hovorí Pán JeHoVaH: Preto, že si tlieskal rukou a dúpal nohou a radoval si sa s celým svojím opovržením v duši nad zemou Izraelovou,
7. preto hľa, vystriem na teba svoju ruku a dám ťa za lúpež národom a vyplienim ťa zpomedzi ľudí a vyhubím ťa zpomedzi zemí, zahladím ťa, a tak zvieš, že ja som JeHoVaH.
8. Takto hovorí Pán JeHoVaH: Preto, že hovorí Moáb a Seir: Hľa, dom Júdov je ako všetky iné národy,
9. preto hľa, otvorím bok Moábov od jeho miest, odtiaľ, kde sú jeho mestá, od jeho konca, rozkošnú zem Bét-haješimóta, Bálmeona a Kirjataima,
10. synom východu na synov Ammonových a dám ju do državia, aby sa nespomínalo na synov Ammonových medzi národami.
11. A vykonám súdy aj na Moábovi, a zvedia, že ja som JeHoVaH.
12. <Pomsta Edomovi za jeho pomstu>Takto hovorí Pán JeHoVaH: Preto, že sa Edom ukrutne pomstil domu Júdovmu a previnili sa veľmi a vypomstili sa na nich,
13. preto takto hovorí Pán JeHoVaH: Vystriem svoju ruku i na Edoma a vyplienim z neho človeka i hovädo a obrátim ho v pustinu od Témana, a až do Dedána popadajú mečom.
14. A dám svoju pomstu na Edoma rukou svojho ľudu Izraela, a vykonajú na Edomovi podľa môjho hnevu a podľa mojej prchlivosti, a poznajú moju pomstu, hovorí Pán JeHoVaH.
15. <Pomsta Filištínom, Keréťanom, za ich pomstu>Takto hovorí Pán JeHoVaH: Preto, že Filištíni robili v pomste a pomstili sa krute s opovržením v duši, aby zkazili vo večnom nepriateľstve,
16. preto takto hovorí Pán JeHoVaH: Hľa, vystriem svoju ruku na Filištínov a vyplienim Keréťanov a vyhubím ostatok pobrežia mora
17. a vykonám na nich mnohonásobnú pomstu veľkú káraniami prchlivého hnevu, a zvedia, že ja som JeHoVaH, keď položím na nich svoju pomstu.

  Ezekiel (25/48)