Exodus (14/40)  

1. <Egypťan honí Izraela. Izrael repce>A JeHoVaH hovoril Mojžišovi a riekol:
2. Hovor synom Izraelovým, aby sa vrátili a rozložili sa táborom pred Pí-hachirótom, medzi Migdolom a medzi morom, pred Bál-cefonom; naproti nemu sa rozložíte táborom pri mori.
3. A faraon povie o synoch Izraelových: Zapletení sú v zemi; zavrela ich púšť.
4. A zatvrdím srdce faraonovo a bude ich honiť, a vtedy sa oslávim na faraonovi a na všetkom jeho vojsku, a tak poznajú Egypťania, že ja som JeHoVaH: A učinili tak.
5. A bolo oznámené egyptskému kráľovi, že vraj ľud uteká. Vtedy sa obrátilo srdce faraonovo i jeho služobníkov proti ľudu, a riekli: Čo sme to urobili, že sme prepustili Izraela, aby nám neslúžil?!
6. Zapriahol do svojho voza a sobral svoj ľud so sebou.
7. A vzal šesťsto vybraných vozov a všetky egyptské vozy i povozných bojovníkov rytierskych na ne na všetky.
8. A JeHoVaH zatvrdil srdce faraona, kráľa Egypťanov, a honil synov Izraelových. Ale synovia Izraelovi tiahli von súc vedení vysokou rukou.
9. A Egypťania ich honili a dostihli ich, keď boli rozložení táborom pri mori, všetky kone a vozy faraonove, jeho jazdcovia a jeho pešie vojsko pri Pí-hachiróte, pred Bál-cefonom.
10. A keď sa priblížil faraon, pozdvihli synovia Izraelovi svoje oči, a hľa, Egypťan sa rušia za nimi, a báli sa veľmi, a kričali synovia Izraelovi k JeHoVaHovi.
11. A povedali Mojžišovi: Či preto, že nebolo dosť hrobov v Egypte, vzal si nás preč, aby sme pomreli na púšti? Čo si nám to urobil, že si nás vyviedol z Egypta!?
12. Či nie je toto to, čo sme ti hovorili v Egypte vraviac: Nechaj nás, nech slúžime Egypťanom; lebo lepšie by nám bolo bývalo slúžiť Egypťanom, než aby sme pomreli na púšti.
13. A Mojžiš povedal ľudu: Nebojte sa! Stojte a vidzte spasenie JeHoVaHovo, ktoré vám učiní dnes, lebo Egypťanov, ktorých vidíte dnes, neuvidíte nikdy viacej až na veky.
14. JeHoVaH bude bojovať za vás, a vy budete mlčať.
15. A JeHoVaH riekol Mojžišovi: Čo kričíš ku mne? Hovor synom Izraelovým, aby sa rušali.
16. A ty pozdvihni svoju palicu a vystri svoju ruku na more a rozpolti ho, a synovia Izraelovi vojdú doprostred mora a pojdú po suchu.
17. A ja, hľa, zatvrdím srdce Egypťanov, a vojdú za nimi, a oslávim sa na faraonovi a na všetkom jeho vojsku, na jeho vozoch a na jeho jazdcoch.
18. A zvedia Egypťania, že ja som JeHoVaH, keď sa oslávim na faraonovi, na jeho vozoch a na jeho jazdcoch.
19. <Izrael ide stredom mora, Egypťan za ním>Vtedy sa pohol anjel Boží, ktorý išiel pred táborom Izraelovým, a obrátiac sa išiel za nimi a tak prešiel oblakový stĺp zpopred nich a stál za nimi.
20. A vošiel medzi tábor Egypťanov a medzi tábor Izraelov a bol Egypťanom oblakom a tmou a Izraelovi osvecoval noc, takže sa nepriblížili jeden k druhému cez celú noc.
21. A Mojžiš vystrel svoju ruku na more. A JeHoVaH hnal more východným vetrom silným cez celú noc, a obrátil more na sušinu, a rozstúpily sa vody.
22. A tak vošli synovia Izraelovi doprostred mora a išli po suchu, a voda im bola múrom z ich pravej a z ich ľavej strany.
23. A Egypťania ich honili a vošli za nimi, všetky kone faraonove, jeho vozy i jeho jazdci, doprostred mora.
24. Potom stalo sa za rannej stráže: JeHoVaH pohliadol na vojsko Egypťanov zo stĺpu ohňa a oblaku a zmiatol vojsko Egypťanov.
25. A vyrazil kolesá z jeho vozov a poháňal ho tak, že išlo s ťažkosťou. Vtedy povedali Egypťania: Utečme pred Izraelom, lebo JeHoVaH bojuje za nich proti Egypťanom!
26. <Vody pokryly vojsko faraonovo>A JeHoVaH riekol Mojžišovi: Vystri svoju ruku na more, aby sa navrátily vody na Egypťanov, na ich vozy a na ich jazdcov.
27. Vtedy vystrel Mojžiš svoju ruku na more, a more sa navrátilo pred ránom ku svojej moci, a Egypťania utekali oproti nemu, a tak vrhnul JeHoVaH Egypťana doprostred mora.
28. A vody navrátiac sa pokryly vozy i jazdcov so všetkým vojskom faraonovým, všetkých, ktorí vošli za nimi do mora; nezostalo z nich ani len jedného.
29. A synovia Izraelovi išli po suchu prostredkom mora, a voda im bola múrom z ich pravej a z ich ľavej strany.
30. Toho dňa zachránil JeHoVaH Izraela vyslobodiac ho z ruky Egypťanov. A Izrael videl Egypťanov mŕtvych na brehu mora.
31. A keď videl Izrael tú veľkú ruku mocnú, to, čo učinil JeHoVaH na Egypťanoch, bál sa ľud JeHoVaHa a verili JeHoVaHovi i Mojžišovi, jeho služobníkovi.

  Exodus (14/40)