Ephesians (6/6)    

1. <Deti napomína k poslušnosti, rodičov k rozumnosti>Vy, deti, poslúchajte svojich rodičov v Pánovi, lebo to je spravedlivé.
2. Cti svojho otca a svoju mať - to je prvé prikázanie so zasľúbením -,
3. aby ti bolo dobre, a aby si dlho žil na zemi.
4. A vy, otcovia, nepopudzujte svojich detí k hnevu, ale ich vychovávajte v kázni a v napomínaní Pánovom.
5. <Aký má byť sluha a jaký pán>Vy, sluhovia, poslúchajte svojich telesných pánov s bázňou a s trasením v prostote svojho srdca jako Krista
6. neslúžiac verne iba na oko jako takí, ktorí sa chcú ľúbiť ľuďom, ale jako sluhovia Kristovi činiac vôľu Božiu z duše,
7. s dobrou mysľou, slúžiac ako Pánovi a nie ľuďom,
8. vediac, že čokoľvek by jeden každý učinil dobré, to si odnesie od Pána, buď sluha buď slobodný.
9. A vy, pánovia, čiňte to isté naproti nim zanechajúc hrozbu v povedomí, že aj vy sami máte toho istého Pána v nebesiach, o on nehľadí na osobu.
10. <Duchovná výzbroj>Ostatne, moji bratia, mocnejte v Pánovi a v sile jeho vlády.
11. Oblečte si celú zbraň Božiu, aby ste mohli obstáť proti taktike a úskočnosti diablovej.
12. Lebo nie je nám zápasiť s krvou a s telom, ale s kniežatstvami, mocnosťami, so svetovládcami temnosti tohoto veku, s duchovnými mocami zlosti v ponebeských oblastiach.
13. Preto vezmite na seba celú zbraň Božiu, aby ste mohli odolať v ten zlý deň a vykonajúc všetko stáť.
14. Tedy stojte majúc svoje bedrá opásané pravdou a súc oblečení v pancier spravedlivosti
15. a majúc nohy obuté v hotovosti evanjelia pokoja.
16. A pritom pri všetkom vezmite štít viery, ktorým budete môcť uhasiť všetky ohnivé šípy toho zlého.
17. A vezmite aj prilbu spasenia i meč Ducha, ktorým je slovo Božie,
18. modliac sa každou modlitbou a prosbou každého času v Duchu a tým cieľom bdejúc s celou vytrvanlivosťou a prosbou za všetkých svätých,
19. i za mňa, žeby mi bolo dané slovo, keď otvorím svoje ústa, aby som prosto a smele oznámil tajomstvo evanjelia,
20. za ktoré posolstvujem v reťazi, žeby som ho zvestoval prosto a smele, jako mi náleží vravieť.
21. <Osobné. Záver>Ale aby ste aj vy vedeli, čo sa so mnou deje, a čo robím, to všetko vám oznámi Tychikus, milovaný brat a verný služobník v Pánovi,
22. ktorého som k vám poslal práve preto, aby ste zvedeli, čo robíme a jako sa máme, a aby potešil vaše srdcia.
23. Pokoj bratom a láska s vierou od Boha Otca a od Pána Ježiša Krista.
24. Milosť so všetkými, ktorí milujú nášho Pána Ježiša Krista v neporušiteľnosti. Ameň.

  Ephesians (6/6)