Deuteronomy (20/34)  

1. <Vojenné zákony>Keď vyjdeš do vojny proti svojmu nepriateľovi a uvidíš kone, vozy a ľud, ktorého bude viac ako teba, nebudeš sa ich báť, lebo JeHoVaH, tvoj Bôh, je s tebou, ktorý ťa vyviedol hore z Egyptskej zeme.
2. A bude, keď sa už budete blížiť boju, že pristúpi kňaz a bude hovoriť ľudu
3. a povie im: Počuj, Izraelu, vy sa dnes blížite boju idúc proti svojim nepriateľom. Nech sa neľaká vaše srdce, nebojte sa a nestrachujte sa ani sa netraste pred nimi.
4. Lebo JeHoVaH, váš Bôh je to, ktorý ide s vami, aby bojoval za vás s vašimi nepriateľmi, aby vás zachránil.
5. A správcovia budú hovoriť ľudu a povedia: Kto je tu taký, ktorý vystavil nový dom a neposvätil ho ešte? Nech ide a navráti sa do svojho domu, aby nezomrel v boji, a posvätil by ho iný.
6. A kto je tu medzi vami taký, ktorý vysadil vinicu a neprevzal jej ešte do obecného užitku oddajúc prvú úrodu JeHoVaHovi? Nech ide a navráti sa do svojho domu, aby nezomrel v boji, a niekto iný by ju prevzal do obecného užitku.
7. A kto je tu taký, ktorý si zasnúbil ženu a ešte si jej nevzal? Nech ide a navráti sa do svojho domu, aby nezomrel v boji, a vzal by si ju niektorý iný.
8. A ešte toto budú hovoriť správcovia ľudu a povedia: Kto je tu taký, ktorý sa bojí, a ktorého srdce sa ľaká? Nech ide a navráti sa do svojho domu, aby nezmalátnil srdca svojich bratov, ako je zmalátnelé jeho srdce.
9. A bude, keď dohovoria správcovia ľudu, že ustanovia veliteľov vojska a postavia ich na čelo ľudu.
10. <Dobývanie mesta. Stromy>Keď sa priblížiš k niektorému mestu, aby si bojoval proti nemu, ponúkneš mu pokoj.
11. A bude, ak ti odvetí pokojom a otvorí ti svoje brány, vtedy bude tak, že všetok ľud, ktorý sa najde v ňom, všetci ti budú poplatní a budú ti slúžiť.
12. Ale keby neučinilo s tebou pokoja a pustilo by sa s tebou do boja, vtedy ho obľahneš.
13. A keď ho vydá JeHoVaH, tvoj Bôh, do tvojej ruky, pobiješ všetko jeho mužského pohlavia ostrím meča.
14. Iba ženy a drobné deti jako i hovädá i všetko, čo bude v meste, všetku jeho korisť ulúpiš sebe a budeš jesť ukoristené od svojich nepriateľov, ktorých ti vydá JeHoVaH, tvoj Bôh.
15. Tak učiníš všetkým mestám, ktoré sú ďaleko vzdialené od teba, ktoré nie sú z miest týchto národov.
16. Ale z miest tých národov, ktoré ti dáva JeHoVaH, tvoj Bôh, do dedičstva, neponecháš živej niktorej duše,
17. lež istotne ich zahladíš zarieknuc ich úplnej záhube: Heteja a Amoreja, Kananeja a Ferezeja, Heveja a Jebuzeja, tak ako ti prikázal JeHoVaH, tvoj Bôh,
18. a to preto, aby vás nenaučili robiť podľa niktorých svojich ohavností, ktoré robia svojim bohom, a hrešili by ste proti JeHoVaHovi, svojmu Bohu.
19. Keby si obliehal niektoré mesto za dlhý čas bojujúc proti nemu, aby si ho zaujal, nezkazíš jeho stromov tým, že by si ich povytínal sekerou, lebo z nich budeš jesť a preto ich nevysekáš. Lebo veď či je poľný strom človek, aby vošiel pred tebou do ohrady?
20. Avšak strom, ktorý znáš, že nie je ovocným stromom, môžeš zkaziť a vyťať a vystavíš si baštu proti mestu, ktoré bojuje s tebou, dokiaľ si ho nepodmaníš.

  Deuteronomy (20/34)