Ezekiel (18/48)  

1. <Každý zomrie pre svoj hriech. Bôh je spravedlivý>A stalo sa slovo JeHoVaHovo ku mne povediac:
2. Čo tým chcete, vy ktorí hovoríte v zemi Izraelovej také príslovie, že vraj otcovia jedli hroznové nedozrelky, a synom stŕply zuby?
3. Jako že ja žijem, hovorí Pán JeHoVaH, že nebudete mať viacej ako používať to príslovie v Izraelovi.
4. Hľa, všetky duše sú moje; jako duša otcova tak i duša synova je moja; duša, ktorá hreší, tá zomrie.
5. A keby bol niektorý človek spravedlivý a činil by súd a sravedlivosť,
6. na vrchoch by nejedol ani by nepozdvihnul svojich očí k ukydaným bohom domu Izraelovho a ženy svojho blížneho by nepoškvrnil ani by sa nepriblížil k žene v jej nečistote
7. a nikoho by neutiskoval a vrátil by jeho záloh, vzatý za dlh, cudzieho násilne by nevzal a svojho chleba by dával lačnému a priodieval by nahého rúchom;
8. na úžeru by nedal ani by nevzal úroku, od neprávosti by odvracal svoju ruku a činil by súd pravdy medzi človekom a človekom;
9. keby chodil v mojich ustanoveniach a ostríhal by moje súdy činiac pravdu, spravedlivý ten istotne bude žiť, hovorí Pán JeHoVaH.
10. Ale keby splodil syna lotra, ktorý by vylieval krv a vykonal by bratovi niektorú z tých vecí,
11. a tamtoho by nečinil ničoho, ale ešte by aj jedol na vrchoch a poškvrnil by ženu svojho blížneho;
12. biedneho a chudobného by utiskoval a bral by násilne cudzie, zálohu by nevrátil a pozdvihol by svoje oči k ukydaným bohom, ohavnosť vykonal;
13. keby dával na úžeru a bral by úrok, či azda bude žiť? Nebude žiť! Vykonal všetky tie ohavnosti; istotne zomrie; jeho krv nech je na ňom!
14. A zase hľa, keby niektorý človek splodil syna, ktorý by videl všetky hriechy svojho otca, ktoré spáchal, a vidiac to nečinil by tak;
15. na vrchoch by nejedol ani by nepozdvihol svojich očí k ukydaným bohom domu Izraelovho, ženy svojho blížneho by nepoškvrnil
16. a neutiskoval by nikoho, zálohu by nezadržal ani by násilne nevzal cudzieho, svojho chleba by dával lačnému a priodial by nahého rúchom;
17. od biedneho by odvrátil svoju ruku, nevzal by úžery ani úroku, moje súdy by činil a chodil by v mojich ustanoveniach, ten nezomrie pre neprávosť svojho otca; istotne bude žiť.
18. Jeho otec, pretože krute utláčal, násilne bral cudzie veci bratove a to, čo nie je dobré, robil prostred svojho ľudu, preto hľa, zomrie pre svoju neprávosť.
19. A keby ste riekli: Prečo nenesie syn neprávosti otcovej? Ale syn činil súd a spravedlivosť, ostríhal všetky moje ustanovenia a činil ich; istotne bude žiť!
20. Duša, ktorá hreší, tá zomrie. Syn neponesie neprávosti otcovej, ani otec neponesie neprávosti synovej. Spravedlivosť spravedlivého bude na ňom, a tiež i bezbožnosť bezbožného bude na ňom, na bezbožnom.
21. <Pre kajúceho milosť, pre odvráteného smrť. Volá ku pokániu>A keby sa bezbožný odvrátil od všetkých svojich hriechov, ktoré robil, a ostríhal by všetky moje ustanovenia a činil by súd a spravedlivosť, istotne bude žiť; nezomrie.
22. Niktoré z jeho prestúpení, ktorých sa dopustil, sa mu nespomenú; vo svojej spravedlivosti, ktorú činil, bude žiť!
23. Či mám azda záľubu v smrti bezbožného, hovorí Pán JeHoVaH, či azda nie v tom, aby sa odvrátil od svojich ciest a žil?
24. A keby sa odvrátil spravedlivý od svojej spravedlivosti a páchal by neprávosť robiac podľa všetkých ohavností, ktoré robí bezbožný, či azda bude žiť? Niktorá jeho spravedlivosť, ktorú činil, nespomenie sa. Pre svoju vierolomnosť, ktorej sa dopustil, a pre svoj hriech, ktorý spáchal, pre tie veci zomrie.
25. A hovoríte: Nie je pravá cesta Pánova. Nože počujte, dome Izraelov: Či moja cesta nie je pravá? Či azda nie sú to vaše cesty, ktoré nie sú pravé?
26. Keby sa odvrátil spravedlivý od svojej spravedlivosti a páchal by neprávosť a v tom by zomrel, zomrie pre svoju neprávosť, ktorú páchal.
27. A zase keby sa odvrátil bezbožný od svojej bezbožnosti, ktorú robil, a činil by súd a spravedlivosť, ten zachová svoju dušu pri živote.
28. A keby videl a odvrátil by sa od všetkých svojich prestúpení, ktorých sa dopúšťal, istotne bude žiť, nezomrie.
29. A dom Izraelov hovoria: Nie je pravá cesta Pánova. Ale či moje cesty nie sú pravé, dome Izraelov? Či azda nie sú to vaše cesty, ktoré nie sú pravé?
30. Preto vás budem súdiť, každého podľa jeho ciest, dome Izraelov, hovorí Pán JeHoVaH. Navráťte sa a odvráťte sa od všetkých svojich prestúpení, a nebude vám neprávosť na závadu, klesnúť.
31. Odvrhnite od seba všetky svoje prestúpenia, ktorými ste prestupovali, a zadovážte si nové srdce a nového ducha! Lebo veď načo máte zomrieť, dome Izraelov?
32. Lebo nemám záľuby v smrti zomierajúceho, hovorí Pán JeHoVaH. Obráťte sa tedy a žite!

  Ezekiel (18/48)