Deuteronomy (3/34)  

1. <O kráľovi Ógovi>Potom obrátiac sa išli sme hore cestou do Bázana. Tu vyšiel proti nám Óg, kráľ Bázana, on i všetok jeho ľud, do boja do Edrei.
2. A JeHoVaH mi riekol: Neboj sa ho, lebo som ho vydal do tvojej ruky i všetok jeho ľud i jeho zem a učiníš mu, jako si učinil Síchonovi, amorejskému kráľovi, ktorý býval v Chešbone.
3. A JeHoVaH, náš Bôh, vydal do našej ruky aj Óga, kráľa Bázana, i všetok jeho ľud, a bili sme ho, až mu nezostal nikto nažive.
4. Toho času sme zaujali všetky jeho mestá. Nebolo mesta, ktorého by sme neboli od nich vzali, šesťdesiat miest, celú oblasť Argób, kráľovstvo Óga v Bázane.
5. Všetky tieto mestá boly ohradené vysokými múrami, opatrené bránami a zasúvacími závorami, krome neohradených miest, ktorých bolo veľmi mnoho.
6. Zarieknuc ich na záhubu vyhladili sme ich tak, ako sme učinili Síchonovi, kráľovi Chešbona, zahladiac, zarečené, všetky tie mestá, mužov, ženy i deti.
7. A všetok dobytok a korisť miest pobrali sme sebe za plen.
8. Tedy toho času sme vzali zem z ruky dvoch amorejských kráľov, ktorí vládli za Jordánom od potoka Arnona až po vrch Hermon,
9. - Sidonci volajú Hermon Sirion, a Amoreji ho volajú Senír -
10. všetky mestá tej roviny jako i celý Gileád i celý Bázan až po Salchu a Edrei, mestá kráľovstva Ógovho v Bázane.
11. Lebo len Óg, kráľ Bázana, bol pozostal z ostatku obrov. Hľa, jeho posteľ bola posteľ zo železa a je ešte až do dnes v Rabbate synov Ammonových: deväť lakťov je dlhá a štyri lakte široká podľa dĺžky lakťa obyčajného človeka.
12. <Rozdelenie Zajordánia. Príkaz bojovať s bratmi>Toho času tedy zaujali sme tú zem do dedičstva, a oblasť od Aroera, ktoré leží pri potoku Arnone, a polovicu vrchu Gileáda i jeho mestá som dal Rúbenovcom a Gádovcom.
13. A ostatok Gileáda a celý Bázan, kráľovstvo Ógovo, som dal polovici pokolenia Manassesovho, celú oblasť Argób, celý Bázan, ktorý sa volal zemou obrov.
14. Jair, syn Manassesov, vzal celú oblasť Argób až po hranicu Gešúranov a Maacháťanov a nazval tie kraje po svojom mene, Bázan: Dediny Jairove, a tak sa volajú až do dnešného dňa.
15. Machírovi som dal Gileád.
16. A Rúbenovcom a Gádovcom som dal z Gileáda, a to oblasť až po dolinu potoka Arnona, po stred tej doliny, a územie a tak až po potok Jabbok, po územie synov Ammonových
17. a rovinu Arabu a Jordán a jeho územie od Kinereta až po more Araby, po Slané more, pod Ašdót-pizgou, tú oblasť na východ.
18. A toho času som vám prikázal povediac: JeHoVaH, váš Bôh, vám dal túto zem, aby ste ju zaujali dedične; ozbrojení pojdete na druhú stranu pred svojimi bratmi, synmi Izraelovými, všetci, ktorí ste silní,
19. iba vaše ženy a vaše deti a váš dobytok - lebo viem, že máte mnoho dobytka - zostanú vo vašich mestách, ktoré som vám dal,
20. dokiaľ nedá JeHoVaH odpočinutia i vašim bratom, tak ako dal vám, a dokiaľ aj oni nezaujmú do dedičstva zeme, ktorú im dáva JeHoVaH, váš Bôh, za Jordánom, a potom sa navrátite každý ku svojmu dedičstvu, ktoré som vám dal.
21. A Jozuovi som prikázal toho času povediac: Tvoje oči videly všetko, čo učinil JeHoVaH, váš Bôh, týmto dvom kráľom: tak učiní JeHoVaH všetkým kráľovstvám, do ktorých pojdeš, ta na druhú stranu.
22. Nebojte sa ich, lebo JeHoVaH, váš Bôh, je s vami; on bojuje za vás.
23. <Mojžiš neprejde, ale uvidí zem>Toho času som vrúcne prosil JeHoVaHa o milosť a povedal som:
24. Panovníku JeHoVaHu, ty si započal ukazovať svojmu služobníkovi svoju veľkosť a svoju premocnú ruku, takže sa pýta človek: Kde je nejaký Bôh silný na nebi alebo na zemi, ktorý by mohol činiť skutky, jako sú tvoje, a ktorý by dokázal hrdinskú silu, jako je tvoja?!
25. Daj mi, prosím, aby som prešiel a videl tú krásnu zem dobrú, ktorá je za Jordánom, to krásne pohorie i Libanon!
26. Ale JeHoVaH sa veľmi rozhneval na mňa pre vás a neuslyšal ma, ale mi riekol JeHoVaH: Nech ti je dosť; nehovor mi viacej o tom.
27. Vyjdi hore na temeno vrchu Pizga a pozdvihni svoje oči k moru, na západ, i na sever, na juh i na východ a vidz svojimi očima, lebo neprejdeš tohoto Jordána.
28. Ale prikáž Jozuovi, čo má robiť, a posilni ho a posmeľ ho, lebo on pojde pred týmto ľudom a on im rozdelí do dedičstva zem, ktorú uvidíš.
29. A bývali sme v doline naproti Bét-peoru.

  Deuteronomy (3/34)