Exodus (31/40)  

1. <Umelci pre potrebu stánu>A JeHoVaH hovoril Mojžišovi a riekol:
2. Vidz, menom som povolal Becaleéla, syna Úriho, syna Húrovho, z pokolenia Júdovho.
3. A naplnil som ho duchom Božím, múdrosťou, rozumnosťou a umením, a to vo všelijakom diele,
4. aby bol schopný vymyslieť dôvtipné veci a pracovať v zlate, striebre a v medi
5. a rezať kameň na osádzanie ako i rezať drevo, pracovať v každom diele.
6. A ja, hľa, dal som Aholiába, syna Achisámachovho, z pokolenia Dánovho, aby pracoval s ním, a do srdca všetkých, ktorí sú múdreho srdca, dal som múdrosť, a spravia všetko, čo som ti prikázal:
7. stán shromaždenia, truhlu svedoctva a pokrývku, ktorá bude na nej, a všetko náradie stánu,
8. aj stôl a jeho nádoby, čistý svietnik a všetko jeho náčinie a oltár pre kadivo
9. aj oltár pre zápaly a všetko jeho náradie aj umyvák a jeho podstavec,
10. i jemne pletené rúcha do služby a sväté rúcha pre Árona, kňaza, a rúcha jeho synov, aby konali kňazskú službu,
11. a olej na pomazávanie a kadivo z voňavých vecí pre svätyňu, všetko spravia tak, ako som ti prikázal.
12. <Sobota>A ešte povedal JeHoVaH Mojžišovi a riekol:
13. A ty hovor synom Izraelovým a povedz: A však mojej soboty budete ostríhať, lebo je to znamením medzi mnou a medzi vami po vašich pokoleniach, aby sa vedelo, že ja som JeHoVaH, ktorý vás posväcujem.
14. A budete ostríhať sobotu, lebo vám je svätá; kto by ju poškvrnil, istotne zomrie, lebo ktokoľvek by v nej robil nejakú prácu, tá duša bude vyťatá zprostred svojho ľudu.
15. Šesť dní sa bude robiť práca, a v siedmy deň je sobota odpočinutia, sväté JeHoVaHovi. Každý, kto by robil nejakú prácu v sobotný deň, istotne zomrie.
16. Preto budú synovia Izraelovi ostríhať sobotu tak, aby svätili sobotu po svojich pokoleniach večnou smluvou.
17. Je to znamením medzi mnou a medzi synmi Izraelovými na veky; lebo šesť dní činil JeHoVaH nebesia a zem a siedmeho dňa prestal a oddýchol si.
18. A dal Mojžišovi, keď s ním dohovoril na vrchu Sinai, dve dosky svedoctva, kamenné dosky, popísané prstom Božím.

  Exodus (31/40)