Exodus (20/40)  

1. <Desať Božích prikázaní>A Bôh hovoril všetky tieto slová a riekol:
2. Ja som JeHoVaH, tvoj Bôh, ktorý som ťa vyviedol z Egyptskej zeme, z domu sluhov.
3. Nebudeš mať iných bohov predo mnou.
4. Neučiníš si rytiny ani nijakej podoby tých vecí, ktoré sú hore na nebi, ani tých, ktoré sú dole na zemi, ani tých, ktoré sú vo vodách pod zemou.
5. Nebudeš sa im klaňať ani im nebudeš slúžiť, lebo ja JeHoVaH, tvoj Bôh, som silný Bôh žiarlivý, ktorý navštevujem neprávosť otcov na synoch do tretieho i štvrtého pokolenia tých, ktorí ma nenávidia,
6. a činím milosť tisícim tým, ktorí ma milujú a ostríhajú moje prikázania.
7. Nevezmeš mena JeHoVaHa, svojho Boha, nadarmo. Lebo JeHoVaH nenechá bez pomsty toho, kto by vzal jeho meno nadarmo.
8. Pamätaj na deň soboty, aby si ho svätil.
9. Šesť dní budeš pracovať a robiť akékoľvek svoje dielo.
10. Ale siedmy deň je sobota JeHoVaHa, tvojho Boha. Nebudeš robiť nijakého diela ani ty ani tvoj syn ani tvoja dcéra, tvoj sluha ani tvoja dievka ani tvoje hovädo ani tvoj pohostín, ktorý je v tvojich bránach.
11. Lebo šesť dní činil JeHoVaH nebesia a zem, more a všetko, čo je v nich, a odpočinul siedmeho dňa. Preto požehnal JeHoVaH deň soboty a posvätil ho.
12. Cti svojho otca i svoju mať, aby sa predĺžili tvoje dni na zemi, ktorú ti dá JeHoVaH, tvoj Bôh
13. Nezabiješ!
14. Nezosmilníš!
15. Neukradneš!
16. Nepovieš na svojho blížneho falošného svedoctva!
17. Nepožiadaš domu svojho blížneho! Nepožiadaš ženy svojho blížneho ani jeho sluhu ani jeho dievky ani jeho vola ani jeho osla ani ničoho, čo je tvojho blížneho!
18. <Ľud sa desí prítomnosti Božej. Cudzí bohovia. Oltár zo zeme>A všetok ľud videl hrmenie a blesky, počul zvuk trúby a videl vrch kúriť sa. A keď to videl ľud, ustupovali trasúc sa od strachu a stáli zďaleka.
19. A povedali Mojžišovi: Hovor ty s nami, a budeme počúvať, a nech nehovorí s nami Bôh, aby sme nezomreli.
20. A Mojžiš povedal ľudu: Nebojte sa, lebo preto, aby vás zkúsil, prišiel Bôh, a preto, aby jeho bázeň bola pred vami, aby ste nahrešili.
21. Ľud tedy stál zďaleka, a Mojžiš sa priblížil k mrákave, kde bol Bôh.
22. A JeHoVaH riekol Mojžišovi: Takto povieš synom Izraelovým: Vy ste videli, že som hovoril s vami z nebies.
23. Neučiníte si v obecenstve so mnou strieborných bohov alebo zlatých bohov; neučiníte si.
24. Oltár mi spravíš zo zeme, a obetovať budeš na ňom svoje zápaly a svoje pokojné obeti, svoj drobný dobytok, ovce a kozy, a svoje voly. Na každom mieste, na ktorom dám sláviť pamiatku svojho mena, prijdem k tebe a požehnám ťa.
25. A keď mi spravíš oltár z kameňov, nepostavíš ho z tesaných kameňov; lebo keď pozdvihneš svoj železný nástroj a zaženieš sa nad niektorým z nich, poškvrníš ho.
26. Ani nevystúpiš na môj oltár po schodoch, aby nebola pri ňom odkrytá tvoja nahota.

  Exodus (20/40)