Deuteronomy (7/34)  

1. <Sedem národov na záhubu. Milosť Izraelovi>Keď ťa vovedie JeHoVaH, tvoj Bôh, do zeme, do ktorej ideš, aby si ju zaujal do dedičstva, a vyplieni mnohé národy zpred tvojej tvári, Heteja, Gergezeja, Amoreja, Kananeja, Ferezeja, Heveja a Jebuzeja, sedem národov, väčších čo do počtu a mocnejších, ako si ty.
2. A JeHoVaH, tvoj Bôh, ich vydá pred tebou, a pobiješ ich; istotne ich vyhladíš zarieknuc ich na úplnú záhubu; neučiníš s nimi smluvy ani sa nezľutuješ nad nimi.
3. Ani sa s nimi nedáš ženbou do rodiny alebo vydajom; svojej dcéry nedáš jeho synovi ani jeho dcéry nevezmeš svojmu synovi.
4. Lebo by odvrátil tvojho syna, takže by ma nenasledoval, ale by slúžili iným bohom, a zanietil by sa na vás hnev JeHoVaHov a vyhladil by ťa rýchle.
5. Ale im takto učiníte: ich oltáre rozboríte, ich modlárske stĺpy skrúšite, ich háje zosekáte a ich rytiny spálite ohňom.
6. Lebo ty si svätý ľud JeHoVaHovi, svojmu Bohu. Teba si vyvolil JeHoVaH, tvoj Bôh, aby si mu bol ľudom zvláštneho vlastníctva nad všetky národy, ktoré sú na tvári zeme.
7. Nie preto, že by vás bolo viac ako ktoréhokoľvek iného národa, priľnul k vám JeHoVaH a vyvolil si vás, lebo vás bolo menej od všetkých iných národov.
8. Ale preto, že vás miloval JeHoVaH a že zachoval prísahu, ktorú prisahal vašim otcom, vyviedol vás JeHoVaH silnou rukou a vyslobodil ťa z domu sluhov, z ruky faraona, egyptského kráľa.
9. A budeš vedieť, že JeHoVaH, tvoj Bôh, je Bôh a že je silný Bôh verný, ktorý ostríha smluvu a milosť tým, ktorí ho milujú a ktorí ostríhajú jeho prikázania, do tisíceho pokolenia
10. a ktorý odpláca tým, ktorí ho nenávidia, každému do jeho tvári tak, aby ho zahubil. Nebude čakať tomu, kto ho nenávidí, do jeho tvári mu zaplatí.
11. Preto budeš ostríhať prikázanie, ustanovenia a súdy, ktoré ti ja dnes prikazujem, aby si ich činil.
12. <Odplata plniteľom zákona Božieho>A stane sa za to, že budete počúvať tieto súdy a budete ich ostríhať a činiť, že JeHoVaH, tvoj Bôh, bude ostríhať tebe zmluvu a milosť, čo prisahal tvojim otcom.
13. a bude ťa milovať a požehná ťa a rozmnoží ťa, a požehná plod tvojho života a plod tvojej zeme, tvoje obilie a tvoju vínnu šťavu a tvoj olej, plod tvojich hoviad, matky tvojho drobného stáda na zemi, ktorú prisahal tvojim otcom, že ti ju dá.
14. Budeš požehnaný nad všetky národy; nebude u teba neplodného ani neplodnej, ani medzi tvojím dobytkom.
15. JeHoVaH odstráni od teba každú nemoc a všetky zlé neduhy egyptské, ktoré znáš; nevzloží ich na teba, ale ich dá na všetkých tých, ktorí ťa nenávidia.
16. A stráviš všetky národy, ktoré ti dá JeHoVaH, tvoj Bôh. Nezľutuje sa tvoje oko nad nimi, a nebudeš slúžiť ich bohom, lebo by ti to bolo osídlom.
17. <Nebáť sa pohanov, modly zničiť>Keby si povedal vo svojom srdci: Tieto národy sú čo do počtu väčšie, ako som ja, ako ich budem môcť vyhnať?
18. Nebudeš sa ich báť, ale dozaista budeš pamätať na to, čo učinil JeHoVaH, tvoj Bôh, faraonovi, a všetkým Egypťanom.
19. na tie veliké zkúšky, ktoré videly tvoje oči, tie znamenia a tie zázraky a tú presilnú ruku a to vystreté rameno, ktorým ťa vyviedol JeHoVaH, tvoj Bôh. Tak učiní JeHoVaH, tvoj Bôh, všetkým národom, ktorých by si sa ty bál.
20. Ba ešte len aj sršne pošle JeHoVaH, tvoj Bôh, na nich, dokiaľ len nezahynú aj tí, ktorí pozostali, a ktorí sa skryli pred tebou.
21. Netras sa pred nimi, lebo JeHoVaH, tvoj Bôh, je v tvojom strede, silný Bôh veľký a strašný.
22. A JeHoVaH, tvoj Bôh, vyplieni tie národy zpred tvojej tvári po kuse; nebudeš ich môcť vyhladiť narýchle, aby sa nerozmnožila na teba poľná zver.
23. Avšak JeHoVaH, tvoj Bôh, ich vydá pred tvojou tvárou a bude ich desiť veľkým desením, dokiaľ nebudú vyhladení.
24. A ich kráľov dá do tvojej ruky, a vyhubíš ich meno zpod nebies; nikto neobstojí pred tebou, dokiaľ ich len nezahladíš.
25. Rytiny ich bohov popálite ohňom: nepožiadaš striebra ani zlata, ktoré je na nich, a nevezmeš si ho, aby si sa nezaplietol do toho jako do osídla, lebo je to ohavnosťou JeHoVaHovi, tvojmu Bohu.
26. A nevnesieš ohavnosti do svojho domu, aby si nebol tiež prekliaty na úplnú záhubu jako ono; oškliviť sa ti to bude, a bude ti to ohavnosťou, lebo je to prekliate na úplnú záhubu.

  Deuteronomy (7/34)