Deuteronomy (6/34)  

1. <Milovať JeHoVaHa a ostríhať>A toto je to prikázanie, toto tie ustanovenia a súdy, ktorým prikázal JeHoVaH, váš Bôh, vás učiť, aby ste ich činili v zemi, do ktorej idete, aby ste ju zaujali do dedičstva,
2. aby si sa bál JeHoVaHa, svojho Boha, nato, aby si ostríhal všetky jeho ustanovenia a jeho prikázania, ktoré ti ja prikazujem, ty i tvoj syn i syn tvojho syna, po všetky dni svojho života, a aby sa predĺžily tvoje dni na zemi.
3. A tedy budeš počúvať, Izraelu, a budeš ostríhať, aby si činil, aby ti bolo dobre, a aby ste sa veľmi rozmnožili, tak ako hovoril JeHoVaH, Bôh tvojich otcov, tebe, v zemi, ktorá tečie mliekom a medom.
4. Počuj, Izraelu, JeHoVaH, náš Bôh, je jeden JeHoVaH.
5. Milovať budeš JeHoVaHa, svojho Boha, celým svojím srdcom a celou svojou dušou a celou svojou silou!
6. A tak budú tieto slová, ktoré ti ja dnes prikazujem, na tvojom srdci.
7. A budeš im dôrazne učiť svojich synov a budeš o nich hovoriť, keď budeš sedieť vo svojom dome i keď pojdeš cestou i keď budeš líhať i keď budeš vstávať.
8. Priviažeš si ich na znamenie na svoju ruku, a budú uzlíkom na upomienku medzi tvojimi očima,
9. napíšeš si ich na podvoje svojho domu a na svoje brány.
10. <V hojnosti nezabudnúť na JeHoVaHa a nepokúšať ho>A bude, keď ťa vovedie JeHoVaH, tvoj Bôh, do zeme, o ktorej prisahal tvojim otcom, Abrahámovi, Izákovi a Jakobovi, že ju dá tebe, mestá, veľké a krásne, ktorých si nestaväl,
11. a domy, plné všetkých dobrých vecí, ktorých si ty nenaplnil, a vytesané cisterny, ktorých si ty nevytesal, vinice, olivnice, ktorých si ty nenasadil, a budeš jesť a nasýtiš sa;
12. vystríhaj sa, aby si nezabudol na JeHoVaHa, ktorý ťa vyviedol z Egyptskej zeme, z domu sluhov!
13. JeHoVaHa, svojho Boha, sa budeš báť a jemu budeš slúžiť a na jeho meno budeš prisahať.
14. Nepojdete za inými bohmi, z bohov národov, ktoré sú vôkol vás.
15. Lebo JeHoVaH, tvoj Bôh, je silný Bôh revnivý v tvojom strede, aby sa nezanietil hnev JeHoVaHa, tvojho Boha, na teba a zahladil by ťa s tvári zeme.
16. Nebudete pokúšať JeHoVaHa, svojho Boha, jako ste pokúšali v Masse.
17. Snažne budete ostríhať prikázania JeHoVaHa, svojho Boha, i jeho svedoctvá i jeho ustanovenia, ktoré ti prikázal.
18. A budeš činiť to, čo je spravedlivé a dobré v očiach JeHoVaHových, aby ti bolo dobre, a aby si vošiel a zaujal do dedičstva tú krásnu zem dobrú, ktorú prisahal JeHoVaH tvojim otcom,
19. aby vyhnal všetkých tvojich nepriateľov zpred tvojej tvári, tak ako hovoril JeHoVaH.
20. <Rozprávať synovi skutky Pánove>Keď sa ťa bude voľakedy zajtra pýtať tvoj syn a povie: Aké sú to svedoctvá, ustanovenia a súdy, ktoré vám prikázal JeHoVaH, náš Bôh?
21. vtedy povieš svojmu synovi: Boli sme sluhami faraonovi v Egypte, a JeHoVaH nás vyviedol z Egypta silnou rukou.
22. JeHoVaH dal znamenia a zázraky, veľké a zlé na Egypt, na faraona a na celý jeho dom pred našimi očami
23. a nás vyviedol odtiaľ, aby nás doviedol sem dajúc nám zem, ktorú prisahal našim otcom.
24. A JeHoVaH nám prikázal, aby sme činili všetky tieto ustanovenia bojac sa JeHoVaHa, svojho Boha, nato, aby nám bolo dobre po všetky dni, a aby nás zachoval nažive, jako je tomu dnes.
25. A budeme mať spravedlivosť, keď budeme ostríhať činiac každé toto prikázanie pred JeHoVaHom, svojím Bohom, tak ako nám to prikázal.

  Deuteronomy (6/34)