Daniel (12/12)    

1. <Posledná borba. Ľud Boží vyslobodený. Vzkriesenie mŕtvych>V tom čase povstane Michael, veľké knieža, ktorý stojí nad synmi tvojho ľudu, a bude čas súženia, akého nebolo odkedy len je národom až do toho času. A v tom čase bude vyslobodený tvoj ľud, každý, kto bude najdený zapísaný v knihe.
2. A mnohí z tých, ktorí spia v zeme prachu sa zobudia, a to jedni na večný život a druhí na potupu a na večný hnus.
3. Ale rozumní sa budú skvieť ako jas oblohy, a tí, ktorí privodia mnohých k spravedlivosti, jako hviezdy na večné veky.
4. <Vedomosť rozmnožená. Koniec na určený čas. Čistenie a bielenie. Pustošiaca ohavnosť. Blahoslavenýkto dočká. >A ty, Danielu, zavri tie slová a zapečať knihu až do času, keď bude mať byť koniec. Mnohí budú zpytovať, a rozmnoží sa vedomosť.
5. A videl som, ja Daniel, a hľa, dvaja iní stáli, jeden na jednom brehu rieky a druhý na druhom brehu rieky.
6. A riekol mužovi, oblečenému v ľanovom rúchu, ktorý stál hore nad vodami rieky: Kedy bude koniec tým divným veciam?
7. Na to som počul hovoriť muža, oblečeného v ľanovom rúchu, ktorý stál nad vodami rieky, a videl som, že pozdvihol svoju pravicu i svoju ľavicu k nebu a prisahal na Živého na veky, že na určený čas určených čias a pol času, a keď ukončia rozmetávať silu svätého ľudu, dokoná sa to všetko.
8. A ja, keď som to počul, a nerozumel som tomu, povedal som: Môj pane, čo bude po tom po všetkom?
9. A riekol: Idi, Danielu, lebo slová sú zavrené a zapečatené až do času konca.
10. Mnohí budú čistení a bielení a zkúšaní jako v ohni. A bezbožní budú páchať bezbožnosť, a nebudú rozumieť niktorí bezbožní, ale rozumní budú rozumieť.
11. A od toho času, keď bude odstránená ustavičná obeť, aby na jej miesto bola daná pustošiaca ohavnosť, bude tisíc dvesto deväťdesiat dní.
12. Blahoslavený ten, kto čaká a dospeje ku dňom tisíc tristo tridsaťpäť.
13. A ty iď ku koncu a budeš odpočívať a vstaneš ku svojmu losu pri konci tých dní.

  Daniel (12/12)