Colossians (3/4)  

1. <Hľadať veci hore, mŕtviť údy na zemi, neluhať; nový človek ani Grék ani Žid>A tak jestli ste vstali z mŕtvych s Kristom, hľadajte veci, ktoré sú hore, kde sedí Kristus po pravici Boha;
2. na to myslite, čo je hore, nie na to, čo je na zemi.
3. Lebo ste zomreli, a váš život je skrytý s Kristom v Bohu,
4. a keď sa zjaví Kristus, náš život, vtedy sa aj vy s ním zjavíte v sláve.
5. Teda mŕtvite svoje údy, ktoré sú na zemi, smilstvo, nečistotu, vášeň, zlú žiadosť a lakomstvo, ktoré je modlárstvom,
6. pre ktoré veci prichádza hnev Boží na synov neposlušnosti,
7. medzi ktorými ste aj vy kedysi chodili, keď ste v nich žili.
8. Ale teraz složte aj vy to všetko: hnev prchkosť, zlosť, rúhanie, mrzkomluvu zo svojich úst.
9. Neluhajte jeden druhému, keď ste vyzliekli starého človeka s jeho skutkami
10. a obliekli nového, obnovujúceho sa cieľom pravej známosti, podľa obrazu toho, ktorý ho stvoril,
11. kde už niet ani Gréka ani Žida, obriezky ani neobriezky, barbara, Skýtu, sluhu, slobodného, ale všetko a vo všetkom Kristus.
12. <Obliecť rúcho svätosti, pokoj Boží, slovo Kristovo, všetko v mene Pánovom>A tak si oblečte jako vyvolení Boží, svätí a milovaní srdečnú sústrasť milosrdnú, dobrotivosť, pokoru, krotkosť, zhovievavosť
13. znášajúc jeden druhého a odpúšťajúc si, keby mal niekto na niekoho žalobu, jako aj Kristus odpustil vám, tak aj vy.
14. Ale nad to nado všetko oblečte si lásku, ktorá je pojivom dokonalosti.
15. A pokoj Boží nech víťazí vo vašich srdciach, ku ktorému ste aj povolaní v jednom tele, a buďte vďační.
16. Slovo Kristovo nech prebýva vo vás bohate vo všetkej múdrosti; učiaci a napomínajúci sa žalmami, hymnami a duchovnými piesňami v milosti spievajúci vo svojom srdci Pánovi.
17. A všetko, čokoľvek robíte slovom alebo skutkom, všetko robte v mene Pána Ježiša ďakujúc Bohu a Otcovi skrze neho.
18. <Povinnosti žien, mužov, detí, sluhov a pánov>Vy, ženy, podriaďujte sa vlastným mužom, ako sa sluší v Pánovi.
19. Vy, mužovia, milujte svoje ženy a nerozhorčujte sa na ne.
20. Vy, deti, poslúchajte svojich rodičov vo všetkom, lebo to je ľúbe Pánovi.
21. Vy, otcovia, nedráždite svojich detí, aby neztratily smelosti a vôle.
22. Vy, sluhovia, poslúchajte svojich pánov v tele vo všetkom a neslúžte verne iba naoko jako takí, ktorí sa chcú ľúbiť ľuďom, ale v prostote srdca bojac sa Boha.
23. A všetko, čokoľvek činíte, robte z duše jako Pánovi a nie ľuďom
24. vediac, že od Pána vezmete odplatu dedičstva, lebo Pánu Kristovi slúžite.
25. A ten, kto pácha neprávosť, odnesie si odplatu neprávosti, ktorú spáchal. A Bôh nehľadí na osobu.

  Colossians (3/4)