Exodus (40/40)    

1. <Stán postavený a posvätený>A JeHoVaH hovoril Mojžišovi a riekol:
2. Prvého dňa, prvého mesiaca postavíš príbytok, stán shromaždenia.
3. A vložíš ta truhlu svedoctva a zastrieš truhlu oponou.
4. A vnesieš stôl a upravíš ho podľa poriadku, vnesieš i svietnik a vyložíš a rozsvietiš jeho lampy.
5. A dáš zlatý oltár na kadenie pred truhlu svedoctva a zavesíš záclonu dverí príbytku.
6. A dáš oltár na zápaly pred dvere príbytku stánu shromaždenia.
7. A umiestiš umyvák medzi stán shromaždenia a medzi oltár na zápaly a dáš do neho vody.
8. A rozložíš dvor dookola a zavesíš záclonu brány dvora.
9. Potom vezmeš olej na pomazávanie a pomažeš príbytok a všetko, čo je v ňom, a postavíš ho i všetko jeho náradie, a bude svätý.
10. A pomažeš oltár na zápaly i všetky jeho nádoby a posvätíš oltár, a oltár bude svätosvätý.
11. A pomažeš umyvák a jeho podstavce a posvätíš ho.
12. A povieš, aby pristúpil Áron a jeho synovia ku dveriam stánu shromaždenia a umyješ ich vodou.
13. Potom oblečieš Árona do rôznych čiastok svätého rúcha, pomažeš ho a vysvätíš ho, a bude mi konať kňazskú službu.
14. A dovedieš i jeho synov a oblečieš ich do sukieň.
15. A pomažeš ich tak, ako si pomazal ich otca, a budú mi konať kňazskú službu. A stane sa, že im bude ich pomazanie na večné kňazstvo po ich pokoleniach.
16. A Mojžiš učinil všetko tak, ako mu prikázal JeHoVaH, tak učinil.
17. A stalo sa to prvého mesiaca druhého roku, prvého dňa toho mesiaca, že bol postavený príbytok.
18. Tedy postavil Mojžiš príbytok a položil jeho podstavce a postavil jeho dosky a vsunul jeho zásuvky a postavil jeho stĺpy.
19. A roztiahol stán na príbytok a položil pokrov stánu naň na vrch, tak ako prikázal JeHoVaH Mojžišovi.
20. Potom vzal a dal svedoctvo do truhly a položil sochory na truhlu a dal pokrývku na vrch na truhlu.
21. A vniesol truhlu do príbytku a zavesil oponu zastrenia a zastrel truhlu svedoctva, tak ako prikázal JeHoVaH Mojžišovi.
22. A dal stôl v stáne shromaždenia na severnú stranu príbytku zvonku pred oponou.
23. A upravil na ňom úpravu chleba v poriadku pred JeHoVaHom, tak ako prikázal JeHoVaH Mojžišovi.
24. A postavil svietnik v stáne shromaždenia naproti stolu na poludniu stranu príbytku.
25. A rozsvietil lampy pred JeHoVaHom, tak ako prikázal JeHoVaH Mojžišovi.
26. A postavil zlatý oltár v stáne shromaždenia pred oponou.
27. A pálil na ňom kadivo z voňavých vecí, tak ako prikázal JeHoVaH Mojžišovi.
28. A zavesil záclonu dverí príbytku.
29. A oltár na zápaly postavil pri dveriach príbytku stánu shromaždenia a páliac obetoval na ňom zápaly a obetné dary obilné, tak ako prikázal JeHoVaH Mojžišovi.
30. A postavil umyvák medzi stánom shromaždenia a medzi oltárom a nalial doň vody na umývanie.
31. A umyli si z neho Mojžiš a Áron a jeho synovia svoje ruky a svoje nohy,
32. keď mali vojsť do stánu shromaždenia a keď sa mali blížiť oltáru, umývali sa, tak ako prikázal JeHoVaH Mojžišovi.
33. A postavil dvor dookola, vôkol príbytku a oltára, a zavesil záclonu brány dvora. A tak dokončil Mojžiš dielo.
34. <Oblak prikryje stán>A oblak zakryl stán shromaždenia, a sláva JeHoVaHova naplnila príbytok,
35. takže nemohol Mojžiš vojsť do stánu shromaždenia, pretože prebýval na ňom oblak, a sláva JeHoVaHova naplnila príbytok.
36. A keď sa zdvihnul oblak zponad príbytku, rušali sa synovia Izraelovi na všetkých svojich pochodoch.
37. A keď sa nedvíhal oblak, nehnuli sa, až do dňa, keď sa zase zdvihol.
38. Lebo oblak JeHoVaHov bol na príbytku vodne, a oheň bol vnoci na ňom pred očami celého domu Izraelovho na všetkých ich pochodoch.

  Exodus (40/40)