Ephesians (1/6)  

1. <Apoštolský pozdrav. Velebenie Boha za slávu, ktorú predurčil pre veriacich v Kristovi>Pavel, apoštol Ježiša Krista, vôľou Božou, svätým, ktorí sú v Efeze, a verným v Kristu Ježišovi:
2. milosť vám a pokoj od Boha, našeho Otca, a od Pána Ježiša Krista.
3. Požehnaný Bôh a Otec našeho Pána Ježiša Krista, ktorý nás požehnal každým požehnaním duchovným v ponebeských oblastiach v Kristovi,
4. tak, ako si nás v ňom vyvolil pred založením sveta, aby sme boli svätí a bezvadní pred ním, v láske,
5. predurčiac nás k synovstvu skrze Ježiša Krista cieľom neho podľa ľúbosti svojej vôle
6. na chválu slávy svojej milosti, ktorou nás omilostnil v tom Milovanom,
7. v ktorom máme vykúpenie skrze jeho krv, odpustenie hriechov podľa bohatstva jeho milosti,
8. ktorú rozhojnil oproti nám v každej múdrosti a rozumnosti
9. oznámiac nám tajomstvo svojej vôle podľa svojej ľúbosti, ktorú si preduložil v sebe
10. cieľom správy plnosti časov dovedna sobrať všetko v Kristovi, to, čo je na nebesiach, i to, čo je na zemi,
11. v ňom, v ktorom sme sa stali aj dedičstvom Božím predurčení súc podľa preduloženia toho, ktorý pôsobí všetko podľa rady svojej vôle,
12. aby sme boli na chválu jeho slávy, my, ktorí sme sa prv nadejali v Kristovi,
13. v ktorom aj vy počujúc slovo pravdy, evanjelium svojho spasenia, v ktorom aj, uveriac, zapečatení ste Svätým Duchom zasľúbenia,
14. ktorý je závdavkom nášho dedičstva na vykúpenie Božieho nadobudnutého vlastníctva, na chválu jeho slávy.
15. <Apoštol ďakujúc modlí sa Bohu za dokonalé osvietenie veriacich v Efeze. Kristus centrom a hlavovšehomíra. >Preto i ja, keď som počul o viere u vás, o viere v Pánu Ježišovi, a o láske naproti všetkým svätým,
16. neprestávam ďakovať za vás zmieňujúc sa o vás na svojich modlitbách,
17. žeby Bôh nášho Pána Ježiša Krista, Otec slávy, ráčil vám dať ducha múdrosti a zjavenia pravým poznaním jeho,
18. osvietené oči vašej mysle, aby ste vedeli, čo a jaká je to nádeja jeho povolania a čo a jaké bohatstvo slávy jeho dedičstva medzi svätými
19. a čo tá nesmierna veľkosť jeho moci, vzhľadom na nás veriacich podľa pôsobenia sily jeho vlády.
20. ktorú spôsobil v Kristovi vzkriesiac ho z mŕtvych a posadiac po svojej pravici v ponebeských oblastiach
21. nad každé kniežatstvo a nad každú vrchnosť a moc a nad každé panstvo a nad každé meno, ktoré sa menuje nie len v tomto veku, ale i v budúcom.
22. A všetko poddal pod jeho nohy a jeho dal za hlavu nado všetko cirkvi,
23. ktorá je jeho telom, plnosťou toho, ktorý si naplňuje všetko vo všetkom.

      Ephesians (1/6)