Exodus (29/40)  

1. <Spôsob vysviacania, kňazov oblek, pomazanie, obeť>A toto je to, čo im učiníš, aby si ich vysvätil, aby mi potom konali kňazskú službu. Vezmi jedného junca, z hoviad, a dvoch baranov bez vady,
2. nekvasený chlieb a nekvasené koláče, zamiesené s olejom, a nekvasené osúchy, pomazané olejom; urobíš ich z bielej múky pšeničnej.
3. A dáš to do jedného koša a budeš to obetovať v koši spolu i s tým juncom i s oboma baranmi.
4. A Árona a jeho synov dovedieš ku dveriam stánu shromaždenia a umyješ ich vodou.
5. Potom vezmeš rúcha a oblečieš Árona do sukne, do efodového plášťa, do efodu a do náprsníka a prepášeš ho opaskom efoda.
6. A položíš čapicu na jeho hlavu a dáš korunu svätosti na čapicu.
7. Potom vezmeš olej na pomazávanie a vyleješ na jeho hlavu a pomažeš ho.
8. A dovedieš i jeho synov a oblečieš ich do sukieň.
9. A opášeš ich pásom, Árona i jeho synov, a poviažeš im čiapky na hlavu, a budú mať kňazstvo večným ustanovením, a naplníš ruku Áronovu a ruku jeho synov a tak ich vysvätíš.
10. Potom dovedieš junca pred stán shromaždenia, a Áron a jeho synovia položia svoje ruky na hlavu junca.
11. A zabiješ junca pred JeHoVaHom pri dveriach stánu shromaždenia.
12. A vezmeš z krvi junca a dáš na rohy oltára svojím prstom a všetku ostatnú krv vyleješ k základu oltára.
13. A vezmeš všetok tuk, ktorý pokrýva vnútornosti, i bránicu s pečeňou aj obe ľadviny s tukom, ktorý je na nich, a zapáliš to na oltári.
14. A mäso junca a jeho kožu i s jeho lajnom spáliš ohňom vonku za táborom; to je obeť za hriech.
15. A vezmeš toho jedného barana, a Áron a jeho synovia položia svoje ruky na hlavu barana,
16. A zabiješ barana a vezmeš jeho krv a pokropíš hore oltár dookola.
17. A barana posekáš na jeho kusy a umyješ jeho vnútornosti i jeho nohy a pokladieš ich na jeho kusy i na jeho hlavu
18. a zapáliš celého barana na oltári; to je zápalná obeť JeHoVaHovi, upokojujúca vôňa, je to ohňová obeť JeHoVaHovi.
19. Potom vezmeš druhého barana, a Áron a jeho synovia položia svoje ruky na hlavu barana.
20. A zabiješ barana a vezmeš z jeho krvi a dáš na boltec ucha Áronovho a na boltec pravého ucha jeho synov a na palec ich pravej ruky i na palec ich pravej nohy a krv vykropíš hore na oltár dookola.
21. A vezmeš z krvi, ktorá bude na oltári, a z oleja na pomazávanie a pokropíš Árona a jeho rúcha a jeho synov a rúcha jeho synov s ním, a bude svätý on i jeho rúcha i jeho synovia i rúcha jeho synov s ním.
22. A vezmeš z barana tuk i tukom orastený chvost a tuk, pokrývajúci vnútornosti, a bránicu pečene a obe ľadviny s tukom, ktorý je na nich, a pravú lopatku, pretože je to baran vysviacky naplnením ruky,
23. a jeden peceň chleba, jeden chlebový koláč s olejom a jeden osúch z koša nekvasených chlebov, ktorý je pred JeHoVaHom.
24. A položíš to všetko na ruky Áronove a na ruky jeho synov a budeš to povznášať na rukách sem a ta obeťou povznášania pred JeHoVaHom.
25. Potom to vezmeš z ich ruky a zapáliš na oltári na zápalnú obeť, aby to bolo upokojujúcou vôňou pred JeHoVaHom; je to ohňová obeť JeHoVaHovi.
26. A vezmeš hruď z barana naplnenia ruky, ktorá bude Áronovi, a budeš ju povznášať na rukách sem a ta obeťou povznášania pred JeHoVaHom, a to bude tebe za podiel.
27. Tedy posvätíš hruď obeti povznášania a lopatku obeti pozdvihnutia, to, čo bolo sem a ta povznášané, a čo bolo pozdvihnuté z barana naplnenia ruky, z toho, čo bude Áronovi, a z toho, čo bude jeho synom.
28. A bude to Áronovi a jeho synom večným ustanovením od synov Izraelových, lebo je to obeť pozdvihnutia, a obeť pozdvihnutia bude od synov Izraelových z ich bitných obetí pokojných, ich obeť pozdvihnutia bude patriť JeHoVaHovi.
29. A sväté rúcha, ktoré má Áron, budú jeho synom po ňom pomazávať ich v nich a napĺňať v nich ich ruku.
30. Sedem dní ich bude obliekať kňaz namiesto neho z jeho synov, ktorý vojde do stánu shromaždenia, aby svätoslúžil v svätyni.
31. A vezmeš barana naplnenia ruky a uvaríš jeho mäso na svätom mieste.
32. A tak bude jesť Áron a jeho synovia mäso barana a chlieb, ktorý bude v koši, pri dveriach stánu shromaždenia.
33. A budú jesť tie veci, ktorými bolo pokrytím smierené naplniť ich ruky, vysvätiť ich. Ale cudzí nebude jesť z toho, pretože sú to sväté veci.
34. Ak zostane voľačo z mäsa naplnenia ruky a z chleba až do rána, spáliš pozostalé ohňom; nebude sa jesť, lebo je to sväté.
35. Tedy tak učiníš Áronovi a jeho synom, všetko tak, ako som prikázal tebe: sedem dní budeš plniť ich ruku.
36. A na každý ten deň pripravíš junca obeti za hriech na očistenie, pokryť hriech, a odhriešiš oltár tým, že pokryješ na ňom hriech a pomažeš ho, aby si ho tak posvätil.
37. Sedem dní budeš pokrývať na oltári hriech a tak ho očisťovať a posvätíš ho, a oltár bude svätosvätý; všetko, čokoľvek sa dotkne oltára, bude sväté.
38. <Ustavičná obeť>A toto je to, čo pripravíš, čo budeš obetovať na oltári: dvoch ročných baránkov na každý deň, ustavične.
39. Jedného baránka budeš obetovať ráno a druhého baránka budeš obetovať k večeru.
40. A desatinu efy jemnej múky bielej, zamiesenej vo štvrtine hína oleja, získaného tlčením, a liatu obeť, štvrtinu hína vína, na jedného baránka.
41. A druhého baránka budeš obetovať k večeru. A jaká je obilná obeť ranná a jaká jej liata obeť, tak učiníš všetko i pri tejto obeti, aby bola upokojujúcou vôňou, ohňovou obeťou JeHoVaHovi.
42. To bude ustavičná obeť zápalná po vašich pokoleniach, obetovaná pri dveriach stánu shromaždenia pred JeHoVaHom, kam budem prichádzať k vám, aby som tam hovoril s tebou.
43. A ta budem prichádzavať k synom Izraelovým, a miesto bude posvätené mojou slávou.
44. A posvätím stán shromaždenia a oltár a posvätím Árona i jeho synov, aby mi konali kňazskú službu.
45. A budem bývať prostred synov Izraelových a budem im Bohom.
46. A poznajú, že ja som JeHoVaH, ich Bôh, ktorý som ich vyviedol z Egyptskej zeme, aby som býval v ich strede, ja JeHoVaH, ich Bôh.

  Exodus (29/40)