Exodus (24/40)  

1. <Mojžiš povolaný na vrch. Obetovanie. Videli Boha>A Mojžišovi riekol: Vyjdi hore k JeHoVaHovi ty a Áron, Nádab a Abíhu a sedemdesiati zo starších Izraelových, a budete sa klaňať zďaleka.
2. A priblíži sa iba sám Mojžiš k JeHoVaHovi, ale oni sa nepriblížia, ani ľud nevyjde s ním hore.
3. Potom prišiel Mojžiš a rozpovedal ľudu všetky slová JeHoVaHove i všetky súdy. A všetok ľud odpovedal jedným hlasom, a riekli: Všetky slová, ktoré hovoril JeHoVaH, budeme robiť.
4. A Mojžiš napísal všetky slová JeHoVaHove a vstanúc skoro ráno vystavil oltár pod vrchom a postavil dvanásť pamätných stĺpov podľa počtu dvanástich pokolení Izraelových.
5. A poslal mládencov zo synov Izraelových, a obetovali zápaly a obetovali JeHoVaHovi bitné obeti pokojné, juncov.
6. A Mojžiš vzal polovicu krvi a vlial do medeníc a druhú polovicu krvi vylial na oltár.
7. Potom vzal knihu smluvy a čítal pred ľudom. A riekli: Všetko, čo hovoril JeHoVaH, budeme robiť a poslúchať.
8. Vtedy vzal Mojžiš krv a pokropil ľud a riekol: Hľa, toto je krv smluvy, ktorú učinil s vami JeHoVaH nad všetkými týmito slovami.
9. Potom vyšiel hore Mojžiš a Áron, Nádab a Abíhu a sedemdesiati zo starších Izraelových.
10. A videli Boha Izraelovho, a pod jeho nohami bolo čosi jako dielo jasnosti zafíra a jako samo nebo čo do čistoty.
11. A na kniežatá synov Izraelových nevystrel svojej ruky, hoci videli Boha, a jedli a pili.
12. <Mojžiš na vrchu štyridsať dní>A JeHoVaH riekol Mojžišovi: Vyjdi ku mne hore na vrch a buď tam, a dám ti kamenné dosky a zákon a prikázanie, ktoré som napísal, učiť ich.
13. Vtedy vstal Mojžiš a Jozua, jeho služobník, a Mojžiš vyšiel na vrch Boží.
14. A starším povedal: Zostaňte nám tu, dokiaľ sa nevrátime k vám. A hľa, Áron a Húr budú s vami. Kto má nejakú spornú vec, nech ide k nim.
15. Potom vyšiel Mojžiš na vrch, a oblak prikryl vrch.
16. A sláva JeHoVaHova prebývala na vrchu Sinai, a oblak ho pokrýval šesť dní, a siedmeho dňa zavolal na Mojžiša zprostred oblaku.
17. A sláva JeHoVaHova bola na pohľad ako zožierajúci oheň na temene vrchu pred očami synov Izraelových.
18. A Mojžiš vošiel doprostred oblaku a vyšiel na vrch. A Mojžiš bol na vrchu štyridsať dní a štyridsať nocí.

  Exodus (24/40)