Amos (1/9)  

1. <Prorok a jeho doba. JeHoVaH bude revať so Siona>Slová Ámosa, ktorý bol medzi pastiermi z Tekoy, ktoré videl o Izraelovi za dní Uziáša, judského kráľa, a za dní Jeroboáma, syna Joasovho, Izraelského kráľa, dva roky pred zemetrasením.
2. A povedal: JeHoVaH bude revať so Siona a z Jeruzalema vydá svoj hlas; smútiť budú pasienky pastierov, a uschne temeno Karmela.
3. <Pomsta národom, nepriateľským Izraelovi. Sýria>Takto hovorí JeHoVaH: Pre troje prestúpení Damašku a pre štvoro neodvrátim toho, pretože mlátili Gileáda železnými mlátidlami.
4. A preto pošlem oheň na dom Chazaelov, ktorý strávi paláce Ben-hadadove.
5. A polámem závoru Damašku a vyplienim obyvateľa z údolia Ávena a toho, ktorý drží berlu, z domu Édena, a ľud Sýrie pojde do zajatia do Kíra, hovorí JeHoVaH.
6. <Filištínsko. Týrus>Takto hovorí JeHoVaH: Pre troje prestúpení Gazy a pre štvoro neodvrátim toho, pretože odvádzali zajatých, všetkých, čo ich len bolo, do zajatia, aby ich vydali Edomovi.
7. A preto pošlem oheň na múr Gazy, a strávi ich paláce.
8. A vyplienim obyvateľa z Ašdóda a toho, ktorý drží berlu, z Aškalona a obrátim svoju ruku proti Ekronu, a zahynie ostatok Filištínov, hovorí Pán JeHoVaH.
9. Takto hovorí JeHoVaH: Pre troje prestúpení Týru a pre štvoro neodvrátim toho, pretože vydávali zajatých, všetkých, čo ich len bolo, Edomovi a nepamätali na smluvu bratov.
10. Preto pošlem oheň na múr Týru, a strávi jeho paláce.
11. <Edom. Ammon>Takto hovorí JeHoVaH: Pre troje prestúpení Edoma a pre štvoro neodvrátim toho, pretože stíhal svojho brata mečom a udusil všetku svoju ľútosť, a jeho hnev trhá, dravý, neprestajne, a svoju prchlivosť drží na večnosť.
12. A preto pošlem oheň na Téman, a strávi paláce Bocry.
13. Takto hovorí JeHoVaH: Pre troje prestúpení synov Ammonových a pre štvoro neodvrátim toho, pretože rozpárali tehotné Gileáda, aby rozšírili svoje územie.
14. A preto zanietim oheň na múre Rabby, a strávi jej paláce za vojenného kriku v deň boja, za búrky v deň víchrice.
15. A ich kráľ pojde do zajatia, on i jeho kniežatá spolu, hovorí JeHoVaH.

      Amos (1/9)