Deuteronomy (30/34)  

1. <Sľubuje milosť kajúcim>A stane sa, keď prijdú na teba všetky tieto slová, požehnanie i kliatba, ktoré som ti predložil, a rozpomenieš sa na ne, kdekoľvek by si bol medzi národami, kam by ťa zahnal JeHoVaH, tvoj Bôh,
2. a keby si sa navrátil k JeHoVaHovi, svojmu Bohu, a počúval by si na jeho hlas podľa všetkého toho, čo ti ja prikazujem dnes, ty i tvoji synovia, celým svojím srdcom a celou svojou dušou,
3. vtedy zase navráti JeHoVaH, tvoj Bôh, tvojich zajatých a zľutuje sa nad tebou a zase ťa shromaždí zo všetkých národov, medzi ktoré ťa bol rozptýlil JeHoVaH, tvoj Bôh.
4. Keby bol niekto z tvojich zahnaný hoc i na koniec nebies, aj odtiaľ ťa shromaždí JeHoVaH, tvoj Bôh, a odtiaľ ťa vezme.
5. A JeHoVaH, tvoj Bôh, ťa dovedie do zeme, ktorú boli do dedičstva zaujali tvoji otcovia, a zaujmeš ju do dedičstva a dobre ti učiní a rozmnoží ťa viacej, ako bol rozmnožil tvojich otcov.
6. A JeHoVaH, tvoj Bôh, obreže tvoje srdce i srdce tvojho semena, aby si miloval JeHoVaHa, svojho Boha, celým svojím srdcom a celou svojou dušou, aby si žil.
7. A JeHoVaH, tvoj Bôh, položí všetky tieto kliatby na tvojich nepriateľov a na tých, ktorí ťa nenávideli, ktorí ťa prenasledovali.
8. <Požehnanie poslušným>A ty sa obrátiš a budeš počúvať na hlas JeHoVaHov a budeš činiť všetky jeho prikázania, ktoré ti ja prikazujem dnes.
9. A JeHoVaH, tvoj Bôh, to dá, že budeš mať hojnosť v každej práci svojich rúk, v plode svojho života, v plode svojich hoviad, v plode svojej pôdy tebe na dobré, lebo JeHoVaH sa zase navráti, aby sa radoval nad tebou na tvoje dobré, jako sa radoval nad tvojimi otcami,
10. keď budeš počúvať na hlas JeHoVaHa, svojho Boha, nato, aby si ostríhal jeho prikázania a jeho ustanovenia, to, čo je napísané v tejto knihe zákona, keď sa obrátiš k JeHoVaHovi, svojmu Bohu, celým svojím srdcom a celou svojou dušou.
11. <Slovo JeHoVaHovo je blízke>Lebo toto prikázanie, ktoré ti ja prikazujem dnes, nie je nad tvoje sily a nad tvoj um ani nie je ďaleké;
12. nie je voľakde na nebesiach, aby si povedal: Kto nám vystúpi hore do neba, aby nám ho vzal odtiaľ, aby nám ho dal počuť, aby sme ho činili?
13. Ani nie je voľakde za morom, aby niekto povedal: Kto nám zajde za more, aby nám ho vzal a doniesol, aby nám ho dal počuť, aby sme ho činili?
14. Lebo slovo je veľmi blízko teba, v tvojich ústach a v tvojom srdci, aby si ho činil.
15. <Predloženie života a smrti>Hľaďže, dnes som ti predložil život a dobré, smrť a zlé
16. prikazujúc ti dnes, aby si miloval JeHoVaHa, svojho Boha, aby si chodil po jeho cestách a aby si ostríhal jeho prikázania, jeho ustanovenia a jeho súdy, aby si žil a množil sa, a aby ťa požehnal JeHoVaH, tvoj Bôh, v zemi, do ktorej ideš, aby si ju zaujal do dedičstva.
17. No, jestli sa odvráti tvoje srdce a nebudeš poslúchať, ale sa dáš zviesť a budeš sa klaňať iným bohom a budeš im slúžiť,
18. oznamujem vám dnes, že istotne zahyniete; nebudete dlho žiť na zemi, do ktorej ideš cez Jordán, idúc ta nato, aby si ju zaujal do dedičstva.
19. Za svedkov volám dnes proti vám nebesia i zem, že som ti predložil život i smrť, požehnanie i kliatbu. A vyvolíš si život, aby si žil ty i tvoje semeno,
20. aby si miloval JeHoVaHa, svojho Boha, aby si počúval na jeho hlas a aby si sa ho držal, lebo on je tvojím životom a dĺžkou tvojich dní, aby si býval na pôde, o ktorej prisahal JeHoVaH tvojim otcom, Abrahámovi, Izákovi a Jakobovi, povediac, že im ju dá.

  Deuteronomy (30/34)