Ezekiel (16/48)  

1. <Dom Júdov pripodobnený neslýchanej cudzoložnici. Pomsta za jeho nevďačnosť>A stalo sa slovo JeHoVaHovo ku mne povediac:
2. Synu človeka, oznám Jeruzalemu jeho ohavnosti!
3. A povieš: Takto hovorí Pán JeHoVaH Jeruzalemu: Tvoj pôvod a tvoj rod, dcéro Jeruzalema, je zo zeme Kananeja; tvoj otec bol Amorej, a tvoja mater bola Hetejka.
4. A čo do tvojho narodenia, v deň, v ktorý si sa narodila, nebol urezaný tvoj pupok, ani si nebola umytá vodou, aby ťa boli utreli, ani si nebola posolená soľou ani si nebola obvinutá plienkami.
5. Nezľutovalo sa nad tebou oko, aby ti bolo učinilo hoci len jedno z tých vecí z ľútosti nad tebou; ale si bola povrhnutá na šíre pole pre ošklivosť svojej duše, v deň, v ktorý si sa narodila.
6. Potom idúc popri tebe a vidiac ťa, že kopeš vo svojej krvi, povedal som ti: Hoc aj si vo svojej krvi, ži tedy. Áno, povedal som ti: Hoc aj si vo svojej krvi, ži tedy!
7. V desať tisíc, ako bylinu na poli, som ťa rozplodil, a rozmnožila si sa a vyrastúc bola si veľkou, dospela si k svrchovanej ozdobe: prsia ti stály plné, a tvoje vlasy narástly; ale si bola holá a nahá.
8. A keď som išiel popri tebe a videl som ťa, že hľa, tvoj čas bol už čas milovania, nuž rozprestrel som na teba svoje krýdlo a prikryl som tvoju nahotu a prisahal som ti a vošiel som s tebou v smluvu, hovorí Pán JeHoVaH, a tak si bola mojou.
9. Umyl som ťa vodou a splákol som s teba tvoju krv a pomazal som ťa voňavým olejom;
10. zaodial som ťa vyšívaným rúchom, zaobul som ťa jemnou a drahou obuvou, opásal som ťa kmentom a priodial som ťa hodvábom;
11. ozdobil som ťa ozdobou, dal som náramnice na tvoje ruky a ozdobnú reťaz na tvoje hrdlo,
12. dal som obrúčku na tvoj nos na okrasu a náušnice na tvoje uši a krásnu korunu na tvoju hlavu.
13. A tak si sa zdobila zlatom a striebrom, a tvoje rúcho bolo samý kment, hodváb a výšivky; jedávala si najjemnejšiu múku, med a olej a bola si veľmi, preveľmi krásna, a šťastne sa ti vodilo, takže si dosiahla i kráľovstvo.
14. A rozniesla sa ti povesť medzi národy pre tvoju krásu, pretože bola dokonalá, pre moju slávu, ktorú som bol položil na teba, hovorí Pán JeHoVaH.
15. Ale si sa nadejala na svoju krásu a smilnila si na svoju povesť a vylievala si svoje smilstvá na každého, kto išiel pomimo. Jeho bolo.
16. A vezmúc zo svojho rúcha narobila si si pestrých výšin a smilnila si na nich, voľačo také, čoho tu ešte nebolo ani viac nebude.
17. Vzala si klenoty svojej ozdoby z môjho zlata a z môjho striebra, ktoré som ti bol dal, a narobila si si obrazov mužského pohlavia a smilnila si s nimi.
18. A vzala si aj svoje vyšívané rúcha a pokryla si ich, i môj olej i moje kadivo si dala pred ne.
19. I môj chlieb, ktorý som ti dal, najjemnejšiu múku, olej a med, čím som ťa kŕmil, dala si to pred ne na upokojujúcu vôňu, a bolo tak, hovorí Pán JeHoVaH.
20. Potom si vzala svojich synov a svoje dcéry, ktorých si mi porodila, a pobijúc ich obetovala si ich im, aby ich požraly. Či to azda bolo málo, také tvoje smilstvá,
21. že si pozabíjala mojich synov a vydávala si ich, aby im ich previedli cez oheň?
22. A pri všetkých svojich ohavnostiach a svojich smilstvách nerozpomenula si sa na dni svojej mladosti, keď si bola holá a nahá, keď kopúc nohami váľala si sa vo svojej krvi.
23. A stalo sa po všetkej tej tvojej nešľachetnosti - Oj, beda, beda tebe! hovorí Pán JeHoVaH -,
24. že si si vystavila vysoké miesto necudnosti a spravila si si výšinu na každej ulici.
25. Pri každom rozcestí vystavila si svoju výšinu a zohavila si svoju krásu a rozťahovala si svoje nohy každému idúcemu pomimo a rozmnožila si svoje smilstvo.
26. Smilnila si so synmi Egypta, so svojimi súsedmi veľkého tela, a rozmnožila si svoje smilstvo nato, aby si ma popudzovala k hnevu.
27. Preto hľa, vystrel som svoju ruku na teba a uňal som z tvojho vymeraného pokrmu a vydal som ťa do vôle tých, ktoré ťa nenávidia, do vôle dcér Filištínov, ktoré sa hanbily pre tvoju mrzkú cestu.
28. Smilnila si aj so synmi Assúra, pretože si sa nemohla nasýtiť a tedy smilnila si s nimi, ale ani tak si sa nenasýtila.
29. A rozmnožila si svoje smilstvo do zeme Kananeja a tak až do Chaldejska, ale ani tým si sa nenasýtila.
30. Oj, aké utrmácané je tvoje srdce, hovorí Pán JeHoVaH, pretože páchaš všetky tieto veci, skutok bezuzdnej ženy smilnice,
31. keď si si vystavila svoje vysoké miesto necudnosti na rozcestí každej cesty a svoju výšinu si spravila na každej ulici a nebola si jako iná smilnica, posmievajúc sa daru.
32. Oj, cudzoložná ženo! Miesto svojho muža berie cudzích!
33. Všetkým smilniciam dávajú mzdu, ale ty si dávala svoju mzdu všetkým svojim milencom a podplácala si ich, aby vchádzali k tebe zo všetkých strán smilniť s tebou.
34. A bolo u teba opak toho, čo u iných žien, v tvojich smilstvách; lebo nechodili smilniť za tebou; a preto, že si ty dávala dar, a tebe sa nedával dar, a tak si bola opakom.
35. Preto ty, smilnico, počuj slovo JeHoVaHovo!
36. Takto hovorí Pán JeHoVaH: Preto, že boly tvoje peniaze premrhané, a že tvoja hanba bola odkrývaná v tvojich smilstvách oproti tvojim milencom, a pre všetkých ukydaných bohov tvojich ohavností jako i za krv tvojich synov, ktorých si im dala,
37. preto hľa, shromaždím všetkých tvojich milencov, ktorým si sa ľúbila, i všetkých, ktorých si milovala, so všetkými tými, ktorých si nenávidela, a shromaždím ich proti tebe zo všetkých strán a odkryjem tvoju nahotu pred nimi, a uvidia všetku tvoju nahotu.
38. A budem ťa súdiť súdami cudzoložníc a tých, ktoré vylievajú krv, a oddám ťa, aby si bolo krvou prchlivosti a revnivosti.
39. Vydám ťa do ich ruky, a rozboria tvoje vysoké miesto necudnosti a rozváľajú tvoje výšiny a vyzlečú ťa z tvojho rúcha a vezmú tvoje krásne klenoty a nechajú ťa holú a nahú.
40. A dovedú hore na teba shromaždenie a uhádžu ťa kamením a rozsekajú ťa svojimi mečami;
41. popália tvoje domy ohňom a vykonajú na tebe súdy pred očami mnohých žien, a tak učiním prietrž tvojmu smilstvu, ani nebudeš viacej dávať daru.
42. A tak ukojím na tebe svoju prchlivosť, a moja revnivosť odstúpi od teba, a upokojím sa a nebudem sa viacej hnevať.
43. Preto, že si sa nerozpamätala na dni svojej mladosti, ale si zúrila proti mne všetkými tými vecami, preto i ja, hľa, dám tvoju cestu na tvoju hlavu, hovorí Pán JeHoVaH, a nevykonáš viacej tej mrzkosti pridávajúc ku všetkým svojim ohavnostiam.
44. Hľa, každý, kto bude hovoriť v prísloví, povie o tebe príslovie a riekne: Jaká mater, taká jej dcéra.
45. Dcérou svojej matere si ty, ktorá si zošklivila svojho muža i svojich synov, a sestrou svojich sestier si ty, ktoré si zošklivily svojich mužov a svojich synov; vaša mater bola Hetejka, a váš otec bol Amorej.
46. A tvoja väčšia sestra, staršia, je Samária so svojimi dcérami, ktorá býva po tvojej ľavici, a tvoja menšia sestra, mladšia od teba, ktorá býva po tvojej pravici, je Sodoma so svojimi dcérami.
47. Ale nechodila si po ich cestách ani si nerobila podľa ich ohavností, jako keby to bolo bývalo málo hnusu, preto si sa porušila nad ne vo všetkých svojich cestách.
48. Ako že ja žijem, hovorí Pán JeHoVaH, že Sodoma, tvoja sestra, ona ani jej dcéry, nerobila tak, ako si robila ty i tvoje dcéry.
49. Hľa, toto bola neprávosť Sodomy, tvojej sestry: pýcha, pochádzajúca zo sýtosti chleba, a mala hojnosť pokoja i so svojimi dcérami a ruky biedneho a chudobného neposilňovala.
50. Ale pozdvihnúc sa páchaly predo mnou ohavnosť, a preto som ich odpratal, tak, ako som videl, že je spravedlivé.
51. A Samária nenahrešila ani polovice tvojich hriechov, ale ty si namnožila svojich ohavností viac ako ony a ospravedlnila si svoje sestry všetkými svojimi ohavnosťanmi, ktoré si páchala.
52. Tedy nes i ty svoju potupu, ktorú si prisúdila svojim sestrám; pre tvoje hriechy, ktorými si napáchala viacej ohavností a väčších ako ony, spravedlivejšie sú ako ty. Hanbi sa tedy aj ty a nes svoju potupu za to, že si ospravedlnila svoje sestry.
53. A dovediem zpät ich zajatých, zajatých Sodomy a jej dcér, i zajatých Samárie a jej dcér a zajatie tvojich zajatých medzi nimi
54. nato, aby si niesla svoju potupu a hanbila sa pre všetko to, čo si páchala, keď si ich tešila takým činom.
55. A tvoje sestry, Sodoma a jej dcéry, sa navrátia do svojho predošlého stavu,i Samária a jej dcéry sa navrátia do svojho predošlého stavu, a ty a tvoje dcéry sa tiež navrátite do svojho predošlého stavu.
56. A nebola Sodoma, tvoja sestra, výstražnou kázňou v tvojich ústach v deň tvojej veľkej pýchy,
57. driev ako bola odkrytá tvoja zlosť, ako za času potupy so strany dcér Arama a všetkých, ktoré boly vôkol neho, dcér Filištínov, ktoré ťa znevažovaly a hubily zo všetkých strán.
58. Svoju mrzkosť a svoje ohavnosti ponesieš ty, hovorí JeHoVaH.
59. Lebo takto hovorí Pán JeHoVaH: Učiním ti podľa toho, jako si robila, ktorá si pohŕdla prísahou zrušiac smluvu.
60. <Po všetkom tom milostivé zasľúbenie>Avšak, ja sa rozpomeniem na svoju smluvu s tebou vo dňoch tvojej mladosti a postavím ti večnú smluvu.
61. A rozpomenieš sa na svoje cesty a budeš sa stydieť, keď dostaneš svoje sestry, väčšie ako si ty, ku tým, ktoré sú menšie, ako si ty, a dám ich tebe za dcéry, ale nie z tvojej smluvy.
62. A tak ja postavím svoju smluvu s tebou, a zvieš, že ja som JeHoVaH,
63. aby si sa rozpamätala a hanbila sa a nemohla viacej otvoriť ústa pre svoj stud, keď ti pokryjem všetko a tak ťa očistím od všetkého, čo si popáchala, hovorí pán JeHoVaH.

  Ezekiel (16/48)