Colossians (2/4)  

1. <Starosť o Laodiceu. Význam pravej známosti Božej. Byť pevní vo viere>Lebo chcem, aby ste vedeli, jaký veľký boj mám za vás, a za takých, ktorí sú v Laodicei, a za všetkých, ktorí nevideli mojej tvári v tele,
2. aby boly potešené ich srdcia, spojených v jedno v láske, a to cieľom všetkého bohatstva plnosti rozumu, cieľom pravého poznania tajomstva Boha a Otca a Krista,
3. v ktorom sú skryté všetky poklady múdrosti a známosti.
4. Ale to hovorím, aby vás nikto neoklamal falošnými dôvodmi, pravde podobnou rečou.
5. Lebo ak som aj telom neprítomný, ale som duchom s vami radujúc sa a vidiac váš poriadok a pevnosť vašej viery v Krista.
6. A tak tedy, jako ste prijali Krista Ježiša Pána, tak v ňom choďte,
7. zakorenení a budovaní na ňom a upevňovaní vo viere, jako ste naučení, hojnejúc v nej ďakovaním.
8. <Výstraha pred falošnou múdrosťou. Plnosť v Kristu. Pravá obriezka. Odstránené písmo>Hľaďte, aby vás niekto nezajal v lúpež filozofiou (* Svetskou múdrosťou) a prázdnym zvodom učiac podľa podania ľudí, podľa živlov sveta a nie podľa Krista;
9. lebo v ňom prebýva všetka plnosť božstva v telesne,
10. a ste v ňom naplnení, ktorý je hlavou každého kniežatstva a každej vrchnosti,
11. v ktorom ste aj obrezaní obriezkou, nie učinenou rukou, vo svlečení tele hriechov ľudského tela, v obriezke Kristovej,
12. súc s ním spolu pohrobení v krste, v ktorom, totiž v Kristovi, ste aj spolu vstali z mŕtvych skrze vieru pôsobenia Boha, ktorý ho vzkriesil z mŕtvych.
13. I vás, ktorí ste boli mŕtvi v hriechoch a v neobrezanosti svojho tela, spolu oživil s ním darujúc vám z milosti všetky hriechy,
14. vymažúc písmo, napísané proti nám, záležajúce v rôznych nariadeniach, ktoré bolo proti nám, a vzal ho z prostredku pribijúc ho na kríž
15. a odzbrojac kniežatstvá a vrchnosti vystavil ich verejne na odiv víťazosláviac nad nimi v ňom.
16. <Rôzne napomenutia. Márnosť ceremónií>Tedy nech vás nikto nesúdi pre pokrm alebo nápoj alebo pre nejaký sviatok alebo novmesiac alebo pre soboty,
17. čo všetko je tôňou budúcich vecí, ale telo je Kristovo.
18. Nech vás nikto nepripraví o víťazné chcúc to docieliť samozvolenou pokorou a náboženstvom anjelov dávajúc sa do toho, čoho nevidel, súc darmo nadúvaný mysľou svojho tela
19. a nedržiac sa hlavy, odkiaľ celé telo skrze poje a sväzky zaopatrované výživou a spolu viazané, rastie vzrastom Božím.
20. A tak jestli ste s Kristom odumreli živlom sveta, prečo si potom ešte, jako keby ste žili v svete, dáte predpisovať zákony
21. (Vraj nechyť sa ani neokús ani sa nedotkni!
22. Čo všetko je spotrebou na zkazu) podľa príkazov a učení ľudí.
23. Čo má smysel v múdrosti v samozvolenom náboženstve a v takej pokore jako aj v nešetrení tela, kým to nemá nijakej ceny a je iba na zasýtenie tela.

  Colossians (2/4)