Exodus (28/40)  

1. <Sväté rúcho>A ty vezmi k sebe Árona, svojho brata, a jeho synov s ním zpomedzi synov Izraelových, aby mi konal kňazskú službu, Áron, Nádab a Abíhu, Eleazár a Itamár, synovia Áronovi.
2. A spravíš Áronovi, svojmu bratovi, sväté rúcha na slávu a na ozdobu.
3. A ty budeš hovoriť všetkým remeselníkom múdreho srdca, kde ktorého z nich som naplnil duchom múdrosti, aby spravili rúcha Áronove posvätiť ho, aby mi konal kňazskú službu.
4. A toto sú rúcha, ktoré spravia: náprsník, efod, plášť a sukňu z pletenej látky, čapicu a pás. A tak spravia sväté rúcha Áronovi, tvojmu bratovi, a jeho synom, aby mi konal kňazskú službu.
5. A oni vezmú zlato a hyacintovomodrý postav, purpur, červec, dvakrát farbený, a kment.
6. <Efod, jeho náplecníky, pás, kamene s menami synov Izraelových>A spravia efod zo zlata, z hyacintovomodrého postavu, purpuru, červca, dvakrát farbeného, a zo súkaného kmentu, všetko to dôvtipného diela umeleckého.
7. Bude mať dva náplecníky, spojené na oboch svojich koncoch, a tak bude spojený v jedno.
8. Aj efodový opasok, ktorý bude na ňom, tej istej práce, z toho istého bude, zo zlata, hyacintovomodrého postavu, purpuru, červca, dvakrát farbeného, a zo súkaného kmentu.
9. A vezmeš dva kamene onyxa a vyryješ na nich mená synov Izraelových,
10. ich šesť mien na jeden kameň a ostatných šesť mien na druhý kameň podľa poriadku ich narodenia.
11. Bude to práca remeselníka, ktorý reže kameň, jako ryty na pečati, tak vyryješ na oba tie kamene s menami synov Izraelových, a spravíš ich tak, aby boly obrúbené pletivom zo zlata.
12. Potom položíš oba kamene na náplecníky efoda, pamätné kamene, aby boly pamiatkou na synov Izraelových, a Áron bude nosiť ich mená pred JeHoVaHom na oboch svojich pleciach na pamiatku.
13. A spravíš pletivá zo zlata.
14. Spravíš aj dve retiazky z čistého zlata, ktoré spravíš na spôsob motúzov, stáčanej práce, a dáš stáčané retiazky na tie pletivá.
15. <Náprsník s urím a thumím>A spravíš náprsník súdu, dôvtipným dielom umeleckým; aká bude práca efoda, taký aj oň spravíš; zo zlata, z hyacintovomodrého postavu, purpuru, červca, dvakrát farbeného a zo súkaného kmentu ho spravíš.
16. Štvorhranný bude, vo dvoje složený; piaď bude jeho dĺžky a piaď jeho šírky.
17. A vrúbiš doň vruby kameňa, štyri rady kameňa. Rad: rubín, topaz a smaragd, prvý rad.
18. Druhý rad: karbunkulus, zafír a diamant.
19. Tretí rad: ligúr, achát a ametyst.
20. Štvrtý rad: chryzolit, onyx a jaspis; zlatom budú opletené vo svojich vruboch.
21. A kameňov bude s menami synov Izraelových dvanásť, s ich menami, ryty jako na pečati, každý so svojím kameňom, budú pre dvanásť pokolení.
22. A na náprsník spravíš motúzkové retiazky, prácu to na spôsob povrázkov, z čistého zlata.
23. A spravíš na náprsník dve obrúčky zo zlata a tie obrúčky dáš na dva konce náprsníka.
24. A zase tie dva zlaté povrázky pripravíš na tie dve obrúčky na konce náprsníka.
25. A dva konce dvoch povrázkov dáš na dve pletivá a tak pripneš na náplecníky efoda napredku.
26. A spravíš aj druhé dve obrúčky zo zlata a pripravíš ich na druhé dva konce náprsníka na jeho okraj z tamtej, spodnej strany efoda, dovnútra.
27. A spravíš dve obrúčky zo zlata, ktoré dáš na oba náplecníky efoda zospodku napredku pri jeho spojení hore nad opaskom efoda.
28. Tak priviažu náprsník od jeho obrúček k obrúčkam efoda šnúrou z hyacintovomodrého postavu, aby bol nad opaskom efoda a aby neodstával náprsník od efoda.
29. A Áron bude nosiť mená synov Izraelových na náprsníku súdu na svojom srdci, keď bude vchádzať do svätyne, na pamiatku pred JeHoVaHom ustavične.
30. A dáš do náprsníka súdu urím a thumím (* Svetlo a dokonalosť), a budú na srdci Áronovom, keď bude vchádzať pred JeHoVaHa, a Áron bude nosiť súd synov Izraelových na svojom srdci pred JeHoVaHom ustavične.
31. <Plášť, jablká a zvončeky>A spravíš plášť efodu, celý z hyacintovomodrého postavu.
32. Obojok pre hlavu bude mať na svojom prostredku; jeho obojok bude mať lem dookola, prácou tkáča, a bude mať obojok ako pancier, neroztrhne sa.
33. A na jeho podolku spravíš granátové jablká z hyacintovomodrého postavu, purpuru, červca, dvakrát farbeného, na jeho podolku dookola a zlaté zvončeky pomedzi ne dookola.
34. Zlatý zvonček a granátové jablko a zase zlatý zvonček a granátové jablko na podolku plášťa dookola.
35. A bude to na Áronovi, aby svätoslúžil, a počuje sa jeho zvuk, keď bude vchádzať do svätyne pred JeHoVaHa i keď bude vychádzať, a nezomrie.
36. <Sväté JeHoVaHovi. Čapice, sukne a iné>A spravíš bliašok z čistého zlata a vyryješ na ňom ryty jako na pečati: Sväté JeHoVaHovi.
37. Pripravíš ho na šnúrku z hyacintovomodrého postavu, a bude na čapici, napredku na čapici bude.
38. A bude na čele Áronovom, a tak bude nosiť Áron neprávosť svätých vecí, ktoré zasvätia synovia Izraelovi, nech by to boly jakékoľvek ich sväté dary, a bude na jeho čele ustavične, aby boly príjemné pred JeHoVaHom.
39. A utkáš sukňu na spôsob pletiva z kmentu a spravíš aj čapicu z kmentu a opasok spravíš práce výšivkára.
40. A synom Áronovým spravíš sukne a spravíš im aj opasky a čiapky im spravíš na slávu a na ozdobu.
41. A tak oblečieš do toho Árona, svojho brata, a jeho synov s ním, a pomažeš ich a naplníš ich ruku a posvätíš ich, a budú mi konať kňazskú službu.
42. Sprav im aj ľanové nohavice na pokrytie tela hanby, od bedier až po stehná budú sahať.
43. A budú na Áronovi a na jeho synoch, keď budú vchádzať do stánu shromaždenia alebo keď sa budú blížiť k oltáru, aby svätoslúžili v svätyni a neponesú neprávosti a nezomrú. Bude mu to večným ustanovení i jeho semenu po ňom.

  Exodus (28/40)