Exodus (6/40)  

1. <Pán posilňuje Mojžiša; ten sa vyhovára>Tu riekol JeHoVaH Mojžišovi: Teraz uvidíš, čo učiním faraonovi. Lebo, prinútený silnou rukou prepustí ich, a prinútený silnou rukou, vyženie ich zo svojej zeme.
2. A ďalej hovoril Bôh Mojžišovi a riekol mu: Ja som JeHoVaH!
3. Ukázal som sa Abrahámovi, Izákovi a Jakobovi pod menom Silný Bôh všemohúci, ale svojím menom JeHoVaH som im nebol známy.
4. A nie len že som postavil svoju smluvu s nimi, že im dám Kananejskú zem, zem to ich pohostínstva, v ktorej pohostínili,
5. ale ja som počul i nárek synov Izraelových, ktorých službou otročia Egypťania, a rozpamätal som sa na svoju smluvu.
6. Preto povedz synom Izraelovým: Ja som JeHoVaH a vyvediem vás zpod ťažkých robôt Egypťanov a vytrhnem vás z ich otrockej služby a vyslobodím vás vystretým ramenom a veľkými súdy.
7. A vezmem si vás za ľud a budem vám Bohom, a zviete, že ja som JeHoVaH, váš Bôh, ktorý vás vyviedol zpod ťažkých robôt Egypťanov.
8. A vovediem vás do zeme, vzhľadom na ktorú som prisahajúc pozdvihol svoju ruku, že ju dám Abrahámovi, Izákovi a Jakobovi, a dám ju vám, aby bola vaším vlastníctvom, ja JeHoVaH!
9. A Mojžiš hovoril tak synom Izraelovým, ale nepočúvali na Mojžiša pre sovrenie ducha, pre tvrdú prácu otrockú.
10. Potom hovoril JeHoVaH Mojžišovi a riekol:
11. Vojdi, hovor faraonovi, egyptskému kráľovi, aby prepustil synov Izraelových zo svojej zeme.
12. A Mojžiš hovoril pred JeHoVaHom a riekol: Hľa, synovia Izraelovi ma neposlúchli, jakože ma tedy poslúchne faraon? A k tomu som ja neobrezaných rtov.
13. A JeHoVaH Hovoril Mojžišovi a Áronovi a prikázal im, aby išli k synom Izraelovým a k faraonovi, egyptskému kráľovi, a aby vyviedli synov Izraelových z Egyptskej zeme.
14. <Rod Rúbenov, Simeonov a Léviho po Mojžiša, Árona a jeho synov>Toto sú hlavy domu svojich otcov. Synovia Rúbena, prvorodeného Izraelovho: Chanoch, Fallu, Checron a Charmi. To sú čeľade Rúbenove.
15. A synovia Simeonovi: Jemúel, Jamin, Ohad, Jachin, Cóchar a Saul, syn Kananejky. To sú čeľade Simeonove.
16. A toto sú mená synov Léviho podľa svojich rodov: Geršom, Kehát a Merári. A rokov života Léviho bolo sto tridsaťsedem rokov.
17. Synovia Geršomovi: Libni a Šimei podľa svojich čeľadí.
18. A synovia Kehátovi: Amram, Jishár, Hebron a Uzziel. A rokov života Kehátových bolo sto tridsaťtri rokov.
19. A synovia Meráriho: Machli a Múši. To sú čeľade Léviho podľa svojich rodov.
20. A Amram si vzal Jochebeď, svoju tetku za ženu, a porodila mu Árona a Mojžiša. A rokov života Amramových bolo sto tridsaťsedem rokov.
21. A synovia Jishárovi: Kórach, Néfeg a Zichri.
22. A synovia Uzzielovi: Mišael, Elcafán a Sitri.
23. A Áron si vzal Alžbetu, dcéru Amminadábovu, sestru Názonovu, za ženu, a porodila mu Nádaba a Abihú-va, Eleazára a Itamára.
24. A synovia Kórachovi: Assír, Elkána a Abiazaf. To sú čeľade Kórachovcov.
25. A Eleazár, syn Áronov, si vzal z dcér Putielových za ženu, ktorá mu porodila Pinchasa. To sú hlavy otcov Levitov podľa svojich čeľadí.
26. To je ten Áron a Mojžiš, ktorým riekol JeHoVaH: Vyveďte synov Izraelových z Egyptskej zeme s ich vojskami.
27. To sú tí, ktorí hovorili faraonovi, egyptskému kráľovi, aby vyviedli synov Izraelových z Egypta. To je ten Mojžiš a Áron.
28. A stalo sa toho dňa, ktorého hovoril JeHoVaH Mojžišovi v Egyptskej zemi,
29. že povedal JeHoVaH Mojžišovi a riekol: Ja som JeHoVaH. Hovor faraonovi, egyptskému kráľovi, všetko, čo ja budem tebe hovoriť.
30. A Mojžiš povedal pred JeHoVaHom: Hľa, ja som neobrezaných rtov, akože ma tedy poslúchne faraon?!

  Exodus (6/40)