Exodus (7/40)  

1. <Mojžiš znova poslaný k faraonovi>A JeHoVaH riekol Mojžišovi: Hľaď, dal som ťa faraonovi za Boha, a Áron, tvoj brat, bude tvojím prorokom.
2. Ty budeš hovoriť všetko, čo ti rozkážem, a Áron, tvoj brat bude hovoriť faraonovi, aby prepustil synov Izraelových zo svojej zeme.
3. Ale ja zatvrdím srdce faraonovo a budem množiť svoje znamenia a svoje zázraky v Egyptskej zemi.
4. Preto vás neposlúchne faraon, a ja položím svoju ruku na Egypt a vyvediem svoje vojská, svoj ľud, synov Izraelových, z Egyptskej zeme s veľkými súdy.
5. A zvedia Egypťania, že ja som JeHoVaH, keď vystriem svoju ruku na Egypt a vyvediem synov Izraelových z ich stredu.
6. A Mojžiš a Áron učinili tak, ako im prikázal JeHoVaH, tak učinili.
7. A Mojžišovi bolo osemdesiat rokov a Áronovi osemdesiattri rokov, keď hovorili faraonovi.
8. <Palica obrátená v hada>A JeHoVaH riekol Mojžišovi a Áronovi:
9. Keď vám bude hovoriť faraon a povie: Ukážte svoj zázrak! vtedy povieš Áronovi: Vezmi svoju palicu a hoď ju pred faraonom, a obráti sa na hada.
10. A tak prišiel Mojžiš a Áron k faraonovi a učinil tak, ako prikázal JeHoVaH. Áron hodil svoju palicu pred faraonom a pred jeho služobníkmi, a obrátila sa na hada.
11. Vtedy povolal i faraon mudrcov a čarodejníkov, a urobili tak aj oni, vedomci Egypta, svojimi kúzlami:
12. hodili každý svoju palicu, a tiež sa obrátily na hadov. Ale palica Áronova pohltila ich palice.
13. No srdce faraonovo sa posilnilo, a neposlúchol ich, tak ako hovoril JeHoVaH.
14. <Voda obrátená v krv>A JeHoVaH riekol Mojžišovi: Oťaželo tvrdé srdce faraonovo, nechce prepustiť ľud.
15. Idi k faraonovi ráno; hľa, vyjde k vode, a postavíš sa oproti nemu na brehu rieky a palicu, ktorá sa bola obrátila na hada, vezmeš do svojej ruky.
16. A povieš mu: JeHoVaH, Bôh Hebrejov, ma poslal k tebe, aby som ti povedal: Prepusti môj ľud, aby mi slúžili na púšti. Ale hľa, neposlúchol si až doteraz.
17. Takto hovorí JeHoVaH: Po tomto poznáš, že ja som JeHoVaH: hľa, uderím palicou, ktorá je v mojej ruke, na vody, ktoré sú v rieke, a obrátia sa na krv.
18. A ryby, ktoré sú v rieke, pomrú, a rieka sa zosmradí, a bude sa hnusiť Egypťanom piť vodu z rieky.
19. Potom riekol JeHoVaH Mojžišovi: Povedz Áronovi: Vezmi svoju palicu a vystri svoju ruku na vody Egypťanov, na ich rieky, na ich potoky a na ich jazerá i na všetky nádrže ich vôd, a obrátia sa na krv, a bude krv po celej zemi Egyptskej ako v drevených tak i v kamenných nádobách.
20. A Mojžiš a Áron učinili tak, ako prikázal JeHoVaH. Dvihnúc palicou uderil vodu, ktorá bola v rieke, pred očima faraonovými a pred očami jeho služobníkov, a všetky vody, ktoré boly v rieke, sa obrátili na krv.
21. A ryby, ktoré boly v rieke, pomrely, a rieka sa zosmradila, takže nemohli Egypťania piť vodu z rieky, a krv bola po celej zemi Egyptskej.
22. Ale urobili tak aj egyptskí vedomci svojimi kúzly, a preto posilnilo sa srdce faraonovo, a neposlúchol ich, tak ako hovoril JeHoVaH.
23. A faraon obrátiac sa odišiel do svojho domu a nepriložil ani k tomu svojho srdca.
24. Vtedy kopali všetci Egypťania všade okolo rieky a hľadali vodu na pitie, lebo nemohli piť vodu z rieky.
25. A vyplnilo sa sedem dní odvtedy, odkedy uderil JeHoVaH rieku.

  Exodus (7/40)