Deuteronomy (11/34)  

1. <Pamätať na dobrodenia a na súdy JeHoVaHove. Svätá zem>Preto budeš milovať JeHoVaHa, svojho Boha, a budeš ostríhať jeho nariadenie a jeho ustanovenia, jeho súdy a jeho prikázania po všetky dni.
2. A budete znať dnes - lebo veď nehovorím s vašimi synmi, ktorí nepoznali a ktorí nevideli - výchovnú kázeň JeHoVaHa, svojho Boha, jeho veľkosť, jeho silnú ruku a jeho vystreté rameno,
3. jeho znamenia a jeho skutky, ktoré činil prostred Egypta faraonovi, egyptskému kráľovi, a celej jeho zemi,
4. i to, čo učinil egyptskému vojsku, jeho koňom a jeho vozom, ako ich zalial vodami Rudého mora, keď sa hnali za vami, a JeHoVaH ich zahubil, a je tak až do dnešného dňa;
5. a budete znať i to, čo vám činil na púšti, dokiaľ ste neprišli na toto miesto,
6. a čo učinil Dátanovi a Abirámovi, synom Eliába, syna Rúbenovho, jako otvorila zem jeho ústa a pohltila ich aj ich čeľade aj ich stány i so všetkými živými bytosťami, ktoré išly s nimi, vprostred celého Izraela,
7. Lebo vaše vlastné oči to boly, ktoré to videly všetky tie veľké skutky JeHoVaHove, ktoré činil.
8. A tedy budete ostríhať každé prikázanie, ktoré vám ja prikazujem dnes, aby ste boli silní a aby ste vošli a zaujali do dedičstva zem, do ktorej idete, aby ste ju zaujali do dedičstva,
9. a aby ste dlho žili na zemi, ktorú prisahal JeHoVaH vašim otcom, že im ju dá aj ich semenu, zem, ktorá tečie mliekom a medom.
10. Lebo zem, do ktorej ty ideš, aby si ju zaujal do dedičstva, nie je ako Egyptská zem, z ktorej ste vyšli, kde si sial svoje semeno a polieval si svojou nohou jako zeleninovú zahradu.
11. Ale zem, do ktorej idete, aby ste ju zaujali do dedičstva, je zem, v ktorej sú vrchy a doliny, ktorá pije vodu, keď prší dážď z neba,
12. je to zem, o ktorú sa stará JeHoVaH, tvoj Bôh; oči JeHoVaHa, tvojho Boha, sú ustavične obrátené na ňu od začiatku roka až do konca roka.
13. <Pán sľubuje úrodu zemi, len poslúchať>A stane sa, ak budete naozaj poslúchať moje prikázania, ktoré vám ja prikazujem dnes, milujúc JeHoVaHa, svojho Boha, a slúžiac mu celým svojím srdcom a celou svojou dušou,
14. že dám vašej zemi dážď na jeho čas, ranný i pozdný, a budeš spratávať svoje obilie i svoju vínnu šťavu i svoj olej.
15. A dám bylinu na tvojom poli pre tvoje hovädá, a budeš jesť a nasýtiš sa.
16. Vystríhajte sa, aby sa nedalo zviesť vaše srdce, a odchýlili by ste sa odo mňa a slúžili by ste iným bohom a klaňali by ste sa im!
17. Lebo by sa zapálil na vás hnev JeHoVaHov, a zavrel by nebesia, a nebolo by dažďa, a zem by nevydala svojej úrody, a zahynuli by ste rýchle s povrchu tej krásnej zeme dobrej, ktorú vám dáva JeHoVaH.
18. Ale si položíte tieto moje slová na svoje srdce, a na svoju dušu a priviažete si ich na znamenie na svoju ruku, a budú uzlíkom na upomienku medzi vašimi očami.
19. A budete im vyučovať svojich synov hovoriac o nich, keď budeš sedieť vo svojom dome, i keď pojdeš cestou i keď budeš líhať i keď budeš vstávať;
20. a napíšeš ich na podvoje svojho domu i na svoje brány,
21. aby bolo mnoho vašich dní i dní vašich synov na zemi, ktorú prisahal JeHoVaH vašim otcom, že im ju dá, jako dni nebies nad zemou.
22. <Ďaľšie zasľúbenia>Lebo ak budete naozaj ostríhať každé toto prikázanie, ktoré vám ja prikazujem, aby ste ho činili milujúc JeHoVaHa, svojho Boha, chodiac po všetkých jeho cestách a láskou sa ho pridŕžajúc,
23. vtedy vyženie JeHoVaH všetky tie národy zpred vašej tvári, a zaujmete do dedičstva národy, ktoré sú väčšie a mocnejšie ako vy.
24. Každé miesto, na ktoré šľapí vaša noha, bude vaše, hen od púšte a od Libanona, od rieky, rieky Eufrates, až po zadné more bude vaše územie.
25. Nikto neobstojí pred vami; váš strach a vašu bázeň dá JeHoVaH, váš Bôh, na tvár celej zeme, po ktorej budete šliapať, tak ako vám hovoril.
26. <Zlorečenie i požehnanie. Gerizím a Ébal>Vidzže, ja vám dnes predkladám požehnanie a zlorečenie,
27. požehnanie, keď budete počúvať na prikázania JeHoVaHa, svojho Boha, ktoré vám ja prikazujem dnes,
28. a zlorečenie, keby ste nepočúvali na prikázania JeHoVaHa, svojho Boha, a keby ste vybočili z cesty, ktorú vám ja prikazujem dnes, idúc za inými bohy, ktorých neznáte.
29. A stane sa, keď ťa vovedie JeHoVaH, tvoj Bôh, do zeme, do ktorej ideš, aby si ju zaujal do dedičstva, že dáš požehnanie na vrchu Gerizím a zlorečenie na vrchu Ébal.
30. Hľa, či nie sú oba vrchy za Jordánom, za cestou na západe slnka, v zemi Kananeja, ktorý býva na rovine naproti Gilgalu, pri dúbrave Móre?
31. Lebo vy prejdete cez Jordán, aby ste vošli zaujať do dedičstva zem, ktorú vám dá JeHoVaH, váš Bôh, a zaujmete ju do dedičstva a budete bývať v nej.
32. A tedy budete hľadieť, aby ste činili všetky ustanovenia a súdy, ktoré vám ja predkladám dnes.

  Deuteronomy (11/34)