Esther (2/10)  

1. <Kráľov rozkaz vyhľadať mu krásne panny>Potom po týchto udalostiach, keď sa upokojila prchlivosť kráľa Ahasvera, spomenul si na Vastu a na to, čo urobila, jako i na to, čo bolo usúdené proti nej.
2. A mládenci kráľovi, ktorí mu posluhovali, riekli: Nech vyhľadajú kráľovi mladice panny krásneho vzozrenia,
3. a nech ustanoví kráľ úradníkov vo všetkých krajinách svojho kráľovstva, ktorí shromaždia všetky mladice panny krásneho vzozrenia na hrad Súsan do domu žien pod ruku Hégeho, komorníka kráľovho, strážcu žien, a nech sa im dá to, čo potrebujú, aby sa očistily a ozdobily.
4. A mladica, ktorá sa bude ľúbiť kráľovi, nech kraľuje miesto Vasty. A slovo sa ľúbilo kráľovi a urobili tak.
5. <Ester, chovanica Mardocheova, povýšená na kráľovnú>A bol nejaký Žid na hrade Súsane, ktorému bolo meno Mardocheus, syn Jaira, syna Šimeiho, syna Kíšovho, človek z pokolenia Benjaminovho,
6. ktorý bol prestehovaný z Jeruzalema s prestehovanými, ktorí boli prestehovaní s Jekoniášom, judským kráľom, ktorých prestehoval Nabuchonodozor, babylonský kráľ.
7. Ten vychovával Hadasu, ináče Ester, dcéru svojho strýca, lebo nemala ani otca ani matky. A deva bola krásnej postavy a peknej tvári, a po smrti jej otca a jej matky si ju vzal Mardocheus za dcéru.
8. A stalo sa, keď sa počulo slovo kráľovo a jeho nariadenie, a keď bolo shromažďované mnoho mladíc na hrad Súsan pod ruku Hégeho, že bola vzatá aj Ester do domu kráľovho pod ruku Hégeho, strážcu žien.
9. A deva sa mu ľúbila a našla milosť pred jeho tvárou, a ponáhľal sa dať jej to, čo potrebovala na svoje očistenie a ozdobenie, a jej diely aj jej dať sedem spôsobných mladíc z domu kráľovho a premiestnili ju i jej mladice do najlepšieho miesta domu žien.
10. Ale Ester neoznámila svojho ľudu ani svojej rodiny, lebo Mardocheus jej bol prikázal, aby neoznámila.
11. A Mardocheus sa prechádzal každého dňa popred dvor domu žien, aby zvedel, ako sa má Ester, a čo sa s ňou deje.
12. A keď prišiel rad na niektorú mladicu, aby vošla ku kráľovi Ahasverovi, keď sa jej už bolo dialo podľa nariadenia žien za dvanásť mesiacov (lebo tak sa vypĺňaly dni ich prípravy voňavkami, šesť mesiacov myrrhovým olejom a šesť mesiacov rôznymi voninami a ešte inými ženskými voňavými masťami),
13. vtedy vošla mladica ku kráľovi: dalo sa jej všetko, čo žiadala, aby to išlo s ňou, a to tak z domu žien až do domu kráľovho.
14. Večer prišla a ráno sa vrátila do druhého domu žien pod dozor Šaašegaza, komorníka kráľovho, strážcu ženín. Nevošla viacej ku kráľovi, len ak sa ľúbila kráľovi a bola povolaná podľa mena.
15. Keď potom prišiel rad na Ester, dcéru Abichaila, strýca Mardocheovho, ktorú si bol vzal za dcéru, aby vošla ku kráľovi, nežiadala si ničoho iba to, čo povedal Hége, komorník kráľov, strážca žien. A Ester našla priazeň v očiach všetkých, ktorí ju videli.
16. A tak bola Ester vzatá ku kráľovi Ahasverovi, do domu jeho kráľovstva, desiateho mesiaca, ktorý to mesiac je mesiac tébet, siedmeho roku jeho kraľovania.
17. A kráľ si zamiloval Ester nado všetky ženy, a našla priazeň a milosť pred ním nado všetky tie panny, a položil kráľovskú korunu na jej hlavu a učinil ju kráľovnou miesto Vasty.
18. K tomu učinil kráľ veľkú hostinu všetkým svojim kniežatám a svojim služobníkom, hostinu Esterinu, a pripravil krajinám úľavu od poplatkov a dal dary podľa kráľovej možnosti.
19. A keď shromažďovali panny po druhé, a Mardocheus sedel v bráne kráľovej,
20. Ester neoznámila svojej rodiny ani svojho národa, tak ako jej prikázal Mardocheus, lebo Ester plnila rozkaz Mardocheov tak, ako keď bola u neho v opatere.
21. <Mardocheus oznámi spiknutie proti kráľovi>V tých dňoch, keď sedel Mardocheus v bráne kráľovej, rozhnevali sa Bigtán a Téreš, dvaja komorníci kráľovi zpomedzi strážcov prahu, a hľadali príležitosť vystrieť ruku na kráľa Ahasvera.
22. Keď sa dozvedel o tom Mardocheus, oznámil to kráľovnej Esteri, a Ester to povedala kráľovi v mene Mardocheovom.
23. A keď bola vec vyriešená a nájdená, obesili obidvoch na šibenici. A bolo to zapísané do knihy letopisov pred kráľom.

  Esther (2/10)