Deuteronomy (16/34)  

1. <Tri výročné slávnosti. Veľká noc>Ostríhať budeš mesiac abíb, aby si slávil Veľkú noc JeHoVaHovi, svojmu Bohu, lebo v mesiaci abíbe ťa vyviedol JeHoVaH, tvoj Bôh, z Egypta, vnoci.
2. A budeš obetovať veľkonočnú obeť JeHoVaHovi, svojmu Bohu, z drobného dobytka a z hoviad na mieste, ktoré vyvolí JeHoVaH nato, aby tam prebývalo jeho meno.
3. Nebudeš s tým jesť ničoho kvaseného. Sedem dní budeš s tým jesť nekvasené, chlieb trápenia - lebo si v spechu vyšiel z Egyptskej zeme -, aby si pamätal na deň, ktorého si vyšiel z Egyptskej zeme, po všetky dni svojho života.
4. A nebude u teba vidieť kvasu na celom tvojom území sedem dní. Ani nezostane ničoho z mäsa, ktoré budeš obetovať večer prvého dňa, cez noc do rána.
5. Nebudeš môcť obetovať veľkonočnú obeť v ktorejkoľvek svojej bráne, ktorú ti dá JeHoVaH, tvoj Bôh,
6. ale iba na mieste, ktoré vyvolí JeHoVaH, tvoj Bôh, nato, aby tam prebývalo jeho meno, tam budeš obetovať veľkonočnú obeť, večer, o západe slnka, v určitý čas, v ktorý si vyšiel z Egypta.
7. A budeš piecť a budeš jesť na mieste, ktoré si vyvolí JeHoVaH, tvoj Bôh. A ráno sa obrátiš a pojdeš do svojich stánov.
8. Šesť dní budeš jesť nekvasené chleby, a siedmeho dňa bude záverečná slávnosť JeHoVaHovi, tvojmu Bohu; nebudeš robiť nijakej práce.
9. <Slávnosť týždňov - Turíce>Napočítaš si sedem týždňov; odvtedy, odkedy započne srp v stojacom obilí, započneš počítať sedem týždňov.
10. A budeš sláviť slávnosť týždňov JeHoVaHovi, svojmu Bohu, a to, čo dáš, bude dobrovoľná dávka tvojej ruky, podľa toho, jako ťa požehná JeHoVaH, tvoj Bôh.
11. A budeš sa radovať pred JeHoVaHom, svojím Bohom, ty i tvoj syn i tvoja dcéra, tvoj sluha i tvoja dievka i Levita, ktorý je v tvojich bránach, i pohostín i sirota i vdova, ktorí sú v tvojom strede, na mieste ktoré vyvolí JeHoVaH, tvoj Bôh, nato, aby tam prebývalo jeho meno.
12. A budeš pamätať, že si bol sluhom v Egypte a budeš ostríhať a činiť tieto ustanovenia.
13. <Slávnosť stánov>Slávnosť stánov si budeš sláviť sedem dní, keď spraceš úrodu zo svojho humna a zo svojho preša.
14. A radovať sa budeš na svoju slávnosť i ty i tvoj syn i tvoja dcéra, tvoj sluha i tvoja dievka, Levita i pohostín, sirota i vdova, ktorí by boli v tvojich bránach.
15. Sedem dní budeš sláviť JeHoVaHovi, svojmu Bohu, na mieste, ktoré vyvolí JeHoVaH, lebo JeHoVaH, tvoj Bôh, ťa požehná v každej tvojej úrode a v každej práci tvojich rúk, a nebudeš iného robiť, len sa radovať.
16. Trikrát do roka sa ukáže každý tvoj mužského pohlavia pred JeHoVaHom, tvojím Bohom, na mieste, ktoré vyvolí: na slávnosť nekvasených chlebov, na slávnosť týždňov a na slávnosť stánov, a niktorý sa neukáže pred JeHoVaHom prázdny;
17. každý donesie podľa sebe daného daru, podľa požehnania JeHoVaHa, tvojho Boha, ktoré ti dal.
18. <Sudcovia a súdy>Sudcov a správcov si ustanovíš vo všetkých svojich bránach, ktoré ti dá JeHoVaH, tvoj Bôh, po všetkých svojich pokoleniach, a budú súdiť ľud spravedlivým súdom.
19. Neskrivíš súdu! Nebudeš hľadieť na osobu ani neprijmeš daru, lebo dar oslepuje oči múdrych a prevracia slová spravedlivých.
20. Za spravedlivosťou a len za spravedlivosťou sa poženieš, aby si žil a aby si do dedičstva zaujal zem, ktorú ti dáva JeHoVaH, tvoj Bôh.
21. <Háje a modly>Nevysadíš si hája nijakých stromov pri oltári JeHoVaHa, svojho Boha, ktorý si spravíš.
22. Ani si nepostavíš modlárskej sochy, čoho nenávidí JeHoVaH, tvoj Bôh.

  Deuteronomy (16/34)