Ephesians (2/6)  

1. <Driev mŕtvy v hriechu, pod panstvom satana, teraz spasení milosťou v Kristovi>Aj vás, ktorí ste boli mŕtvi vo svojich previneniach a vo svojich hriechoch,
2. v ktorých ste kedysi chodili podľa veku tohoto sveta, podľa kniežaťa mocností povetria, ducha to, ktorý teraz pôsobí v synoch neposlušnosti,
3. medzi ktorými sme kedysi aj my všetci obcovali v žiadostiach svojho tela robiac to, čo sa zachcievalo telu a mysliam, a boli sme prírodou deťmi hnevu jako aj ostatní.
4. Ale Bôh súc bohatý v milosrdenstve pre mnohú svoju lásku, ktorou nás zamiloval,
5. aj keď sme boli mŕtvi v previneniach, spolu nás oživil s Kristom - milosťou ste spasení -
6. a spolu vzkriesil a spolu posadil v ponebeských oblastiach v Kristu Ježišovi,
7. aby v nasledujúcich vekoch ukázal nesmierne bohatstvo svojej milosti dobrotou na nás v Kristu Ježišovi.
8. Lebo ste milosťou spasení skrze vieru, a to nie zo seba, je to dar Boží,
9. nie zo skutkov, aby sa niekto nechválil.
10. Lebo sme jeho dielom, stvorení v Kristu Ježišovi nato, aby sme konali dobré skutky, ktoré Bôh vopred prihotovil, aby sme v nich chodili.
11. <Driev pohania, bez Boha na svete, teraz skrze kríž Kristov smierení a rovnoprávni s Izraelom>Preto pamätajte, že kedysi vy, pohania v tele, ktorých tak zvaná obriezka na tele, učinená rukou, zovie neobriezkou,
12. že ste v tom čase boli bez Krista, odcudzení občianstvu Izraelovmu a cudzí smluvám zasľúbenia, nemajúci nádeje a bez Boha na svete.
13. Ale teraz v Kristu Ježišu vy, ktorí ste boli kedysi ďalekí stali ste sa blízkymi v krvi Kristovej.
14. Lebo on je náš pokoj, ktorý učinil oboje jedno a zboril aj priehradný múr
15. zrušiac vo svojom tele nepriateľstvo, zákon prikázaní, záležajúci v rôznych nariadeniach, aby tých dvoje, Židov a pohanov, stvoril v sebe v jedného nového človeka činiac pokoj
16. a aby smieril obojich v jednom tele Bohu skrze kríž zabijúc na ňom nepriateľstvo
17. a prišiel a zvestoval pokoj vám ďalekým a pokoj blízkym,
18. lebo skrze neho máme prístup oboji v jednom Duchu k Otcovi.
19. Tak tedy už nie ste cudzincami a bezprávnymi pohostínmi, ale ste spoluobčania svätých a domáci Boží,
20. vybudovaní na základe apoštolov a prorokov, kde je uholným kameňom sám Ježiš Kristus,
21. v ktorom každé stavänie prístojne dovedna pojené rastie v svätý chrám v Pánovi,
22. v ktorom sa aj vy spolu budujete v príbytok Boží v Duchu.

  Ephesians (2/6)