Deuteronomy (13/34)  

1. <Prorok-zvodca>Keby povstal v tvojom strede prorok alebo niekto taký, komu by sa sníval sen, a dal by ti nejaké znamenie alebo nejaký zázrak,
2. a keby aj prišlo znamenie alebo zázrak, o ktorom by ti hovoril, a povedal by: Poďme za inými bohmi, ktorých si neznal, a slúžme im!
3. Neposlúchneš na slová toho proroka alebo na slová toho, komu by sa sníval nejaký taký sen, lebo JeHoVaH, váš Bôh, vás to zkúša, aby zvedel, či milujete JeHoVaHa, svojho Boha, celým svojím srdcom a celou svojou dušou.
4. JeHoVaHa, svojho Boha, budete nasledovať a jeho sa budete báť, jeho prikázania budete ostríhať a na jeho hlas budete počúvať; jemu budete slúžiť a jeho sa budete verne pridŕžať.
5. A ten prorok alebo ten, komu by sa sníval taký sen, zomrie, pretože hovoril to, čím by vás odvrátil od JeHoVaHa, vášho Boha, ktorý vás vyviedol z Egyptskej zeme a ktorý ťa vyslobodil z domu sluhov, chcúc ťa vyraziť z cesty, ktorú ti prikázal JeHoVaH, tvoj Bôh, aby si ňou išiel. A odpraceš to zlo zo svojho stredu!
6. <Zvádzajúci brat>Keby ťa skryte nahováral tvoj brat, syn tvojej matky, alebo tvoj syn alebo tvoja dcéra alebo žena tvojho lona alebo tvoj priateľ, ktorý by ti bol drahý jako tvoja vlastná duša, a povedal by: Poďme a slúžme iným bohom, ktorých si neznal ani ty ani tvoji otcovia,
7. niektorým z bohovo národov, ktoré sú vôkol vás, už či tebe blízke a či ďaleké od teba, kdekoľvek od jedného konca zeme až po druhý koniec zeme,
8. nepovolíš mu ani ho nebudeš počúvať, ani sa nad ním nezľutuje tvoje oko, ani ho nebudeš šetriť ani ho nezakryješ.
9. Ale doista ho zabiješ bez milosti. Tvoja ruka bude prvá, ktorá siahne na neho, aby ho zabila a potom ruka všetkého ľudu.
10. A budeš ho kameňovať, dokiaľ nezomrie, lebo ťa chcel odviesť od JeHoVaHa, tvojho Boha, ktorý ťa vyviedol z Egyptskej zeme, z domu sluhov.
11. A počuje to celý Izrael, a budú sa báť a neurobia viacej nijakej takej zlej veci v tvojom strede.
12. <Modlárske mesto>Keby si počul hovoriť o niektorom zo svojich miest, ktoré ti dá JeHoVaH, tvoj Bôh, aby si tam býval,
13. že vyšli mužovia, synovia beliála, z tvojho stredu a že zviedli obyvateľov svojho mesta hovoriac: Poďme, slúžme iným bohom, ktorých ste neznali,
14. vtedy vyhľadáš vec a vyšetríš a dobre sa na ňu vypýtaš. A keď sa presvedčíš, že hľa, je to istá pravda, že sa vykonala tá ohavnosť v tvojom strede,
15. doista pobiješ obyvateľov toho mesta ostrím meča. Zahub ho, vyrieknuc nad ním kliatbu úplnej záhuby, i všetko, čo je v ňom, i jeho hovädo ostrím meča.
16. I všetku jeho korisť shromaždíš na prostred jeho ulice a spáliš ohňom mesto i všetku jeho korisť docela, JeHoVaHovi, svojmu Bohu, a bude večnou hromadou rumov; nebude sa viacej staväť.
17. Ani sa nič neprichytí tvojej ruky z toho prekliateho na úplnú záhubu, aby sa odvrátil JeHoVaH od pále svojho hnevu a dal ti milosrdenstvo a aby sa zľutoval nad tebou a rozmnožil ťa, jako prisahal tvojim otcom.
18. Lebo budeš počúvať na hlas JeHoVaHa, svojho Boha, aby si ostríhal všetky jeho prikázania, ktoré ti ja prikazujeme dnes, aby si robil to, čo je pravé v očiach JeHoVaHa, tvojho Boha.

  Deuteronomy (13/34)