Acts (8/28)  

1. <Prenasledovanie. Saul hubí>A toho dňa povstalo veľké prenasledovanie na cirkev, ktorá bola v Jeruzaleme, a všetci sa rozpŕchli po krajoch Judska a Samárie, krome apoštolov.
2. A pobožní mužovia pochovali Štefana a plakali veľmi nad ním.
3. A Saul len hubil cirkev vnikajúc do domov a vláčil mužov i ženy a dával ich do žalára.
4. A tak tí, ktorí sa rozpŕchli, prešli každý svojou stranou a zvestovali slovo.
5. <Filip v Samárii. Čarodejník Šimon>A Filip sišiel do mesta Samárie a kázal im Krista.
6. A zástupy jednomyseľne pozorovaly na to, čo hovoril Filip, čujúc a vidiac divy, ktoré činil.
7. Lebo z mnohých, ktorí mali nečistých duchov, vychádzali duchovia a kričali velikým hlasom, aj mnohí porazení a chromí boli uzdravení.
8. A povstala veliká radosť v tom meste.
9. A nejaký muž, menom Šimon, prevádzal predtým v tom meste čary a plnil samársky národ úžasom hovoriac o sebe, že je kýmsi velikým,
10. na ktorého pozorovali všetci od malého až do veľkého a hovorili: Tento je tou velikou mocou Božou.
11. A pozorovali na neho preto, že ich za dlhý čas naplňoval úžasom svojimi čary.
12. Ale keď uverili Filipovi, ktorý im zvestoval o kráľovstve Božom a o mene Pána Ježiša Krista, krstili sa mužovia a ženy.
13. A uveril aj sám Šimon a keď bol pokrstený, pridŕžal sa Filipa. A vidiac, že sa dejú divy a veľké moci, žasnul.
14. A keď počuli apoštolovia, ktorí boli v Jeruzaleme, že Samária prijala slovo Božie, poslali k nim Petra a Jána,
15. ktorí, keď ta sišli, modlili sa za nich, žeby dostali Svätého Ducha,
16. lebo ešte nebol sostúpil na niktorého z nich, a boli len pokrstení v meno Pána Ježiša.
17. Vtedy vzkladali na nich ruky, a dostávali Svätého Ducha.
18. A keď videl Šimon, že vzkladaním rúk apoštolov dáva sa Svätý Duch, doniesol im peniaze
19. a povedal: Dajte i mne tú moc, aby ten, na koho by som položil ruky, dostal Svätého Ducha.
20. A Peter mu povedal: Tvoje peniaze nech sú i s tebou na zatratenie, pretože si sa domnieval, že dar Boží možno nadobudnúť si za peniaze.
21. Nemáš dielu ani losu v tejto veci, lebo tvoje srdce nie je priame pred Bohom.
22. Preto čiň pokánie z tejto svojej nešľachetnosti a pros Pána, ak by ti azda mohol byť odpustený úmysel tvojho srdca,
23. lebo vidím, že si v horkej žlči a v putách neprávosti.
24. A Šimon odpovedal a riekol: Proste vy za mňa u Pána, žeby neprišlo na mňa nič z toho, čo ste povedali.
25. A oni osvedčiac dôrazne a pohovoriac slovo Pánovo vrátili sa do Jeruzalema a cestou zvestovali v mnohých samaritánskych mestečkách evanjelium.
26. <Ethiopský eunúch>A anjel JeHoVaHov prehovoril k Filipovi a povedal: Vstaň a idi smerom na poludnie, na cestu, ktorá vedie z Jeruzalema dolu do Gazy. Tá cesta je pustá.
27. A vstal a išiel. A hľa, videl muža Ethiopa, eunúcha, veľmoža Kandáky, kráľovnej Ethiopov, ktorý bol nad všetkými jej pokladmi a ktorý bol prišiel do Jeruzalema modliť sa
28. a navracoval sa a sedel na svojom voze a čítal proroka Izaiáša.
29. A Duch povedal Filipovi: Pristúp a pripoj sa k tomu vozu.
30. A keď pribehol Filip, počul ho, že číta proroka Izaiáša, a povedal: A či aj rozumieš, čo čítaš?
31. A on povedal: Ako by som mohol rozumieť, keď mi niekto nevyloží? A poprosil Filipa, žeby vyšiel a sadol si s ním.
32. A obsah písma, ktoré čítal, bol tento: Vedený bol ako ovca na zabitie, a jako sa baránok neohlási pred tým, kto ho strihá, tak neotvoril svojich úst.
33. V jeho ponížení bol vyzdvihnutý jeho súd, a jeho rod kto vyrozpráva! Lebo jeho život sa berie so zeme.
34. A eunúch odpovedal Filipovi a riekol: Prosím ťa, o kom to hovorí prorok, sám o sebe a či o niekom inom?
35. Tu otvoril Filip svoje ústa a počnúc od tohoto písma zvestoval mu Ježiša.
36. A jako tak išli cestou, prišli k akejsi vode, a eunúch povedal: Hľa, voda; čo mi prekáža dať sa pokrstiť?
37. A Filip riekol: Ak veríš z celého srdca, slobodno. A odpovedal a riekol: Verím, že Ježiš Kristus je syn Boží.
38. A rozkázal vozu, aby postál, a sišli obidvaja do vody, Filip aj eunúch, a pokrstil ho.
39. A keď vyšli z vody, Duch JeHoVaHov uchvátil Filipa, a eunúch ho viacej nevidel, lebo išiel svojou cestou radujúc sa.
40. A Filip sa našiel v Azóte a chodiac zvestoval všetkým tým mestám evanjelium, až prišiel do Cezáree.

  Acts (8/28)