Acts (14/28)  

1. <V Ikoniu, v Lystre a v Derbe>A stalo sa v Ikoniu, že vošli tým istým spôsobom do synagógy Židov a hovorili tak, že uverilo veliké množstvo i Židov i Grékov.
2. Ale Židia, ktorí neposlúchali, vzbúrili a rozdráždili duše pohanov proti bratom.
3. No, ztrávili tam dlhý čas a hovorili smele pri pomoci Pána, ktorý vydával slovu svojej milosti svedoctvo a dával, aby sa dialy divy a zázraky skrze ich ruky.
4. A rozdvojilo sa množstvo mesta, jedni boli so Židmi a druhí s apoštolmi.
5. A keď urobili jako pohania tak i Židia so svojimi pohlavármi útok, aby ich strýznili a ukameňovali,
6. oni spozorujúc to utiekli dolu do miest Lykaonie, do Lystry a Derby, a do okolia
7. a evanjelizovali tam.
8. <Chromý uzdravený. Pavla kameňujú>A v Lystre sedával nejaký muž, nevládny nohami, ktorý bol chromý od života matky a ktorý nikdy nechodil.
9. Ten počúval Pavla hovoriť, ktorý uprene pozrel na neho a vidiac, že má vieru, aby bol uzdravený,
10. povedal veľkým hlasom: Vstaň a postav sa rovný na svoje nohy! A vyskočil a chodil.
11. A keď videly zástupy, čo učinil Pavel, pozdvihly svoj hlas a vravely po lykaonitsky: Bohovia, spodobnení ľuďom, k nám sostúpili!
12. A volali Barnabáša Jupiterom a Pavla Merkuriom, pretože on viedol slovo.
13. A kňaz Jupiterov, ktorý bol pred ich mestom, doviedol býkov a doniesol vence k bránam a chcel so zástupmi obetovať.
14. Ale keď to počuli apoštolovia, Barnabáš a Pavel, roztrhli svoje rúcha, vybehli medzi zástup, kričali
15. a vraveli: Mužovia, čo to robíte? Aj my sme ľudia, ktorí trpíme podobné neresti jako vy, ktorí vám zvestujeme evanjelium, aby ste sa obrátili od týchto márností k živému Bohu, ktorý učinil nebo i zem i more i všetko, čo je v nich,
16. ktorý v prešlých pokoleniach nechal všetky národy ísť ich cestami,
17. hoci aj nenechal seba bez svedoctva činiac dobre, dávajúc nám dažde z neba a úrodné časy, naplňujúc nás pokrmom a naše srdcia veselosťou.
18. A to hovoriac len-len že zdržali zástupy, aby im neobetovali.
19. Ale na to prišli Židia z Antiochie a z Ikonia a naviedli zástupy, a ukameňujúc Pavla vliekli ho von z mesta, domnievajúc sa, že zomrel.
20. Ale keď ho obstúpili učeníci, vstal a vošiel do mesta. A druhého dňa vyšiel s Barnabášom do Derby.
21. <Návrat. Upevňovanie učeníkov. Zriadenie sborov>A keď dozvestovali tomu mestu evanjelium a získali mnohých za učeníkov, navrátili sa do Lystry, do Ikonia a do Antiochie
22. upevňujúc duše učeníkov a napomínajúc ich, aby trvali vo viere, a hovorili, že musíme cez mnohé súženia vojsť do kráľovstva Božieho.
23. A keď im vyvolili starších po sboroch a vše sa pomodlili s pôstom, poručili ich Pánovi, v ktorého uverili.
24. A keď prešli Pisídiu, prišli do Pamfýlie.
25. A keď dohovorili slovo v Perge, sišli do Atalie
26. a odtiaľ sa odplavili do Antiochie, odkiaľ boli oddaní milosti Božej ku dielu, ktoré vykonali.
27. A keď prišli a shromaždili sbor, zvestovali, čo všetko učinil s nimi Bôh a že otvoril pohanom dvere viery.
28. A boli tam nie malý čas s učeníkmi.

  Acts (14/28)