Deuteronomy (14/34)  

1. <Nerezať sa>Vy ste synmi JeHoVaHovi, svojmu Bohu, nebudete sa rezať ani si nespravíte lysiny medzi svojimi očami za mŕtveho.
2. Lebo ty si svätý ľud JeHoVaHovi, svojmu Bohu, a teba si vyvolil JeHoVaH, aby si mu bol ľudom zvláštneho vlastníctva nad všetky národy, ktoré sú na tvári zeme.
3. <Zvieratá, ktoré možno jesť>Nebudeš jesť nijakej veci ohavnej!
4. Toto sú hovädá, ktoré budete jesť: vola, ovcu a kozu,
5. jeleňa, srnu, antilopu, kozorožca, kamzíka, gazelu a losa.
6. I každé hovädo, ktoré má rozdelené kopyto a má ho rozdvojené, to, čo prežúva medzi hovädami, to budete jesť.
7. Ale týchto nebudete jesť zpomedzi tých, ktoré prežúvajú, a zpomedzi tých, ktoré majú rozdelené kopyto a rozdvojené: veľblúda, zajaca a králika, lebo síce prežúvajú, ale nemajú kopyta rozdeleného; nečistými sú vám.
8. Nebudete jesť ani svine, lebo tá má kopyto rozdelené, ale neprežúva; nečistou vám bude. Ich mäsa nebudete jesť a ich mŕtvol sa nedotknete.
9. Tieto budete jesť zo všetkých zvierat, ktoré sú vo vode: čokoľvek, čo má plutvy a šupiny, budete jesť.
10. Ale z toho, čo nemá plutiev a šupín, nebudete jesť ničoho; nečistým vám bude.
11. <Nečistí vtáci>Čistých vtákov budete jesť ktorýchkoľvek.
12. A toto sú tí, z ktorých nebudete jesť: orol, sup a noh,
13. kaňa, sokol, luniak a jeho druh.
14. Niktorého krkavca, ani jeho druhu nebudete jesť,
15. ani pštrosa ani sovy ani čajky ani jastraba ani jeho druhu,
16. ani bukača ani kuvika ani ibisa
17. ani pelikána ani labute ani krehára
18. ani bociana ani volavky ani jej druhu ani dudka ani netopiera
19. ani niktorého okrýdleného plazu; nečistým vám bude; nebudú sa jesť.
20. Čistého vtáka budete jesť ktoréhokoľvek.
21. <Zdochlina>Nebudete jesť nijakej zdochliny; pohostínovi, ktorý je v tvojich bránach, ju dáš, a bude ju jesť, alebo predať cudzozemcovi; lebo ty si svätý ľud JeHoVaHovi, svojmu Bohu. Nebudeš variť kozľaťa v mlieku jeho materi.
22. <O dávaní desiatkov>Verne budeš dávať desiatok z každej úrody svojho semena, ktorá sa ti urodí na poli rok po roku.
23. A budeš jesť pred JeHoVaHom, svojím Bohom, na mieste, ktoré si vyvolí nato, aby tam prebývalo jeho meno, desiatok svojho obilia, svojho vína, svojho oleja a prvorodeného svojho dobytka a svojho drobného stáda, aby si sa naučil báť sa JeHoVaHa, svojho Boha, po všetky dni.
24. A keby ti bolo primnoho cesty, takže by si to nemohol zaniesť, pretože by bolo priďaleko od teba miesto, ktoré vyvolí JeHoVaH, tvoj Bôh, nato, aby tam položil svoje meno, keď ťa požehná JeHoVaH, tvoj Bôh,
25. vtedy to speňažíš a zavrieš peniaze do svojej ruky a pojdeš na miesto, ktoré si vyvolí JeHoVaH, tvoj Bôh.
26. A tam vydáš peniaze za čokoľvek, čo si bude žiadať tvoja duša, už či za hovädo, za dobytča, za ovcu alebo kozu, za víno alebo za iný nápoj silný alebo už za čokoľvek, čoho si bude žiadať od teba tvoja duša, a budeš jesť tam pred JeHoVaHom, svojím Bohom, a radovať sa budeš ty i tvoj dom.
27. A Levitu, ktorý bude v tvojich bránach, neopustíš, lebo nemá podielu ani dedičstva s tebou.
28. Na konci troch rokov odvedieš každý desiatok svojej úrody, toho roku, a složíš ho vo svojich bránach.
29. A prijde Levita, lebo nemá podielu ani dedičstva s tebou, i pohostín i sirota i vdova, ktorí sú v tvojich bránach, a budú jesť a nasýtia sa, aby ťa požehnal JeHoVaH, tvoj Bôh, v každej práci tvojej ruky, ktorú budeš konať.

  Deuteronomy (14/34)