Deuteronomy (1/34)  

1. <Mojžiš pripomína udalosti>Toto sú slová, ktoré hovoril Mojžiš celému Izraelovi za Jordánom na púšti, na rovine naproti Červenému moru, medzi Fáranom a Tofelom, medzi Lábanom a Chacerótom a medzi Dí-zahábom.
2. Je to jedenásť dní cesty od Horeba cestou cez vrch Seir po Kádeš-barneu.
3. A stalo sa štyridsiateho roku, jedenásteho mesiaca, prvého dňa toho mesiaca, že hovoril Mojžiš synom Izraelovým všetko, čo mu prikázal JeHoVaH o nich,
4. potom, keď už bol porazil Síchona, amorejského kráľa, ktorý býval v Chešbone, a Óga, bázanského kráľa, ktorý býval v Aštaróte, v Edrei.
5. Za Jordánom, v Moábskej zemi, začal Mojžiš vysvetľovať tento zákon a povedal:
6. <Pán ponúka zaujať zem>JeHoVaH, náš Bôh, nám hovoril na Horebe a riekol takto: Už ste sa dosť nabývali na tomto vrchu.
7. Obráťte sa, rušajte sa a vojdite do vrchov Amoreja a na všetky jeho súsedné miesta na rovine, na vrchu a na nížine, na juhu a na pobreží mora, do zeme Kananeja a k Libanonu až po veľkú rieku, po rieku Eufrates.
8. Vidz, dal som zem pred vami! Vojdite a zaujmite zem dedične, o ktorej prisahal JeHoVaH vašim otcom, Abrahámovi, Izákovi a Jakobovi, že ju dá im a ich semenu po nich. -
9. <O zvolení úradníkov>A povedal som vám toho času: Nemôžem vás samotný uniesť.
10. JeHoVaH, váš Bôh, vás rozmnožil, že hľa, je vás dnes čo do množstva jako hviezd na nebi.
11. JeHoVaH, Bôh vašich otcov, nech ráči pridať k vám ešte tisíckrát toľko, koľko vás je, a nech vás požehná, tak ako hovoril o vás.
12. Akože ponesiem samotný vašu ťarchu, vaše bremä a vašu zvadu?!
13. Vyberte si mužov, múdrych, rozumných a známych, zo svojich pokolení, a ustanovím ich za hlavy nad vami.
14. A na to ste mi odpovedali a riekli ste: “To je dobrá vec, o ktorej hovoríš, aby sme ju učinili.
15. A tedy som vzal hlavy vašich pokolení, mužov to múdrych a známych, a dal som ich za hlavy nad vami, za náčelníkov nad tisícami, za náčelníkov nad stami, za náčelníkov nad päťdesiatimi a za náčelníkov nad desiatimi a za správcov vašich pokolení.
16. A prikázal som vašim sudcom toho času povediac: Vypočuť obe strany svojich bratov a budete súdiť spravedlivo medzi človekom a medzi jeho bratom a medzi jeho pohostínom.
17. Nebudete hľadieť v súde na osobu, ale vypočujete ako malého tak veľkého, nebudete sa báť nikoho, lebo súd je Boží. A vec, ktorá by vám bola priťažká, donesiete ku mne, a ja ju vypočujem.
18. A toho času som vám prikázal všetky veci, ktoré máte činiť.
19. <O vyzvedačoch. Následky nevery>Potom sme sa rušali od Horeba a prešli sme celú tú púšť, veľkú a strašnú, ktorú ste videli, cestou k vrchu Amoreja, tak ako nám prikázal JeHoVaH, náš Bôh, a prišli sme až do Kádeš-barnee.
20. A povedal som vám: Prišli ste až po vrch Amoreja, ktorý nám dá JeHoVaH, náš Bôh.
21. Nože vidz, JeHoVaH, tvoj Bôh, dal pred tebou zem, vyjdi hore a zaujmi dedične, tak ako hovoril JeHoVaH, Bôh tvojich otcov, o tebe. Neboj sa ani sa nestrachuj!
22. Potom ste prišli ku mne všetci a povedali ste: Pošlime mužov pred sebou, ktorí nám prezkúmajú zem a podajú nám zprávu, aj o ceste, ktorou máme ísť hore do nej, ako aj o mestách, ku ktorým prijdeme.
23. To slovo sa mi ľúbilo, a vzal som z vás dvanástich mužov, po jednom mužovi z každého pokolenia.
24. A obrátiac sa išli hore na vrchy a prišli až po dolinu Eškol a prešpehovali zem.
25. A vzali so sebou z ovocia zeme a doniesli dolu k nám a podali nám zprávu a povedali: Je to dobrá zem, ktorú nám dá JeHoVaH, náš Bôh.
26. Avšak nechceli ste ísť hore, ale vzbúrili ste sa proti rozkazu JeHoVaHa, svojho Boha,
27. a reptali ste vo svojich stánoch a povedali ste: Preto, že nás nenávidí JeHoVaH, preto nás vyviedol z Egyptskej zeme, aby nás vydal do ruky Amoreja, aby nás zahladil.
28. Kam pojdeme hore? Naši bratia veľmi zmalátnili naše srdce hovoriac: Je to veľký ľud a vyšší, ako sme my; a mestá sú veľké a ohradené až do neba, ba ešte aj synov Enákových sme tam videli.
29. A povedal som vám: Nedeste sa ani sa ich nebojte.
30. JeHoVaH, váš Bôh, ktorý ide pred vami, on bude bojovať za vás, zrovna tak, ako učinil s vami v Egypte pred vašimi očami,
31. i na púšti, kde si videl, že ťa niesol JeHoVaH, tvoj Bôh, ako nosieva človek svojho syna, na celej ceste, ktorou ste išli, až ste i prišli na toto miesto.
32. Ale ani v tejto veci neverili ste JeHoVaHovi, svojmu Bohu,
33. ktorý išiel pred vami cestou, aby vám vyhľadal miesto, kde by ste sa mohli rozložiť táborom, vnoci v ohni, aby vám ukazoval cestu, ktorou ste mali ísť, a v oblaku vodne.
34. A JeHoVaH počul hlas vašich rečí a rozhneval sa a prisahal povediac:
35. Prisahám, že niktorý z týchto mužov, toto zlé pokolenie, neuvidí tej krásnej zeme dobrej, o ktorej som prisahal, že ju dám vašim otcom,
36. krome Kálefa, syna Jefunneho; ten ju uvidí, a jemu dám zem, po ktorej chodil, i jeho synom, pretože cele nasledoval JeHoVaHa.
37. Ešte i na mňa sa nahneval JeHoVaH pre vás a riekol: Ani ty ta nevojdeš!
38. Jozua, syn Núnov, ktorý stojí pred tebou, ten ta vojde; jeho posilni, lebo on ju rozdelí Izraelovi do dedičstva.
39. A vaše deti, o ktorých ste povedali, že budú za lúpež, a vaši synovia, ktorí ešte dneská nevedia, čo je dobré a čo zlé, tí ta vojdú, a im ju dám, a oni ju zdedia.
40. A vy sa obráťte a rušajte sa na púšť cestou smerom k Červenému moru.
41. Na to ste mi odpovedali: Zhrešili sme proti JeHoVaHovi, my pojdeme hore a budeme bojovať celkom tak, ako nám prikázal JeHoVaH, náš Bôh. A opásali ste si každý svoju vojennú zbraň a majúc to za ľahkú vec išli ste hore na vrch.
42. Ale JeHoVaH mi riekol: Povedz im: Nechoďte hore a nebojujte, lebo nie som medzi vami, aby ste neboli porazení pred svojimi nepriateľmi.
43. A hovoril som vám to, a neposlúchli ste, ale ste sa sprotivili rozkazu JeHoVaHovmu a v spúre ste sa odvážili a išli ste hore na vrch.
44. Vtedy vyšiel Amorej, ktorý býval na tom vrchu, proti vám, a honili vás, ako robievajú včely, a zbili vás na Seire a bijúc prenasledovali až do Hormy.
45. A keď ste sa navrátili, plakali ste pred JeHoVaHom, ale JeHoVaH neuslyšal vášho hlasu ani nenaklonil k vám svojho ucha.
46. A tak ste bývali v Kádeši mnoho dní, toľko, koľko ste bývali.

      Deuteronomy (1/34)