Ezekiel (11/48)  

1. <Dvadsaťpäť zvodcov. Hrniec s mäsom>A Duch ma vyzdvihol a zaviedol ma k východnej bráne domu JeHoVaHovho, ktorá je obrátená na východ, a hľa, pri vchode do brány bolo dvadsaťpäť mužov, medzi ktorými som videl Jazaniáša, syna Azzúrovho, a Pelatiáša, syna Benaiášovho, kniežatá ľudu.
2. A riekol mi: Synu človeka, toto sú tí mužovia, ktorí vymýšľajú neprávosť a ktorí dávajú zlú radu v tomto meste,
3. ktorí hovoria: Nestaväť v blízkom čase domy; ono je hrncom, a my sme mäsom.
4. Preto prorokuj proti nim, prorokuj, synu človeka!
5. A pripadol na mňa Duch JeHoVaHov a riekol mi: Povedz: Takto hovorí JeHoVaH: Tak hovoríte, dome Izraelov, a vašu myseľ, to, čo vystupuje vo vašom duchu, ja znám.
6. Namnožili ste svojich pobitých v tomto meste a naplnili ste jeho ulice skolenými.
7. Preto takto hovorí Pán JeHoVaH: Vaši pobití, ktorých ste pobili a nahromadili v jeho strede, tí sú tým mäsom, a ono hrncom, ale vás vyvedú z neho.
8. Bojíte sa meča, a meč uvediem na vás, hovorí Pán JeHoVaH.
9. A vyvediem vás zprostred neho a dám vás do ruky cudzozemcov a vykonám na vás súdy.
10. Od meča padnete; na pomedzí Izraelovom vás budem súdiť, a zviete, že ja som JeHoVaH.
11. Ono vám nebude hrncom, aby ste vy boli prostred neho mäsom; na pomedzí Izraelovom vás budem súdiť.
12. A zviete, že ja som JeHoVaH, v ktorého ustanoveniach ste nechodili ani ste nečinili mojich súdov, ale ste robili podľa súdov pohanov, ktorí sú vôkol vás.
13. A stalo sa, keď som prorokoval, že Pelatiáš, syn Benaiášov, zomrel. Vtedy som padol na svoju tvár a skríkol som veľkým hlasom a povedal som: Ach, Pane, JeHoVaHu, činíš koniec ostatku Izraelovmu!
14. <Milostivé zasľúbenie o navrátení ostatkov o novom duchu a o novom srdci>A stalo sa slovo JeHoVaHovo ku mne povediac:
15. Synu človeka, tvoji bratia, tvoji bratia, mužovia tvojho výkupného príbuzenstva sú to, a celý dom Izraelov, všetci, ktorým vraveli obyvatelia Jeruzalema: Vzdiaľte sa od JeHoVaHa! Nám je daná táto zem do dedičstva.
16. Preto povedz: Takto hovorí Pán JeHoVaH: Keď som ich aj zahnal ďaleko medzi národy a keď som ich aj rozptýlil do rôznych zemí, ale im budem svätyňou za krátky čas v zemiach, do ktorých prišli.
17. Preto povedz: Takto hovorí Pán JeHoVaH: A shromaždím vás z národov a soberiem vás zo zemí, do ktorých ste rozptýlení, a dám vám zem Izraelovu.
18. A vojdú ta a odpracú z nej všetky jej mrzkosti a všetky jej ohavnosti.
19. A dám im jedno srdce a nového ducha dám do vášho vnútra, odstránim kamenné srdce z ich tela a dám im srdce z mäsa.
20. aby chodili v mojich ustanoveniach a ostríhali moje súdy a činili ich. A tak mi budú ľudom, a ja im budem Bohom.
21. Ale čo do tých, ktorých srdce chodí za ich mrzkosťami a za ich ohavnosťami, tých cestu dám na ich hlavu, hovorí Pán JeHoVaH.
22. <Sláva JeHoVaHova vystúpila hore; prorok prenesený do Chaldejska>A cherubi zdvihli svoje krýdla, a kolesá vzniesly sa popri nich a sláva Boha Izraelovho nad nimi shora.
23. A sláva JeHoVaHova vystúpila hore zponad prostredku mesta a zastála na vrchu, ktorý je od východu mesta.
24. Potom ma vyzdvihol Duch a doviedol ma zase do Chaldejska k zajatým vo videní, v Duchu Božom. A tak odišlo hore odo mňa videnie, ktoré som videl.
25. A hovoril som zajatým všetky slová a veci JeHoVaHove, ktoré mi ukázal.

  Ezekiel (11/48)