Ezekiel (17/48)  

1. <Veľkí orli a vinič, podobenstvo na zajatie Cedekiáša>A stalo sa slovo JeHoVaHovo ku mne povediac:
2. Synu človeka, zahádaj hádanku a povedz domu Izraelovmu podobenstvo
3. a povieš: Takto hovorí Pán JeHoVaH: Veľký orol velikých krýdel s dlhými brkami, plný strakatého peria, priletel na Libanon a vzal jemný vrchol cedry;
4. odlomil čo bolo najvýbornejšie jeho mládnikov a zaniesol to do kupeckej zeme, složil to v meste obchodníkov.
5. Potom vzal zo semena zeme a dal ho do osevného poľa, kde bralo vlahu nad mnohými vodami; učinil ho sťa vrbinu.
6. A tak rástol a bol z neho rozvetvený vinič bujný nízkej postavy, ktorý obracal svoje vetvi k nemu, k orlovi, a jeho korene boly pod ním. A stal sa viničom a vyhnal konáre a vypustil listnaté výhonky.
7. Ale bol iný orol veľký velikých krýdel a mnohého peria. A hľa, ten istý vinič ovinul svoje korene o neho a svoje vetvi vypustil po ňom, aby ho zvlažoval zo záhonov jeho sadu.
8. Zasadený bol na dobrom poli a pri mnohých vodách, aby vyhnal haluzi a niesol ovocie, aby bol krásnym viničom.
9. Povedz: Takto hovorí Pán JeHoVaH: Či sa podarí? Či azda nevytrhá jeho koreňov a neoseká jeho ovocia, a neuschne? Všetky zelené letorasty, vyrastlé z neho, uschnú, a nebude treba veľkého ramena ani mnohého ľudu zdvihnúť ho od jeho koreňov.
10. Tedy hľa, hoci je zasadený, či sa aj podarí? Či azda hneď, ako sa ho dotkne východný vietor, neuschne? Na záhonoch, na ktorých rástol, uschne!
11. A stalo sa slovo JeHoVaHovo ku mne povediac:
12. Nože povedz tomu spurnému domu? Či neviete, čo to znamená? Povedz: Hľa, prišiel babylonský kráľ do Jeruzalema a vzal jeho kráľa i jeho kniežatá a zaviedol ich k sebe do Babylona.
13. A vzal z kráľovského semena a učinil s ním smluvu, zaviazal ho prísahou a pobral mocných zeme.
14. aby to bolo nízke kráľovstvo, aby sa nepozdvihovalo, aby zachovávalo jeho smluvu, aby tak stálo.
15. Ale sa mu sprotivil pošlúc svojich poslov do Egypta, aby mu dal kone a mnoho ľudu. Či sa mu podarí? Či ujde pomste ten, kto robí také veci? Zrušil zmluvu a mal by uniknúť?
16. Ako že ja žijem, hovorí Pán JeHoVaH, že na mieste kráľa, ktorý ho učinil kráľom, ktorého prísahou pohŕdol a ktorého smluvu zrušil, u neho zomrie, v Babylone.
17. Ani nebude s veľkým vojskom a s mnohým zástupom konať s ním faraon v boji, keď nasypú val a vystavia hradbu vyplieniť mnohé duše.
18. Pohŕdol prísahou zrušiac smluvu a hľa, dal svoju ruku a vykonal všetko to; neunikne!
19. Preto takto hovorí Pán JeHoVaH: Ako že ja žijem, tak isté je, že dám svoju prísahu, ktorou pohŕdol, a svoju smluvu, ktorú zrušil, na jeho hlavu.
20. A rozostriem na neho svoju sieť, a bude lapený do môjho vleku, a dovediem ho do Babylona a budem sa tam s ním súdiť pre jeho vierolomnosť, ktorej sa dopustil proti mne.
21. A všetci jeho uprchlíci vo všetkých jeho hejnách popadajú mečom, a tí, ktorí pozostanú, budú rozptýlení vo všetky vetry, a zviete, že ja JeHoVaH som hovoril.
22. <Zasľúbenie o ostatkoch Izraelových>Takto hovorí Pán JeHoVaH: Ale potom ja vezmem z jemného vrchola tej vysokej cedry a dám do zeme; odlomím útly prútik z najvýbornejšieho jeho mládnikov a zasadím ja na vysokom vrchu a vyvýšenom.
23. Na vrchu výšiny Izraelovej ho zasadím, a vyženie haluzi a ponesie ovocie a bude slávnou cedrou, a budú bývať pod ním všelijakí vtáci všelijakých krýdel; v tôni jeho vetiev budú bývať.
24. A tak zvedia všetky stromy poľa, že ja JeHoVaH som ponížil vysoký strom a vyvýšil som nízky strom; vysušil som zelený strom a spôsobil som to, aby rozkvitol suchý strom. Ja JeHoVaH som hovoril aj učiním.

  Ezekiel (17/48)