Deuteronomy (29/34)  

1. <Smluva v Moábskej zemi. Pripomenutie minulosti>Toto sú slová smluvy, ktorú prikázal JeHoVaH Mojžišovi uzavrieť so synmi Izraelovými v Moábskej zemi, krome smluvy, ktorú uzavrel s nimi na Horebe.
2. Vtedy svolal Mojžiš celého Izraela, všetkých a povedal im: Vy ste videli všetko, čo učinil JeHoVaH pred vašimi očami v Egyptskej zemi faraonovi a všetkým jeho sluhom i celej jeho zemi,
3. tie veľké zkúšky, ktoré videly tvoje oči, tie znamenia a tie veľké zázraky.
4. Avšak nedal vám JeHoVaH srdca, aby ste rozumeli, a očí, aby ste videli, ani uší, aby ste počuli, až do tohoto dňa.
5. A vodil som vás štyridsať rokov po púšti: vaše rúcha nezvetšely na vás, ani tvoja obuv nezvetšela na tvojej nohe.
6. Chleba ste nejedli a vína ani iného opojného nápoja ste nepili, aby ste poznali, že ja som JeHoVaH, váš Bôh.
7. Keď ste potom prišli na toto miesto, vyšiel Síchon, kráľ Chešbona, a Óg, kráľ Bázana, proti vám do boja, a porazili sme ich.
8. A vzali sme ich zem a dali sme ju do dedičstva Rúbenovcom a Gádovcom a polovici pokolenia Manassesovho.
9. A tedy budete ostríhať slová tejto smluvy a činiť ich, aby ste rozumne činili všetko, čokoľvek budete robiť.
10. <Smluva a výstraha pred nevernosťou>Vy všetci stojíte dnes pred JeHoVaHom, svojím Bohom, vaše hlavy-kniežatá, vaše pokolenia, vaši starší, vaši správcovia, všetci mužovia Izraelovi,
11. vaše deti, vaše ženy i tvoj pohostín, ktorý je v tvojom tábore, počnúc od toho, ktorý rúbe tvoje drevo, až po toho, ktorý čerpá tvoju vodu,
12. aby si prešiel v smluvu JeHoVaHa, svojho Boha, a v jeho prísahu, ktorú JeHoVaH, tvoj Bôh, uzaviera s tebou dnes,
13. aby ťa dnes postavil sebe za ľud a on aby bol tebe Bohom, tak ako ti hovoril a jako prisahal tvojim otcom, Abrahámovi, Izákovi a Jakobovi.
14. A nie len s vami samými ja uzavieram túto smluvu a túto prísahu,
15. ale i s každým tým, kto tu dnes stojí s nami pred JeHoVaHom, naším Bohom, ako i s tým, kto nie je tu s nami dnes.
16. Lebo vy viete o tom, ako sme bývali v Egyptskej zemi a jako sme prešli pomedzi národy, ktorými ste prešli.
17. A videli ste ich ohavnosti a ich ukydané modly, drevo a kameň, striebro a zlato, čo bolo u nich.
18. Aby nebolo medzi vami muža alebo ženy, čeľade alebo pokolenia, ktorého srdce by sa dnes odvrátilo od JeHoVaHa, nášho Boha, aby išiel slúžiť bohom tých národov, aby nebolo medzi vami koreňa, plodiaceho jed a horkosť,
19. a stalo by sa, keby počul slová tejto kliatby, že by si dobrorečil vo svojom srdci a riekol by: Nič to, budem mať pokoj, i keď budem chodiť podľa umienenosti svojho srdca; aby som odpratal mokré so suchým.
20. Tomu nebude chcieť JeHoVaH odpustiť, lebo vtedy vzplanie hnev JeHoVaHov, a jeho revnivosť na toho človeka a zaľahne na neho celá kliatba, napísaná v tejto knihe, a JeHoVaH vyhladí jeho meno zpod nebies.
21. A JeHoVaH ho odlúči na zlé od všetkých pokolení Izraelových podľa všetkých kliatob smluvy, napísanej v tejto knihe zákona,
22. takže povie budúce pokolenie, vaši synovia, ktorí povstanú po vás, i cudzinec, ktorý prijde z ďalekej zeme, keď uvidia rany úderov tej zeme a jej neduhy, ktoré uvedie JeHoVaH na ňu,
23. sírou a soľou, že je pohoreniskom celá ich zem; že sa neposieva ani že nerodí, ani že nerastie na nej nijaká bylina, že je podvrátená jako Sodoma a Gomora, jako Adma a Cebojim, ktoré podvrátil JeHoVaH vo svojom hneve a vo svojej prchlivosti.
24. A povedia všetky národy; Prečo tak učinil JeHoVaH tejto zemi? Čo znamená páľa tohoto veľkého hnevu?
25. A povedia: Preto, že opustili smluvu JeHoVaHa, Boha svojich otcov, ktorú učinil s nimi vtedy, keď ich vyviedol z Egyptskej zeme,
26. a odišli a slúžili iným bohom a klaňali sa im, bohom, ktorých neznali, a ktorých im nebol udelil.
27. Preto sa zapálil hnev JeHoVaHov na tú zem, aby uviedol na ňu všetku tú kliatbu, napísanú v tejto knihe,
28. a JeHoVaH ich vyplienil z ich zeme v hneve a v prchlivosti a ľutosti, veľkej, a vyvrhol ich do inej zeme, jako je tomu dnes.
29. Skryté veci patria JeHoVaHovi, nášmu Bohu, a zjavené nám a našim synom až na veky, aby sme činili všetky slová tohoto zákona.

  Deuteronomy (29/34)