Ephesians (5/6)  

1. <Ďaľšie naučenia, čo nechať a jako žiť. Poznávať a činiť ľúbe Pánovi>A tak buďte nasledovníkmi Božími jako milované deti
2. a choďte v láske, jako aj Kristus miloval nás a vydal sám seba za nás ako posvätný dar a obeť Bohu na príjemnú vôňu upokojujúcu.
3. A smilstvo a vôbec akákoľvek nečistota alebo lakomstvo nech sa ani nemenuje medzi vami, jako sa sluší svätým,
4. ani mrzkosť a bláznivé reči alebo šprýmy, čo sa nepatrí, ale radšej ďakovanie,
5. Lebo to viete, že niktorý smilník alebo nečistý alebo lakomec, čo je to isté jako modlár, nemá dedičstva v kráľovstve Krista a Boha.
6. Nech vás nikto nezvodí prázdnymi rečami, lebo pre také veci prichádza hnev Boží na synov neposlušnosti.
7. Teda nebuďte ich spoluúčastníkmi.
8. Lebo ste boli kedysi tmou, ale teraz ste svetlom v Pánovi. Choďte jako deti svetla -
9. Lebo ovocie Ducha záleží v každej dobrote, spravedlivosti a pravde -
10. zkúšajúc, čo sa ľúbi Pánovi.
11. <Ďaľšie čo robiť a čo nechať>A nezúčastňujte sa s neposlušnými na jalových skutkoch tmy, ale ich radšej ešte kárajte.
12. Lebo o tom, čo oni tajne robia, je mrzko aj len hovoriť.
13. Ale to všetko, kárané od svetla, vychádza na javo; lebo všetko, čo vychádza na javo, je svetlo.
14. Preto hovorí: Prebuď sa ty, kto spíš, a vstaň z mŕtvych, a bude ti svietiť Kristus.
15. Teda hľaďte, jako by ste sa správne chovali, nie ako nemúdri, ale jako múdri,
16. vykupujúc si čas, lebo dni sú zlé.
17. Preto nebuďte nerozumní, ale rozumejúci, čo je vôľa Pánova.
18. A neopíjajte sa vínom, v ktorom je prostopaš, ale buďte plnení Duchom
19. hovoriac si navzájom žalmami a hymnami a duchovnými piesňami spievajúc a hudúc vo svojom srdci Pánovi,
20. ďakujúc vždycky za všetko v mene nášho Pána Ježiša Krista Bohu a Otcovi,
21. podriaďujúc sa jedni druhým v bázni Božej.
22. <Napomína ženy k poddajnosti, muža i ženu k láske, ktorých pravý pomer je obrazom na Krista a ncirkev. >Ženy, podriaďujte sa vlastným mužom ako Pánovi;
23. lebo muž je hlavou ženy, jako aj Kristus je hlavou cirkvi, a on je Spasiteľom tela.
24. Ale jako sa cirkev podriaďuje Kristovi, tak aj ženy vlastným mužom vo všetkom.
25. Vy, mužovia, milujte svoje ženy, jako aj Kristus miloval cirkev a vydal sám seba za ňu,
26. aby ju posvätil očistiac ju kúpeľom vody, slovom,
27. aby si ju postavil pred seba slávnu, cirkev, nemajúcu škvrny alebo vrásky alebo niečoho takého, ale aby bola svätá a bezvadná.
28. Tak sú povinní aj mužovia milovať svoje ženy jako svoje vlastné telá. Kto miluje svoju ženu, sám seba miluje.
29. Lebo veď nebolo nikdy nikoho, kto by bol nenávidel svojho tela, ale ho každý chová a opatruje ako aj Pán cirkev,
30. lebo sme údami jeho tela, z jeho mäsa a z jeho kostí.
31. Zato opustí človek svojho otca i svoju mať a pripojí sa ku svojej žene, a tí dvaja budú v jedno telo.
32. Toto tajomstvo je veľké, ale ja hovorím vzťahom na Krista a vzťahom na cirkev.
33. Avšak aj vy, jeden každý osobitne tak nech miluje svoju ženu jako sám seba, a žena aby sa bála muža.

  Ephesians (5/6)