Deuteronomy (27/34)  

1. <Pamätné kamene. Oltár>A Mojžiš prikázal i so staršími Izraelovými ľudu povediac: Ostríhať budete všetky prikázania, ktoré vám ja prikazujem dnes,
2. a bude toho dňa, ktorého prejdete cez Jordán do zeme, ktorú ti dá JeHoVaH, tvoj Bôh, že si postavíš veľké kamene a olíčiš ich vápnom.
3. Napíšeš na ne všetky slová tohoto zákona, keď prejdeš na druhú stranu, aby si vošiel do zeme, ktorú ti dá JeHoVaH, tvoj Bôh, do zeme, ktorá tečie mliekom a medom, tak ako ti hovoril JeHoVaH, Bôh tvojich otcov.
4. A bude, keď prejdete cez Jordán, že postavíte tie kamene, o ktorých vám ja prikazujem dnes, na vrchu Ébale a olíčiš ich vápnom
5. a vystavíš tam oltár JeHoVaHovi, svojmu Bohu, oltár z kameňov; nezaženieš sa nad nimi železom.
6. Z neotesaných kameňov vystavíš oltár JeHoVaHa, svojho Boha, a budeš na ňom obetovať zápalné obeti JeHoVaHovi, svojmu Bohu.
7. A zabíjajúc obetovať budeš pokojné obeti a budeš tam jesť a budeš sa radovať pred JeHoVaHom, svojím Bohom.
8. A napíšeš na kamene všetky slová tohoto zákona, zreteľne a dobre.
9. <Vrchy Gerizím a Ébal>A Mojžiš hovoril i kňazi Levitovia všetkému Izraelovi a vravel; Mlč a počuj, Izraelu, tohoto dňa si sa stal ľudom JeHoVaHovi, svojmu Bohu;
10. preto budeš počúvať na hlas JeHoVaHa, svojho Boha, a budeš činiť jeho prikázania a jeho ustanovenia, ktoré ti ja prikazujem dnes.
11. A Mojžiš prikázal ľudu toho dňa a riekol:
12. Títo budú stáť, aby žehnali ľud, na vrchu Gerizíme, keď prejdete cez Jordán; Simeon, Lévi, Júda, Izachár, Jozef a Benjamin.
13. A títo sa postavia na vrchu Ébale, aby kliali; Rúben, Gád, Aser, Zabulon, Dán a Naftali.
14. A Leviti odpovedia a rieknu všetkým mužom Izraelovým povýšeným hlasom:
15. Zlorečený človek, ktorý by spravil rytinu alebo sliatinu nejakej modly, ohavnosť JeHoVaHa, dielo rúk remeselníka, a položil niekde na skryté miesto. A všetok ľud odpovie a riekne: Ameň.
16. Zlorečený, kto by si zľahčil svojho otca alebo svoju mať. A všetok ľud povie; Ameň.
17. Zlorečený, kto by preniesol medzník svojho blížneho. A všetok ľud povie: Ameň.
18. Zlorečený, kto by zaviedol slepého, aby zablúdil na ceste. A všetok ľud povie: Ameň.
19. Zlorečený, kto by prevrátil súd pohostína, siroty alebo vdovy. A všetok ľud povie: Ameň.
20. Zlorečený, kto by ležal so ženou svojho otca, pretože odkryl krýdlo odevu svojho otca. A všetok ľud povie: Ameň.
21. Zlorečený, kto by ležal s nejakým hovädom, nech by bolo jakékoľvek. A všetok ľud povie: Ameň.
22. Zlorečený, kto by ležal so svojou sestrou, s dcérou svojho otca alebo s dcérou svojej materi. A všetok ľud povie: Ameň.
23. Zlorečený, kto by ležal so svojou svokrou. A všetok ľud povie: Ameň.
24. Zlorečený, kto by zabil alebo nabil svojho blížneho v skrytosti. A všetok ľud povie: Ameň.
25. Zlorečený, kto by vzal úplatok, aby zabil nevinného človeka. A všetok ľud povie: Ameň.
26. Zlorečený, kto by nepostavil slov tohoto zákona, aby ich činil. A všetok ľud povie: Ameň.

  Deuteronomy (27/34)