Exodus (30/40)  

1. <Oltár na kadenie>A spravíš oltár na pálenie kadiva. Spravíš ho zo šittímového dreva.
2. Lakeť bude jeho dĺžky a lakeť jeho šírky; štvorhranný bude, a dva lakte bude jeho výška; z neho budú jeho rohy.
3. A pokryješ ho čistým zlatom, jeho vrch i jeho steny dookola i jeho rohy. A spravíš mu zlatú obrubu podoby venca dookola.
4. A spravíš mu po dvoch obrúčkach zo zlata pod jeho obrubou na oboch jeho uhloch, tak urobíš na oboch jeho stranách, a budú ložiskami pre sochory nosiť ho na nich.
5. A sochory spravíš zo šittímového dreva a pokryješ ich zlatom.
6. A dáš ho pred oponu, ktorá je nad truhlou svedoctva, pred pokrývku, ktorá je na svedoctve, kam budem prichádzať k tebe.
7. A Áron bude na ňom kadiť kadivo z voňavých vecí, každého rána; keď upraví lampy, vtedy to bude kadiť.
8. A keď zapáli Áron lampy, k večeru, tiež to bude kadiť. To bude ustavičné kadivo pred JeHoVaHom po vašich pokoleniach.
9. Nezapálite na ňom cudzieho kadiva ani zápalu ani obilnej obeti ani nevylejete na ňom liatej obeti.
10. A Áron vykoná smierenie pokrytím hriechu na jeho rohoch raz v roku donesúc z krvi obeti za hriech v deň smierenia, raz v roku pokryje na ňom hriech po vašich pokoleniach. Svätosvätý bude JeHoVaHovi.
11. <Daň započítaných do vojska>A JeHoVaH hovoril Mojžišovi a riekol:
12. Keď budeš počítať počet synov Izraelových, tí, ktorí z nich budú uznaní za súcich do vojska, dajú každý JeHoVaHovi smierne za svoju dušu, hneď, keď ich uznáš za súcich, a nebude na nich rany, keď ich budeš počítať.
13. Toto dajú: každý, ktorý prejde do počtu súcich, dá pol šekla v šekle svätyne. Taký šekel má dvadsať gér. Pol šekla bude obeťou pozdvihnutia JeHoVaHovi.
14. Každý, ktorý prejde medzi počítaných vo veku od dvadsiatich rokov a vyše, dá JeHoVaHovi obeť pozdvihnutia.
15. Bohatý nedá viacej, a chudobný nedá menej ako pol šekla dajúc JeHoVaHovi obeť pozdvihnutia, aby ste pokryli hriech na svojich dušiach.
16. A vezmeš peniaze toho pokrytia od synov Izraelových a dáš ich na službu stánu shromaždenia, a budú synom Izraelovým na pamiatku pred JeHoVaHom, na pokrytie hriechu na vašich dušiach.
17. <Umyvák>JeHoVaH hovoril Mojžišovi a riekol:
18. Spravíš aj medený umyvák, ktorého podstavec bude tiež z medi, na umývanie, a umiestiš ho medzi stán shromaždenia a medzi oltár a naleješ do neho vody.
19. A Áron a jeho synovia si budú umývať z neho svoje ruky a svoje nohy.
20. Keď budú vchádzať do stánu shromaždenia, budú sa umývať vodou, aby nezomreli, alebo keď sa budú blížiť oltáru, aby svätoslúžili, aby zapaľovali ohňovú obeť JeHoVaHovi.
21. Tedy umyjú si svoje ruky a svoje nohy, a nezomrú, a bude im to večným ustanovením, jemu i jeho semenu po ich pokoleniach.
22. <Olej na pomazávanie>A JeHoVaH hovoril Mojžišovi a riekol:
23. A ty si vezmi voňavých vecí najprednejších, samotečenej myrrhy päťsto šeklov a voňavej škorice polovicu toho, dvesto päťdesiat, i voňavej trstiny, dvesto päťdesiat,
24. kassie päťsto v šekle svätyne, a olivového oleja mieru hín.
25. A spravíš z toho olej na sväté pomazávanie, lekárnickú masť voňavú, prácou lekárnika, bude to olej na sväté pomazávanie.
26. A pomažeš ním stán shromaždenia a truhlu svedoctva,
27. stôl a všetky jeho nádoby, svietnik a všetky jeho náčinia i oltár na kadenie,
28. oltár na zápaly a všetko jeho náradie, umyvák a jeho podstavec.
29. A postavíš tie veci, a budú svätosvätým; všetko, čokoľvek sa ich dotkne, bude sväté.
30. Pomažeš aj Árona a jeho synov a vysvätíš ich, aby mi konali kňazskú službu.
31. A synom Izraelovým budeš hovoriť a povieš: Toto mi bude olej na sväté pomazávanie po vašich pokoleniach.
32. Nevyleje sa na telo človeka, a čo do miery jeho složenia, nespravíte jemu podobného oleja; svätý je, svätým vám bude.
33. Ktokoľvek by spravil podobnú masť a kto by z nej dal na cudzieho, vyťatý bude zo svojho ľudu.
34. <Kadivo>A JeHoVaH riekol Mojžišovi: Vezmi si voňavých vecí, kvapavej živice, onychy a galbanu, voňavých vecí a čistého kadiva libánskeho; každé bude rovnakej váhy.
35. A spravíš z toho kadivo, voňavú vec, zhotovenú na lekárnický spôsob, osolené, čisté a sväté.
36. A utlčieš niečo z toho na drobno a dáš z toho pred svedoctvo v stáne shromaždenia, kam budem prichádzať k tebe. Svätosvätým vám bude.
37. A kadiva, jaké spravíš, čo do pomeru jeho složenia, nespravíte sebe; bude ti svätým, pre JeHoVaHa.
38. Človek, ktorý by spravil niečo jako to, aby to voňal, bude vyťatý zo svojho ľudu.

  Exodus (30/40)