Deuteronomy (34/34)    

1. <Mojžiš vidí sľúbenú zem>A Mojžiš vyšiel z Moábskych rovín na vrch Nébo na temeno vrchu Pizga, ktorý je naproti Jerichu. A JeHoVaH mu ukázal celú zem Gileád až po Dán,
2. i celú zem Naftaliho i zem Efraimovu i Manassesovu i celú zem Júdovu až k najďaľšiemu moru
3. i južnú stranu i okolie doliny Jericha, mesta to paliem, až do Coára.
4. A JeHoVaH mu riekol: Toto je tá zem, ktorú som prisahal Abrahámovi, Izákovi a Jakobovi povediac: Tvojmu semenu ju dám. Učinil som to, aby si ju videl svojimi očima, ale ta neprejdeš.
5. <Smrť Mojžišova. Svedoctvo o ňom>A tak zomrel Mojžiš, služobník JeHoVaHov, v zemi Moábovej, podľa rozkazu JeHoVaHovho.
6. A pochoval ho v doline, v zemi Moábovej, naproti Bét-peoru. A nikto nezvedel o jeho hrobe až do tohoto dňa.
7. A Mojžišovi bolo sto dvadsať rokov, keď zomrel. Jeho oko nebolo zoslablo, ani nebola ušla od neho jeho sila.
8. A synovia Izraelovi oplakávali Mojžiša na Moábskych rovinách tridsať dní, a tak sa dokončily dni plaču a smútku za Mojžišom.
9. A Jozua, syn Núnov, bol plný ducha múdrosti, lebo Mojžiš vzložil svoje ruky na neho, a poslúchali ho synovia Izraelovi a činili tak, ako prikázal JeHoVaH Mojžišovi.
10. Ale nepovstal viacej v Izraelovi prorok, aký bol Mojžiš, ktorého by bol tak znal JeHoVaH tvárou v tvár
11. čo do všetkých znamení a zázrakov, ktoré ho poslal činiť JeHoVaH v Egyptskej zemi faraonovi a všetkým jeho sluhom a celej jeho zemi,
12. a čo do celej slávy tej silnej ruky a čo do všetkých tých strašných vecí veľkých, ktoré činil Mojžiš pred očami celého Izraela.

  Deuteronomy (34/34)