Amos (4/9)  

1. <Hriechy popredných v Izraelovi. Trest neúrodou>Počujte toto slovo, vy bázanské kravy, ktoré ste na vrchu Samárie a ktoré utiskujete chudobných a drtíte biednych, ktoré hovoríte svojim pánom: Dones, a budeme piť!
2. Pán JeHoVaH prisahal na svoju svätosť, že hľa, idú na vás dni, že vás vezmú preč za háky a to, čo zostane po vás, na rybárske udice.
3. A vyjdete trhlinami idúc každá priamo pred seba, a odvrhnete palác, hovorí JeHoVaH.
4. Poďte do Bét-ela a prestupujte zákon Boží, do Gilgala, rozmnožujte prestúpenia a potom ráno donášajte svoje bitné obeti, tretieho dňa svoje desiatky!
5. A kaďte z kvaseného obeť chvály a prevolajte dobrovoľné obeti, rozhláste! Lebo vy to tak radi, synovia Izraelovi, hovorí Pán JeHoVaH.
6. A preto som i ja vám dal čistotu zubov vo všetkých vašich mestách a nedostatok chleba na všetkých vašich miestach, avšak nenavrátili ste sa ku mne, hovorí JeHoVaH.
7. A preto som i ja zadržal od vás dážď, keď bolo ešte tri mesiace do žatvy, a dal som, aby pršalo na jedno mesto, a na druhé mesto som nedal pršať; jedna čiastka poľa bola zvlažená dažďom, a druhá čiastka, na ktorú nepršalo, uschla.
8. A tak sa túlaly dve, tri mestá do jedného mesta, aby sa napily vody, ale sa nenapily, čo by boly maly dosť, a nenavrátili ste sa ku mne, hovorí JeHoVaH.
9. Bil som vás suchom a rudou; množstvo vašich zahrád a viníc, vašich fíkov a olív požraly húsenice, a nenavrátili ste s ku, mne hovorí JeHoVaH.
10. Poslal som na vás mor ako kedysi na Egypt, pobil som vašich mládencov mečom vydajúc zároveň vaše kone do zajatia a spôsobil som to, aby vystúpil smrad vašich táborov, a to do vašich nozdier, a nenavrátili ste sa ku mne, hovorí JeHoVaH.
11. Podvrátil som niektorých medzi vami tak, ako čo Bôh podvrátil Sodomu a Gomoru, a boli ste jako hlaveň, vytrhnutá z ohňa, a nenavrátili ste sa ku mne, hovorí JeHoVaH.
12. Preto ti tak učiním, Izraelu, a preto, že ti to učiním, priprav sa vústrety svojmu Bohu, Izraelu!
13. Lebo hľa, ten, ktorý utvoril vrchy a stvoril vietor a ktorý oznamuje človekovi, čo myslí; ktorý činí rannú zoru mrákavou a kráča po výšinách zeme, JeHoVaH, Bôh Zástupov, je jeho meno!

  Amos (4/9)