Deuteronomy (28/34)  

1. <Požehnanie plniteľom zákona>A stane sa, ak budeš naozaj počúvať na hlas JeHoVaHa, svojho Boha, aby si ostríhal a činil všetky jeho prikázania, ktoré ti ja prikazujem dnes, že ťa vyvýši JeHoVaH, tvoj Bôh, nad všetky národy zeme.
2. A prijdú na teba všetky tieto požehnania a dostihnú ťa, keď budeš počúvať na hlas JeHoVaHa, svojho Boha.
3. Požehnaný budeš v meste, a požehnaný budeš na poli.
4. Požehnaný bude plod tvojho života, plod tvojej zeme i plod tvojho hoväda, mladé tvojho rožného statku i matky tvojho drobného stáda.
5. Požehnaný bude tvoj koš tvoje koryto na cesto.
6. Požehnaný budeš, keď budeš vchádzať a požehnaný budeš, keď budeš vychádzať.
7. JeHoVaH to dá, že tvoji nepriatelia, ktorí by povstali proti tebe, budú porazení pred tebou; jednou cestou vyjdú proti tebe a siedmimi cestami budú utekať pred tebou.
8. JeHoVaH prikáže svojmu požehnaniu, aby bolo s tebou v tvojich zásobárňach a vo všetkom, po čom siahne tvoja ruka. A požehná ťa v zemi, ktorú ti dá JeHoVaH, tvoj Bôh.
9. JeHoVaH si ťa postaví za svätý ľud, ako ti prisahal, keď budeš ostríhať prikázania JeHoVaHa, svojho Boha, a budeš chodiť po jeho cestách.
10. A uvidia všetky národy zeme, že meno JeHoVaHovo je vzývané nad tebou, a budú sa ťa báť.
11. A JeHoVaH učiní, že budeš mať hojnosť dobrého, plodu svojho života, plodu svojich hoviad a plodu svojej pôdy, na pôde, o ktorej prisahal JeHoVaH tvojim otcom, že ti ju dá.
12. JeHoVaH ti otvorí svoj výborný poklad, nebesia, dávajúc tvojej zemi dážď svojím časom a žehnajúc každému dielu tvojich rúk, takže budeš požičiavať mnohým národom, a ty si nebudeš požičiavať od nikoho.
13. A JeHoVaH ťa dá za hlavu, a nie za chvost, a vše budeš iba povýšený hore a nebudeš ponížený dolu, keď budeš počúvať na prikázania JeHoVaHa, svojho Boha, ktoré ti ja prikazujem dnes, aby si ich ostríhal a činil.
14. A neodchýliš sa od niktorých slov, ktoré vám ja prikazujem dnes, ani napravo ani naľavo odíduc za inými bohy, aby si im slúžil.
15. <Zlorečenie priestupníkom>Ale stane sa, ak by si nepočúval na hlas JeHoVaHa, svojho Boha, tak, aby si ostríhal a činil všetky jeho prikázania a všetky jeho ustanovenia, ktoré ti ja prikazujem dnes, že prijdú na teba všetky tieto kliatby a dostihnú ťa.
16. Zlorečený budeš v meste a zlorečený budeš na poli.
17. Zlorečený bude tvoj koš i tvoje koryto na cesto.
18. Zlorečený bude plod tvojho života i plod tvojej pôdy, mladé tvojho rožného statku i matky tvojho drobného stáda.
19. Zlorečený budeš, keď budeš vchádzať a zlorečený budeš, keď budeš vychádzať.
20. JeHoVaH pošle na teba zlorečenstvo, desivú bezradnosť a kliatbu na všetko, po čom siahne tvoja ruka, čokoľvek budeš robiť, dokiaľ nebudeš zahladený a dokiaľ skoro nezahynieš pre svoje zlé skutky, pretože si ma opustil.
21. JeHoVaH učiní to, aby sa ťa pridŕžal mor, dokiaľ ťa nevyplieni zo zeme, do ktorej ideš, aby si ju zaujal do dedičstva.
22. JeHoVaH ťa bude biť suchotinami, zimnicou a horúčkou, veľkou horúčavou a mečom, suchom a rudou, a budú ťa prenasledovať, dokiaľ nezahynieš.
23. Tvoje nebesia, ktoré sú nad tvojou hlavou, budú meďou, a zem, ktorá je pod tebou, bude železom.
24. JeHoVaH dá, aby dažďom tvojej zeme bol prach a popol, ktorý sostúpi na teba s neba, dokiaľ nebudeš zahladený.
25. JeHoVaH dá to, aby si bol porazený pred svojimi nepriateľmi. Jednou cestou vyjdeš proti nemu, a siedmimi cestami budeš utekať pred ním, a budeš sa ponevierať po všetkých kráľovstvách zeme na postrach a na postrk.
26. A tvoja mŕtvola bude za pokrm všetkým vtákom nebies i šelmám zeme, a nebude toho, kto by zaplašil.
27. A JeHoVaH ťa bude biť egyptským vredom a bolestnými opuchlinami na zadnom tele, chrastami a svrabom, takže sa nebudeš môcť vyhojiť.
28. A JeHoVaH ťa bude biť šialenstvom, slepotou a chvením srdca.
29. Budeš hmatať o poludní, jako hmatá slepý v hustej tme, a nebudeš mať zdaru na svojich cestách, ale budeš vždy len utískaný a olupovaný po všetky dni, a nebude toho, kto by zachránil.
30. Ženu si zasnúbiš, ale iný bude s ňou ležať; vystavíš dom, ale nebudeš bývať v ňom; vysadíš vinicu, ale jej nebudeš ako obecné sebe oberať.
31. Tvojho vola zabijú pred tvojimi očima, ale nebudeš jesť z neho; tvojho osla ulúpia zpred teba, a nevráti sa viacej k tebe; tvoje drobné stádo bude dané tvojim nepriateľom, a nebudeš mať toho, kto by ťa zachránil.
32. Tvoji synovia a tvoje dcéry budú vydaní inému národu, kým tvoje oči budú hľadieť na to a budú hynúť pre nich deň ako deň, a tvoja ruka nebude mať sily.
33. Úrodu tvojej zeme a všetko tvoje úsilie požerie národ, ktorého neznáš, a budeš iba utískaný a drtený po všetky dni.
34. A zošalieš od toho, čo budú vidieť tvoje oči, na čo sa budeš musieť dívať.
35. JeHoVaH ťa bude biť najhorším vredom na kolenách i na lýtkach, takže sa nebudeš môcť vyhojiť, od spodku tvojej nohy až do vrchu tvojej hlavy.
36. JeHoVaH zavedie i teba i tvojho kráľa, ktorého ustanovíš nad sebou, k národu, ktorého si neznal ani ty ani tvoji otcovia, a tam budeš slúžiť iným bohom, drevu a kameňu.
37. A budeš na úžas, na príslovie a na rezavý posmech u všetkých národov, kam ťa zavedie JeHoVaH.
38. Vynesieš mnoho semena na pole a spraceš málo, lebo to obožerú kobylky.
39. Vysadíš vinicu a budeš obrábať, ale vína piť nebudeš ani nebudeš snášať, lebo to požerie červ.
40. Budeš mať aj olivy vo všetkých svojich krajoch, ale olejom sa mazať nebudeš, lebo tvoja oliva opŕchne.
41. Naplodíš synov a dcér, ale nebudú tvoji, pretože pojdú do zajatia.
42. Všetky tvoje stromy jako i plod tvojej pôdy zaujme v dedičstvo chrobač.
43. Pohostín, ktorý bude v tvojom strede, bude vystupovať nad teba vždy vyššie a vyššie, a ty budeš sostupovať nižšie a nižšie.
44. On ti bude požičiavať, a ty mu nebudeš požičiavať. On bude hlavou, a ty budeš chvostom.
45. A prijdú na teba všetky tieto kliatby a budú ťa prenasledovať a stíhať ťa, dokiaľ nebudeš zahladený, pretože si nepočúval na hlas JeHoVaHa, svojho Boha, tak aby si bol ostríhal jeho prikázania a jeho ustanovenia, ktoré ti prikázal;
46. budú na tebe na znamenie a na zázrak i na tvojom semene až na veky,
47. preto, že si neslúžil JeHoVaHovi, svojmu Bohu, s radosťou a ochotou srdca majúc všetkého množstvo.
48. A preto budeš slúžiť svojim nepriateľom, tomu, ktorého pošle na teba JeHoVaH, o hlade a smäde, v nahote a v nedostatku všetkého potrebného a v zloží železné jarmo na tvoju šiju, a to tak, dokiaľ ťa nezahladí.
49. JeHoVaH dovedie na teba národ z ďaleka, od konca zeme, ktorý poletí, jako letí orol, národ, ktorého jazyku nebudeš rozumieť.
50. Bude to nestudatý národ, tvrdý, ktorý nebude hľadieť na starca ani sa nezľutuje nad dieťaťom.
51. A požerie plod tvojho dobytka i plod tvojej pôdy, a bude žrať, dokiaľ nebudeš zahladený, ktorý ti nezanechá obilia ani šťavy z hrozna ani oleja, mláďatá tvojho rožného statku ani matiek tvojich stád oviec a kôz, dokiaľ len ťa nevyhubí.
52. Sovrie ťa vo všetkých tvojich bránach a bude ťa svierať, dokiaľ nepadnú tvoje vysoké múry hradné, na ktoré sa ty nadeješ, po celej tvojej zemi. A sovrie ťa vo všetkých tvojich bránach po celej tvojej zemi, ktorú dal JeHoVaH, tvoj Bôh, tebe.
53. A budeš jesť plod svojho vlastného života, telo svojich synov a svojich dcér, ktoré ti dal JeHoVaH, tvoj Bôh, v obležení a v úzkosti, ktorou ťa sovrie tvoj nepriateľ.
54. Rozmaznaný človek medzi vami a vychovaný vo veľkej rozkoši bude závidieť svojmu bratovi i žene svojho lona i ostatku svojich synov, ktorých mu ešte ponechá nepriateľ,
55. takže neudelí niktorému z nich tela svojich synov, ktoré bude jesť, pretože mu nepozostane ničoho v obležení a v úzkosti, ktorou ťa sovrie tvoj nepriateľ vo všetkých tvojich bránach.
56. Rozmaznaná medzi vami a vychovaná v rozkoši, ktorá z rozkoše a z maznavej chúlostivosti nepokúsila sa ani len svoju nohu postaviť na zem, bude závidieť mužovi svojho lona i svojmu synovi a svojej dcére,
57. a to i svojej postieľky, ktorá vyjde z nej po pôrode, i svojich synov, ktorých porodí, lebo ich bude tajne jesť v nedostatku všetkého potrebného v obležení a v úzkosti, ktorou ťa sovrie tvoj nepriateľ v tvojich bránach.
58. Ak nebudeš ostríhať a činiť všetky slová tohoto zákona, ktoré sú napísané v tejto knihe, aby si sa bál toho preslávneho mena hrozného, JeHoVaHa, svojho Boha,
59. vtedy ťa bude biť JeHoVaH podivnými ranami i tvoje semeno, veľkými ranami stálymi a zlými nemocami trvanlivými.
60. A obráti na teba všetky neduhy Egypta, ktorých sa bojíš a budú sa ťa držať.
61. I všelijakú chorobu i všelijakú ranu, ktorá nie je napísaná v knihe tohoto zákona, uvedie JeHoVaH na teba, a to bude tak, dokiaľ nebudeš zahladený.
62. A zostane vás málo namiesto toho, že vás bolo jako nebeských hviezd čo do množstva, pretože si nepočúval na hlas JeHoVaHa, svojho Boha.
63. A stane sa, že jako sa radoval JeHoVaH nad vami, keď vám činil dobré a rozmnožoval vás, tak sa bude radovať JeHoVaH nad vami, keď vás bude hubiť a plieniť, a budete zahnaní zo zeme, do ktorej ideš, aby si ju zaujal do dedičstva.
64. JeHoVaH ťa rozptýli medzi všetky národy od jedného konca zeme až po druhý koniec zeme, a tam budeš slúžiť iným bohom, ktorých si neznal ani ty ani tvoji otcovia, drevu a kameňu.
65. A medzi tými národami nebudeš mať oddychu, ani tvoja noha nebude mať miesta, kde by si odpočinula. A tam ti dá JeHoVaH ľakavé srdce, umdlenosť očí a trúchlivé hynutie duše.
66. A tvoj život ti bude visieť na nitke pred tebou, a budeš sa strachovať vodne i vnoci. A nikde nebudeš istý svojho života.
67. Ráno povieš: Keby len už bol večer! A večer povieš: Keby len už bolo ráno! pre strach svojeho srdca, ktorým sa budeš strachovať, a pre to, čo budú vidieť tvoje oči, na čo sa budeš musieť dívať.
68. A JeHoVaH ťa zavedie zpät do Egypta na lodiach, cestou, o ktorej som ti povedal: Neuvidíš jej viacej, a tam sa budete predávať tvojim nepriateľom za sluhov a za dievky, a nebude toho, kto by kúpil.

  Deuteronomy (28/34)