Amos (5/9)  

1. <Hľadať JeHoVaHa a žiť>Počujte toto slovo, ktoré ja vynášam proti vám ako nárek, dome Izraelov!
2. Padla, nepovstane viacej panna Izraelova. Hodená je na svoju zem; niet toho, kto by ju pozdvihol.
3. Lebo takto hovorí Pán JeHoVaH: Mesto, ktoré vyvedie tisíc, ponechá zbytok sto, a to, ktoré vyvedie sto, ponechá domu Izraelovmu zbytok desať.
4. Lebo takto hovorí JeHoVaH domu Izraelovmu: Hľadajte ma a žite!
5. A nehľadajte Bét-ela ani nechoďte do Gilgala jako ani neprechoďte do Béršeby; lebo Gilgal pojde istotne do zajatia, a Bét-el bude na nič.
6. Hľadajte JeHoVaHa a žite, aby neprenikol ako oheň do domu Jozefovho, a trávil by, kým by nebolo Bét-elu toho, kto by uhasil!
7. Tí ktorí obracajú súd na palinu a spravedlivosť nechávajú na zemi.
8. No, ten, ktorý učinil Plejady a Oriona, ktorý obracia tôňu smrti na ráno a deň zatemňuje na noc, ktorý privoláva vody mora a vylieva ich na tvár zeme, JeHoVaH je jeho meno!
9. Ktorý pôsobí to, aby sa zableskla zkaza nad silným, a prišla zkaza na pevnosť.
10. Nenávidia v bráne toho, kto karhá, a toho, kto hovorí pravdu, majú v ohavnosti.
11. A tak preto, že šliapete po chudobnom a beriete od neho bremeno obilia, nastaväli ste síce domov z tesaného kameňa, ale nebudete bývať v nich; nasadili ste vzácnych viníc, ale nebudete piť ich vína.
12. Lebo znám, aké mnohé sú vaše prestúpenia a mocné vaše hriechy, ktorí trápite spravedlivého, ktorí beriete úplatok pokryť vinu a zohýnate biednych v bráne.
13. Preto rozumný mlčí v takom čase, lebo je to zlý čas.
14. Hľadajte dobré a nie zlé, aby ste žili, a tak budete JeHoVaH, Bôh Zástupov, s vami, jako hovoríte.
15. Nenáviďte zlé a milujte dobré a postavte v bráne súd; snáď sa zmiluje JeHoVaH, Bôh Zástupov, nad ostatkom Jozefovým.
16. Preto takto hovorí JeHoVaH, Bôh Zástupov, Pán: Po všetkých uliciach nárek, a po všetkých námestiach povedia: Beda, beda! A povolajú oráča k smútku a k náreku tých, ktorí vedia kvíliť.
17. A po všetkých viniciach bude nárek, pretože prejdem tvojím stredom, hovorí JeHoVaH.
18. Beda tým, ktorí si žiadajú deň JeHoVaHov! Načo vám je deň JeHoVaHov? Lebo je tmou a nie svetlom.
19. Jako keď uteká niekto pred levom, a nadíde na neho medveď, alebo keď vojde do domu a oprie sa rukou o stenu, a pohryzie ho had.
20. Či nie je deň JeHoVaHov tmou a nie svetlom, mrákavou, a dňom, v ktorom niet jasu?
21. <Bôh zavrhol obeti bezbožných>Nenávidím, zavrhol som vaše sviatky a nezavoniam vašich slávnostných shromaždení.
22. Lebo ak mi aj budete obetovať zápalné obeti a svoje obilné dary obetné, nebudú mi príjemné, a na pokojné obeti vášho vykŕmeného dobytka nepozriem.
23. Odstráň odo mňa hukot svojich piesní, ani hudbu tvojich hárf nechcem počuť.
24. A tak nech sa valí súd ako vody a spravedlivosť ako nevysychajúci potok mocný.
25. Či ste mi doniesli bitné obeti alebo obilný dar obetný na púšti za štyridsať rokov, dome Izraelov?
26. Ale ste nosili stán svojho Molocha a Kijjúna, svoje obrazy, hviezdu svojho boha, ktoré ste si pripravili.
27. Preto vás prestehujem za Damašek, hovorí ten, ktorého meno je JeHoVaH, Bôh Zástupov.

  Amos (5/9)