Esther (6/10)  

1. <Zvelebenie Mardochea. Zármutok Hámanov>V tú noc utekal spánok od kráľa, takže nemohol zaspať, a preto rozkázal doniesť knihu pamätí, letopisy, ktoré boly potom čítané pred kráľom.
2. A našlo sa tam napísané, že Mardocheus bol oznámil o Bigtánovi a Terešovi, o dvoch komorníkoch kráľových zpomedzi strážcov prahu, že hľadali príležitosť vystrieť ruku na kráľa Ahasvera.
3. Vtedy povedal kráľ: Aká česť a hodnosť sa dostala za to Mardocheovi? A mládenci kráľovi, jeho služobníci, riekli: Nedostal nijakej odmeny.
4. A kráľ povedal: Kto je to na dvore? A to bol prišiel Háman, do vonkajšieho dvora domu kráľovho povedať kráľovi, aby obesili Mardochea na šibenici, ktorú mu pripravil.
5. A mládenci kráľovi mu riekli: Hľa, Háman stojí na dvore. A kráľ povedal: Nech vojde!
6. A keď vošiel Háman, riekol mu kráľ: Čo sa má urobiť mužovi, ktorého chce kráľ ctiť? A Háman si povedal vo svojim srdci: Komu inému by chcel kráľ preukázať česť krome mne?
7. A tak povedal Háman kráľovi: Čo do muža, ktorého chce kráľ ctiť:
8. Nech donesú kráľovské rúcho, ktoré nosí kráľ, a dovedú koňa, na ktorom jazdí kráľ, a na ktorého hlavu sa dáva kráľovská koruna,
9. a nech dajú rúcho i koňa do ruky niektorého z najprednejších kniežat kráľových a oblečú muža, ktorého chce kráľ ctiť, a nech ho vodia nesúceho sa na koni po ulici mesta a volajú pred ním: Tak nech sa učiní mužovi, ktorého chce kráľ ctiť!
10. Vtedy riekol kráľ Hámanovi: Ponáhľaj sa, vezmi rúcho a koňa, ako si hovoril, a učiň tak Židovi Mardocheovi, ktorý sedí v bráne kráľovej. Nevynechaj ničoho zo všetkého toho, čo si hovoril.
11. A tak vzal Háman rúcho a koňa a obliekol Mardochea a vodil ho nesúceho sa na koni po ulici mesta a volal pred ním: Tak nech sa činí mužovi, ktorého chce kráľ ctiť!
12. Potom sa navrátil Mardocheus ku bráne kráľovej, a Háman sa ponáhľal do svojho domu smutný a so zakrytou hlavou.
13. A Háman rozprával Zéreši, svojej žene, a všetkým svojim priateľom všetko, čo sa mu prihodilo. A jeho mudrci mu riekli i Zéreš, jeho žena: Ak je Mardocheus zo semena Židov, pred ktorým si začal padať, nezdoláš ničoho proti nemu, ale istotne padneš pred ním.
14. A kým ešte hovorili s ním, prišli komorníci kráľovi ponáhľajúc sa, aby čím skôr doviedli Hámana na hostinu, ktorú pripravila Ester.

  Esther (6/10)