Deuteronomy (5/34)  

1. <Desatoro prikázaní>A Mojžiš svolal všetok izraelský ľud a povedal im: Čuj, Izraelu, ustanovenia a súdy, ktoré ja dnes hovorím vo vaše uši, naučíte sa im a budete ostríhať, aby ste ich činili.
2. JeHoVaH, náš Bôh, učinil s nami smluvu na Horebe.
3. Nie s našimi otcami učinil JeHoVaH tú smluvu, ale s nami, s nami samými, ktorí tu dnes všetci žijeme.
4. Tvárou v tvár hovoril JeHoVaH s vami na vrchu zprostred ohňa.
5. Ja som stál medzi JeHoVaHom a medzi vami toho času, aby som vám oznámil slovo JeHoVaHovo, lebo ste sa báli ohňa a nevyšli ste na vrch. A JeHoVaH povedal:
6. Ja som JeHoVaH, tvoj Bôh, ktorý som ťa vyviedol z Egyptskej zeme, z domu sluhov.
7. Nebudeš mať iných bohov predo mnou.
8. Neučiníš si rytiny nijakej podoby vecí, ktoré sú na nebi hore ani tých, ktoré sú na zemi dole, ani tých, ktoré sú vo vodách pod zemou.
9. Nebudeš sa im klaňať ani im nebudeš slúžiť, lebo ja JeHoVaH, tvoj Bôh, som silný Bôh revnivý, ktorý navštevujem neprávosť otcov na synoch ešte i na treťom i na štvrtom pokolení tých, ktorí ma nenávidia,
10. a činím milosť tisícim, tým, ktorí ma milujú a ktorí ostríhajú moje prikázania.
11. Nevezmeš mena JeHoVaHa, svojho Boha, nadarmo, lebo JeHoVaH nenechá bez pomsty toho, kto by vzal jeho meno nadarmo.
12. Ostríhať budeš deň soboty, aby si ho svätil, tak ako ti prikázal JeHoVaH, tvoj Bôh.
13. Šesť dní budeš pracovať a budeš konať hocijakú svoju prácu.
14. Ale siedmy deň je sobotou JeHoVaHovi, tvojmu Bohu; nebudeš robiť nijakej práce, ani ty, ani tvoj syn ani tvoja dcéra ani tvoj sluha ani tvoja dievka ani tvoj vôl ani tvoj osol ani niktoré tvoje hovädo ani tvoj pohostín, ktorý je v tvojich bránach, aby si odpočinul tvoj sluha i tvoja dievka jako ty.
15. A budeš pamätať na to, že si bol sluhom v Egyptskej zemi, a že ťa vyviedol odtiaľ JeHoVaH, tvoj Bôh, silnou rukou a vystretým ramenom, preto ti prikázal JeHoVaH, tvoj Bôh, aby si svätil sobotný deň.
16. Cti svojho otca i svoju mať, ako ti prikázal JeHoVaH, tvoj Bôh, aby sa predĺžily tvoje dni, a aby ti bolo dobre na zemi, ktorú ti dá JeHoVaH, tvoj Bôh.
17. Nezabiješ!
18. Nezosmilníš!
19. Neukradneš!
20. Nepovieš na svojho blížneho falošného svedoctva!
21. Nepožiadaš ženy svojho blížneho, ani si nezaželáš domu svojho blížneho, jeho poľa ani jeho sluhu ani jeho dievky, jeho vola ani jeho osla ani ničoho, čo je tvojho blížneho.
22. <O tom, ako hovoril JeHoVaH s Izraelom>Tie slová hovoril JeHoVaH všetkému vášmu shromaždeniu na vrchu zprostred ohňa, oblaku a mrákavy veľkým hlasom a nepridal k tomu. A napísal ich na dve kamenné dosky a dal ich mne.
23. A stalo sa, keď ste počuli hlas zprostred tmy a videli ste, že vrch horí ohňom, pristúpili ste ku mne, všetky hlavy vašich pokolení i vaši starší,
24. a povedali ste: Hľa, JeHoVaH, náš Bôh, nám ukázal svoju slávu a svoju veľkosť, a jeho hlas sme počuli zprostred ohňa; dnešného dňa sme videli, že Bôh hovoril s človekom, a žije.
25. A tedy prečo máme teraz zomrieť, lebo veď nás strávi tento veľký oheň, ak budeme ešte ďalej počúvať hlas JeHoVaHa, svojho Boha, a pomrieme.
26. Lebo ktože je, akékoľvek telo, ktoré by počulo hlas živého Boha, hovoriaceho zprostred ohňa, ako my, aby žilo?!
27. Ty sa priblíž a počuj všetko, čo povie JeHoVaH, náš Bôh, a ty budeš hovoriť nám všetko, čo bude hovoriť JeHoVaH, náš Bôh, tebe, a my budeme počúvať a činiť.
28. A JeHoVaH uslyšal hlas vašich slov, keď ste mi to hovorili, a JeHoVaH mi riekol: Počul som hlas slov tohoto ľudu, ktoré ti hovorili. Dobre hovorili všetko, čo hovorili.
29. Oj, aby mali také srdce, jako toto, aby sa ma báli a aby ostríhali všetky moje prikázania po všetky dni, aby im bolo dobre aj ich synom na veky!
30. Idi, povedz im: Navráťte sa do svojich stánov!
31. A ty stoj tu pri mne, a budem ti hovoriť všetky prikázania a ustanovenia a súdy, ktorým ich budeš učiť, aby ich činili v zemi, ktorú im ja dám, aby ju zaujali dedične.
32. A tedy pozorujte, aby ste činili tak, ako vám prikázal JeHoVaH, váš Bôh; neuchýlite sa ani napravo ani naľavo.
33. Po každej tej ceste, ktorú vám prikázal JeHoVaH, váš Bôh, pojdete, aby ste žili, a aby vám bolo dobre, a aby ste dlho žili v zemi, ktorú zaujmete do dedičstva.

  Deuteronomy (5/34)